Strona główna
Logo unii europejskiej

Montaż elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 kW wraz z całą infrastrukturą techniczną.

Data publikacji: 05.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-02-2019

Numer ogłoszenia

1161084

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wypełnionym formularzem ofertowym – Załącznik nr 3 i oświadczeniem (Załącznik nr 4) należy złożyć na jeden z trzech sposobów:
1) osobiście w zamkniętej kopercie w biurze firmy przedstawiciela Zamawiającego w Ełku przy ul. Wojska Polskiego 28, II piętro, pok. nr 1
2) listem poleconym na adres (liczy się data wpływu oferty do siedziby przedstawiciela):
MEW Nowy Młyn S. C.
Skrytka pocztowa nr 9, 19-300 Ełk
3) podpisaną i zeskanowaną ofertę przesłać na adres e-mail: zorzetae3@wp.pl
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zorzetae3@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Klaudia Wasilewska, Lech Kotarski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509 054 464, 603 525 311

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Na przedmiot oferty składa się realizacja zadania pt.: "Montaż elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 kW wraz z całą infrastrukturą techniczną." Lokalizacja inwestycji: dz. 1925/2 i 1926 w miejscowości Gródek, gmina Gródek, województwo podlaskie. Zakres prac należy wykonać w oparciu o własny projekt wykonawczy (zagospodarowanie i projekt elektryczny) przygotowany przez osoby do tego uprawnione na podstawie raportu technicznego, którym dysponuje Zamawiający. Raport techniczny zakłada montaż instalacji o mocy 39,44 kW i stanowi Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
Inwestorska koncepcja zagospodarowania terenu została przedstawiona w Załączniku nr 2. Liczbę stołów, modułów PV na stole, czy inwerterów pozostawiamy do decyzji potencjalnego wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż w projekcie wykonawczym instalacja PV musi być o mocy nie mniejszej niż 39,44 kW. Planowana elektrownia fotowoltaiczna nie wymaga wnioskowania o warunki przyłączenia do sieci, ponieważ obiekt, do którego będzie podłączana posiada odpowiednią moc przyłączeniową. Projekt pod względem administracyjnym jest gotowy do realizacji. Posiada zgodę konserwatora zabytków, ustalenia ZUD, pozwolenie na wykonanie przecisku drogowego, zaakceptowane zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.
Wytyczne do projektu wykonawczego:
1) moc elektrowni: ≥ 39,44 ≤ 40 kW, montaż na gruncie
2) raport techniczny – Załącznik nr 5
Wszelkie uzgodnienia i zgłoszenie do PGE Dystrybucja S. A. leżą po stronie Wykonawcy.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: Gródek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie zadania pt. "Montaż elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 kW wraz z całą infrastrukturą techniczną" na dz. 1925/2 i 1926 w miejscowości Gródek, gmina Gródek, województwo podlaskie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 do zapytania.

