Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/LAWP1.5/2019 dotyczące opracowania projektu inżyniersko - konstrukcyjno - technologicznego Hybrydowej Platformy Pomiarowej (HPP).

Data publikacji: 16.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2019

Numer ogłoszenia

1160968

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Osobiście do siedziby firmy lub elektroniczne na podany adres email.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

skala3d@skala3d.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Artur Adamek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608444105

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu inżyniersko - konstrukcyjno - technologicznego Hybrydowej Platformy Pomiarowej (HPP).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Prace polegające na wykonaniu usługi badawczo-rozwojowej w zakresie opracowania nowego produktu, usługi, technologii lub projektu wzorniczego, tj.: Opracowanie projektu inżyniersko - konstrukcyjno - technologicznego Hybrydowej Platformy Pomiarowej (HPP).

Hybrydowa Platforma Pomiarowa dedykowana będzie do pracy w kopalniach w wyrobiskach pionowych jak również w wyrobiskach poziomych. Dzięki nowemu projektowi platforma będzie mogła pracować na pojazdach i maszynach kołowych z przeznaczeniem do zbierania danych pomiarowych, tj.: danych laserowych, zdjęć cyfrowych, panoram 3D, trajektorii, oraz pozycji, a w przyszłości również danych termowizyjnych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w zakresie opracowania nowego produktu, usługi, technologii lub projektu wzorniczego, tj.: opracowanie projektu inżyniersko - konstrukcyjno - technologicznego Hybrydowej Platformy Pomiarowej (HPP).

Prace badawcze będą polegały na opracowaniu takiej konstrukcji i budowy platformy, która zdolna będzie do pracy zarówno w pionowych wyrobiskach górniczych, w poziomych wyrobiskach górniczych, w tunelach, na kolei i wszędzie tam, gdzie można będzie zamontować ją na pojazdach kołowych (samochody, drezyny, wózki). Kluczowe jest odpowiednie rozmieszczenie urządzeń pomiarowych oraz ich synchronizacja tak aby Platforma mogła być zamontowana i pracowała na wymienionych wyżej „nośnikach”.


W skład Hybrydowej Platformy Pomiarowej wejdą następujące komponenty:

- skanery profilowe Z+F Profiler 9012 - 2 szt.

- skaner panoramiczny Z+F Imager 5010X - 1 szt.

- jednostka inercyjna IMU LCI -100 - 1 szt.

- odbiornik GNSS - 1 szt.

- kamera dookólna - 1 szt.

- odometry - 2 szt.

- moduł sterowania i zbierania danych

- laptop przemysłowy


Więcej informacji o projekcie na stronie: http://skala3d.pl/portfolio/projekty-ue/projekt-lawp-1-5/

Konstrukcja platformy hybrydowej opierała się będzie na rozwiązaniach technicznych Mobilnej Platformy Górniczej. Poniżej link do szczegółowych informacji o MPG:

http://skala3d.pl/technologie/mobilne-systemy-pomiarowe/mobilna-platforma-gornicza-mpg/

Efektem powyższych prac powinien być projekt na bazie, którego Beneficjent będzie mógł fizycznie zbudować Hybrydową Platformę Pomiarową oraz dokonać niezbędnych integracji i synchronizacji urządzeń pomiarowych.

Szczegółowa dokumentacja MPG (Mobilna Platforma Górnicza) oraz parametry techniczne konstrukcji dostępne do wglądu dla zainteresowanych oferentów w siedzibie firmy po uprzednim podpisaniu umowy o zachowaniu poufności (NDA - ang. non-disclosure agreement).

Kod CPV

73300000-5

Nazwa kodu CPV

Projekt i realizacja badań oraz rozwój

Dodatkowe przedmioty zamówienia

-

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia do 28.02.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z regulaminem konkurs Działania 1.5 Bon na innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wykonawcą w projekcie może być jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

· REGULAMIN KONKURSU nr RPLU.01.05.00-IP.01-06-001/18, V. ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTU, 5.3. Kwalifikowalność projektu, pkt. 1) strona 29-30 regulaminu.

Wiedza i doświadczenie

Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia.

Potencjał techniczny

Posiada odpowiednie zaplecze techniczne do realizacji zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

-

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

-

Dodatkowe warunki

-

Warunki zmiany umowy

-

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Umowa o zachowaniu poufności_MPG

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena brutto wyrażona w PLN - 100%.

Punktacja za kryterium cena brutto wyrażona w PLN: P = Cn/Cb x 100 gdzie: P – liczba punktów
Cn – Cena brutto wyrażona w PLN/g w ofercie najtańszej Cb – Cena brutto wyrażona w PLN/g
w ofercie badanej, maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100 pkt. W przypadku wyrażenia ceny w EUR zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ogłoszenia/upublicznienia zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SKALA 3D ARTUR ADAMEK

Adres

Parysa 33A

20-712 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

608444105

Fax

0

NIP

7122754608

Tytuł projektu

Hybrydowa Platforma Pomiarowa (HPP)

Numer projektu

RPLU.01.05.00-06-0010/18-00

Inne źródła finansowania

-

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

OPEGIEKA Sp. z o.o.
al. Tysiąclecia 11
82-300 Elbląg
NIP 578-000-44-98

data wpłynięcia oferty: 23.01.2019 r.
cena: 117 500 zł netto + VAT
Liczba wyświetleń: 216