Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie na zakup skanera płaskiego A3

Data publikacji: 24.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-02-2019

Numer ogłoszenia

1160832

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

08.02.2019 r. Dodano załącznik nr. 6. Informacja o zakończeniu postępowania

Zmieniono termin składania ofert
Było: 01.02.2019
Jest: 08.02.2019

Miejsce i sposób składania ofert
Było: Oferty należy złożyć w terminie do dnia 01.02.2019 r., do godz. 12:00
Jest: Oferty należy złożyć w terminie do dnia 08.02.2019 r., do godz. 12:00

Harmonogram realizacji zamówienia
Było: Termin składania ofert: 01.02.2019 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 01.02.2019 r. o godz. 12:15
Termin realizacji zamówienia: do 7 dni od dnia podpisania umowy

Jest: Termin składania ofert: 08.02.2019 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 08.02.2019 r. o godz. 12:15
Jest: Termin realizacji zamówienia: 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy

Przedmiot zamówienia:
Było: Przedmiot zamówienia zostanie wykonany do dnia: 7 dni od daty podpisania umowy.
Jest: Przedmiot zamówienia zostanie wykonany do dnia: 21 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Załączniki:
Zmieniono plik Zapytania ofertowego, dodano załącznik Istotnych Postanowień Umowy

Pytania i odpowiedzi:
Dodano plik z odpowiedziami na pytania

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 08.02.2019 r., do godz. 12:00 elektronicznie w formie email na adres: agnieszka.wypych@imgw.pl lub pisemnie (w zamkniętej kopercie opisanej: „Skaner A3 na potrzeby projektu pt. Cyfryzacja archiwalnych danych meteorologicznych gromadzonych na ziemiach Małopolski od XIX do poł. XX wieku”), u Zamawiającego tj. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa do siedziby ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków.
2. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

agnieszka.wypych@imgw.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Wypych

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

012-63-98-292

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Skaner płaski A3 wraz z dostawą konieczny w celu realizacji projektu pt. „Cyfryzacja archiwalnych danych meteorologicznych gromadzonych na ziemiach Małopolski od XIX do poł. XX wieku” w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne - zgodnie z załącznikiem nr 2 – specyfikacja techniczna.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest jako załącznik nr. 5 Zapytanie ofertowe

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W ramach procesu wytwarzania odwzorowań cyfrowych - zakup sprzętu do digitalizacji przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy skaner do digitalizacji materiałów historycznych (skaner płaski A3) wraz z dostawą do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB do siedziby ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków.

Przedmiot jest zamawiany w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014 - 2020, oś priorytetowa 2: Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1:E - administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.2: Cyfrowe zasoby regionalne.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego skanera płaskiego A3 wraz z dostawą do Zamawiającego - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy do siedziby ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków, spełniający wymagania minimalne (zgodne z zał. 2):

Rozdzielczość optyczna: 1200 x 600 dpi
Głębia kolorów: 36bit – kolor, 12bit – szarości
Przestrzeń barwna: sRGB, Adobe RGB, native RGB
Prędkość skanowania karty A3: Poniżej 6s w rozdzielczości 600dpi
Oświetlenie: 1LED
Interfejs: Gbit Ethernet
Format zapisu plików: PDF, PDF/A, JPG, TIFF nieskompresowany, TIFF skompresowany
Gwarancja: 36 miesięcy serwisu, możliwe przedłużenie do 5 lat

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany do dnia: 21 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Kod CPV

30216110-0

Nazwa kodu CPV

Skanery komputerowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: 08.02.2019 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 08.02.2019 r. o godz. 12:15
Termin realizacji zamówienia: 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy
Termin związania z umową: 30 dni od upływu terminu składania ofert

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającej odpowiednie pełnomocnictwo. W przypadku podmiotów zbiorowych (np. spółek), wymagane są dodatkowo dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do reprezentowania danego podmiotu (np. wydruk z KRS), nie starsze niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do płatności faktury w terminie 21 dni od daty jej przedłożenia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przede wszystkim gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy. Dopuszczalne będą zmiany dotyczące w szczególności:
1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę,
2. Aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy Wykonawcy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.
3. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
4. Zmiany będą wynikały z przeprowadzonych badań i będą dotyczyły sposobu realizacji przedmiotu zamówienia,
5. Zaistnieją okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy,
6. Obiektywnych, nie dających się przewidzieć przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy/Oferenta, Warunki dokonania zmian: wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności. Zmiany te nie mogą zmieniać charakteru umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga zeskanowanych i podpisanych załączników nr 1, 2, 3.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty Wykonawców, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu oraz, że spełniają warunki udziału w postępowaniu będą badane pod względem ich zgodności z wymogami Zamawiającego postawionymi w opisie przedmiotu zamówienia.
2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. Oferty, które nie będą odpowiadać wymogom określonym w niniejszym Zaproszeniu/Ogłoszeniu zostaną odrzucone, pozostałe oferty zostaną dopuszczone do oceny punktowej.
4. Zamawiający dokona oceny punktowej złożonych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
nazwa kryterium waga kryterium: cena oferty (brutto) 100%

Ceną oferty w niniejszym postępowaniu jest cena brutto za całość zamówienia wskazaną w Załączniku nr 1 do Zaproszenia/Ogłoszenia.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach ww. kryteriów a. obliczonego w poniższy sposób:
C = (Cmin/Cof) x 100
gdzie:
C – ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty
Cmin - najniższa cena wśród składanych ofert
Cof - cena danej oferty

Wykluczenia

1. Zamawiający nie formułuje dodatkowych warunków udziału w postępowaniu.
2. Podstawę wykluczenia z postępowania określa Art. 24 pkt 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Adres

Podleśna 61

01-673 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

(22)56-94-100

Fax

(22) 834 18 01

NIP

5250008809

Tytuł projektu

Cyfryzacja archiwalnych danych meteorologicznych gromadzonych na ziemiach Małopolski od XIX do połowy XX wieku

Numer projektu

RPMP.02.01.02-12-0966/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 550