Przedmiot zamówienia

Zakres zamówienia:
A. Dobór zestawu modułów fotowoltaicznych o mocy całkowitej ≥ 39,44 ≤ 40 kW.
B. Dobór i montaż całej infrastruktury technicznej oraz towarzyszącej, tzn. falowników, złącz/ rozdzielnic itp.
C. Dobór i dostawa konstrukcji wsporczej do montażu modułów. Konstrukcja stalowo-aluminiowa cynkowana ogniowo (nie galwanicznie) lub z powłoką z magnelisu; kafarowana lub wkręcana w ziemi.
D. Wykonanie wszystkich połączeń między poszczególnymi urządzeniami instalacji .
E. Ochrona odgromowa i przepięciowa zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
F. Dostawa wszystkich elementów instalacji PV oraz infrastruktury towarzyszącej na teren budowy - lokalizacja inwestycji: dz. 1925/2, 1926 w miejscowości Gródek, gmina Gródek, województwo podlaskie.
G. Montaż na konstrukcji wsporczej i rozruch elektrowni PV wraz z wymaganym okresem próbnym (min. 7 dni); ubezpieczenie do momentu przekazania do użytkowania inwestorowi.
H. Budowa przyłącza nN (łączącego elektrownię PV z cerkwią: od ZK elektrowni do ZK cerkwi, wg koncepcji przedstawionej w Załączniku nr 2 odległość wyniesie ok. 142 mb, w tym przecisk drogowy ok. 23 m).
I. Dostawa i montaż złącza kablowego przy elektrowni PV i w punkcie przyłączenia.
J. Koszty osobowe zespołu pracującego na rzecz wykonania zadania w pełnym jego zakresie.
K. Pakiet gwarancyjny na wykonane roboty wraz z finansowym zabezpieczeniem (min. 5 lat) – szczegóły zabezpieczenia wykonania umowy w punkcie 3.4 niniejszego załącznika.
L. Czas reakcji serwisowej w ramach gwarancji w całym okresie gwarancyjnym w ciągu maks. 48 h.
Po wykonaniu zadania wykonawca zgłosi przedstawicielowi Zamawiającego gotowość zakończonych prac do odbioru. Odbiór końcowy powinien nastąpić nie później niż termin określony w warunkach podpisanej umowy wykonawczej. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Do protokołu należy dołączyć następującą dokumentację w języku polskim (oryginały lub tłumaczenia przysięgłe): certyfikaty dopuszczające i świadectwa zamontowanych urządzeń, protokoły pomiarów i protokoły odbioru układów pomiarowych, gwarancje producenckie. W terminie podpisanej umowy, Wykonawca winien zakończyć wszelkie roboty montażowe wraz ze zgłoszeniem instalacji do lokalnego OSD i przeprowadzonym okresem rozruchowym, po którym będzie możliwe podpisanie końcowego bezusterkowego protokołu odbioru.
Wszelkie szczegóły i kryteria jakościowe zostały opisane w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

09332000-5

Nazwa kodu CPV

Instalacje słoneczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą: do 11 marca 2019 r.
Planowane rozpoczęcie inwestycji: 18 marzec 2019 r.
Okres realizacji i rozliczenia robót: do 31 maj 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Wadium.
Zamawiający rozpatrzy wyłącznie te oferty, dla których zostało opłacone wadium w formie pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł i w terminie złożenia oferty (liczy się data księgowania na koncie Zamawiającego) do 26.02.2019 r.
2. Gwarancja wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres min. 5 lat (wzór gwarancji jest załącznikiem do umowy z wykonawcą). Gwarancja wykonawcy musi być poparta zabezpieczeniem finansowym na kwotę 30 000,00 zł. Spośród akceptowalnych form zabezpieczenia dopuszczamy: wpłatę gotówkową na konto Zamawiającego, gwarancję bankową, polisę ubezpieczeniową.
Warunki związane z wadium i gwarancją wykonawcy zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Szczegóły przedstawiono w Załączniku nr 1.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy złożyć wraz z wypełnionym Formularzem ofertowym (wzór w Załączniku nr 3) i Oświadczeniem o braku powiązań (wzór w Załączniku nr 4).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny wyboru najkorzystniejszej oferty wg poniższej punktacji:
1) cena – 60 pkt
2) czas gwarancji producenckiej na moduły PV – 10 pkt
3) gwarantowana moc modułów po upływie 25 lat (%) – 10 pkt
4) czas gwarancji producenckiej na inwerter – 10 pkt
5) czas gwarancji wykonawcy – 10 pkt
Szczegóły punktacji w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PARAFIA KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO P. W. NARODZENIA N. M. P. W GRÓDKU

Adres

Metropolity Bazylego Doroszkiewicza 1

16-040 Gródek

podlaskie , białostocki

Numer telefonu

502712653

NIP

9661467515

Tytuł projektu

Elektrownia fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej do 40 kW na potrzeby własne obiektu cerkwi Parafii Kościoła Prawosławnego p.w. Narodzenia N. M. P. w Gródku.

Numer projektu

RPPD.05.01.00-20-0180/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Kaizen Marcin Wiczołek z siedzibą przy ul. 3 Maja 7/3, 19-300 Ełk. Oferta Wykonawcy wpłynęła mailowo w dn. 26.02.2019 (terminowo). Wartość brutto wykonania zadania określono na kwotę 248 386,50 zł.
Liczba wyświetleń: 640