Strona główna
Logo unii europejskiej

Nabycie polerki automatycznej

Data publikacji: 16.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-02-2019

Numer ogłoszenia

1160939

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i sposób składania ofert:
Oferta powinna zostać złożona osobiście, listownie, przesyłką kurierską na adres Zamawiającego:
SKOMIELNA BIAŁA 565, 32-434 SKOMIELNA BIAŁA
lub pocztą elektroniczną na adres:
marek@vanmar.com.pl

W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule wiadomości należy wpisać „Zapytanie ofertowe nr 1160939”, a dokument z wymaganymi załącznikami musi być przesłany w formie skanu podpisanej oferty (pdf). Równocześnie podpisany oryginał należy niezwłocznie dostarczyć do Zamawiającego.

FORMA OFERTY:
Złożona oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym Wykonawcy, opatrzona pieczątką firmową i zawierać co najmniej:
- nazwę i adres Wykonawcy oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu;
- datę sporządzenia;
- opis przedmiotu zamówienia nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w Zapytaniu;
- wartość oferty wyrażoną w PLN (cena netto oraz brutto) lub w walucie obcej z podaniem nazwy waluty (w przypadku złożenia oferty w walucie obcej jej wartość w celu porównania ofert zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu wyboru Wykonawcy);
- termin ważności oferty (sugeruje się termin nie krótszy niż 60 dni);
- podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym lub stosownym pełnomocnictwem,
- oferta musi zawierać wszystkie informacje, które podlegają ocenie w ramach Kryteriów oceny,
- wskazane jest, by oferta zawierała także informacje dodatkowe, takie jak: warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty itd.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marek@vanmar.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Kościelniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

18 26 87 442

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompletna i zdatna do użytku polerka automatyczna wraz instalacją i uruchomieniem oraz instruktażem załogi.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: myślenicki Miejscowość: Skomielna Biała

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie, instalacja i uruchomienie polerki automatycznej wraz z instruktażem załogi.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompletna i zdatna do użytku polerka automatyczna.

Minimalne lub równoważne parametry:
1. Stół roboczy i wymiary maszyny:
- długość +/- 4200 mm;
- szerokość z pulpitem +/- 2500;
- wymiary stołu roboczego +/- : szerokość 1300, długość 3000 mm;
- system zamontowania frontów w dowolnym miejscu stołu roboczego.

2. Pady polerskie:
- średnica tarcz +/- 200 mm;
- silnik napędowy +/- 5,5 kW;
- oscylacja +/- 100 mm.

3. Sterowane maszyną z ekranu ciekłokrystalicznego lub z równoważnego materiału.
4. Maszyna ma posiadać systemy kontroli i alarmów.
5. Maszyna ma spełniać normy bezpieczeństwa CE.

Kod CPV

42642000-8

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki do obróbki drewna, kości, korka, gumy lub twardych tworzyw sztucznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w zakładzie Zamawiającego do 27 lutego 2019 roku.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Wykonawca musi posiadać uprawienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. (Oświadczenie Wykonawcy)

Wiedza i doświadczenie

1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 4 dostaw polerek automatycznych (Oświadczenie Wykonawcy wraz z listą odbiorców i datą realizacji zamówienia)

Potencjał techniczny

1. Wykonawca znajduje się w sytuacji organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia. (Oświadczenie Wykonawcy)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Wykonawca nie jest wpisany do KRD lub innego rejestru długów (Oświadczenie Wykonawcy)
2. Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i składek ubezpieczeniowych (Zaświadczenia o niezaleganiu z US i ZUS nie starsze niż 30 dni od dnia sporządzenia oferty)

Dodatkowe warunki

1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty rozumie się dzień wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w niniejszym Zapytaniu.
2. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy;
3. Nie dopuszcza składania się składanie ofert częściowych.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę;
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwracać się do Wykonawców w celu złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedłożenia dokumentów, potwierdzających prawdziwość informacji podanych w oświadczeniach;
6. W przypadku wygaśnięcia terminu ważności oferty, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego przedłużenie,
7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podawania przyczyn na każdym etapie;
8. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu nadsyłania ofert. O tym fakcie każdorazowo powiadomi wszystkich Wykonawców, zamieszczając stosowną informację na stronie upublicznienia zapytania;
9. Wykonawca poprzez złożenie oferty, akceptuje wszystkie warunki postępowania wskazane w niniejszym Zapytaniu.
10. Wynagrodzenie zostanie uregulowane w formie przelewu bankowego na konto wykonawcy wskazane w umowie.

Warunki zmiany umowy

Jest możliwe dokonywanie zmian Umowy oraz dokonywanie istotnych zmian postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie w przypadku wystąpienia:
- siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy;
- zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na realizację przedmiotu umowy;
- innych zdarzeń zewnętrznych lub sytuacji, których Zamawiający ani Wykonawca nie mogli przewidzieć, ani im zapobiec, a które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu dostawy zgodnie z umową;
- po złożeniu oferty istnieje możliwość negocjowania ceny przez Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta;
2. Oświadczenia/zaświadczenia/dokumenty równoważne potwierdzające spełnienie warunków wskazanych w Zapytaniu;
3. Wzór umowy, która określa warunki współpracy z Zamawiającym.

Zamówienia uzupełniające

Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień publicznych dodatkowych / uzupełniających nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Warunkiem oceny oferty pod kątem kryteriów jest:
- Odniesienie się w ofercie do wszystkich parametrów technicznych wskazanych w zapytaniu ofertowym;
- Spełnienie minimalnych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia.
- W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia podobnej klasy o równorzędnych parametrach, Wykonawca musi uzasadnić ich zgodność z treścią Zapytania.

Kryteria oceny ofert:
a) CENA - ocenie podlega cena całkowita netto (60%)
b) OKRES GWARANCJI – ocenie podlega okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia w miesiącach bez limitów przebiegów/roboczogodzin (20%)
c) CZAS REAKCJI SERWISU – ocenie podlega czas reakcji w godzinach, liczony jako przyjazd do zakładu zamawiającego od momentu zgłoszenia (20%)

Sposób przyznawania punktacji:
a) CENA
P = (najniższa oferowana cena netto/ cena netto oferty badanej) x60
b) OKRES GWARANCJI
P = (długość gwarancji w miesiącach określona w ofercie badanej /najdłuższy oferowany okres gwarancji) x20
c) CZAS REAKCJI SERWISU
P = (najkrótszy czas reakcji serwisu w godzinach / czas reakcji serwisu w godzinach określony w ofercie badanej) x20

Legenda:
P – punktowa wartość oferty

Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na jej ocenę, otrzyma w danym kryterium 0,00 pkt.
Najkorzystniejszą ofertą jest ta, która otrzyma największą liczbę punktów. Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt. Oferta maksymalnie może uzyskać 100,00 pkt.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną określone, jako zgodne z wymaganiami i warunkami określonymi w niniejszym Zapytaniu.

Wykluczenia

Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ RPO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

VANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

32-434 Skomielna Biała

małopolskie , myślenicki

Numer telefonu

48182687972

Fax

48 18 26 87 972

NIP

6812065197

Tytuł projektu

Wdrożenie przez VANMAR Sp. z o. o. Sp. k. kolekcji mebli kompaktowych na bazie wyników własnych prac B+R oraz dokonanego zgłoszenia wzoru użytkowego.

Numer projektu

RPMP.03.04.03-12-0149/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Majchrzak Krzysztof STYL24.PL
ŻEGLCE 224, 38-458 CHORKÓWKA
Oferta z 06.02.2019 roku.
Liczba wyświetleń: 238