Strona główna
Logo unii europejskiej

Realizacja usługi szkoleniowej (luty-kwiecień 2019) dla Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Data publikacji: 15.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-01-2019

Numer ogłoszenia

1160722

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty można składać:
a) osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską przesłaną na adres biura Zamawiającego (ul. Targowa 18 pok. 925, 25-520 Kielce).
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.
Dokumenty powinny być trwale złączone oraz dostarczone w zamkniętej kopercie. Kopertę należy oznaczyć nazwę Oferenta oraz adnotacją „Oferta w ramach zapytania nr 7/KOOWES/PEStka/2019”. Wszystkie dokumenty składane w ramach oferty powinny być podpisane. W przypadku składania kserokopii dokumentów, Wykonawca powinien oznaczyć je adnotacją „Za zgodność z oryginałem” oraz podpisem.
b) pocztą elektroniczną na adres: fundacja.pestka@gmail.com
W przypadku ofert składanych pocztą elektroniczną, w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta w ramach zapytania nr 7/KOOWES/PEStka/2019”. Wiadomość musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty. Zarówno formularz oferty cenowej, jak i wszystkie wymagane załączniki muszą mieć formę czytelnych skanów (w formacie pdf lub jako pliki graficzne) podpisanych dokumentów. Oferty złożone przy pomocy poczty elektronicznej, zawierające wypełnione komputerowo, ale niepodpisane dokumenty, nie będą rozpatrywane. Wpisanie komputerowo nazwiska lub danych oferenta bez odręcznego podpisu nie będzie traktowane jako podpisanie dokumentu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane moduły. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość modułów wymienionych w rozdz. VIII ust. 2.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

W ramach postępowania, oceniane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym poniżej, kompletne i wypełnione na drukach stanowiących załączniki do zapytania.

2. Oferty przyjmowane są:
a) do dnia 25.stycznia 2019 roku do godziny 16:00 (dotyczy ofert składanych w wersji papierowej)
b) do dnia 25 stycznia 2019 roku do godziny 23:59 (dotyczy ofert składanych w wersji elektronicznej)

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Dotyczy to zarówno dokumentów składanych w wersji papierowej, jak i przy pomocy poczty elektronicznej. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do miejsca wskazanego w Rozdziale IV ust 1 pkt a) lub dostarczenia na serwer adresu email wskazanego w Rozdziale IV ust 1 punkt b).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundacja.pestka@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Mikołajczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

41 343 32 70

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę/wykonawców usług szkoleniowych wg tematyki wskazanej w dwóch 16-godzinnych modułach szkoleniowych w okresie luty-kwiecień 2019.
Moduły szkoleniowe:
I Moduł szkoleniowy „Księgowość- rachunkowe zamknięcie roku w podmiotach ekonomii społecznej" 16 godzin (8/h/dzień x 2 dni)
Cel szkolenia: zwiększenie wiedzy i kompetencji przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji (odpowiadających za finanse) w zakresie zmian w ustawie o rachunkowości, które weszły w życie 27.01. 2017 i dotyczą obowiązkowo wszystkich fundacji i stowarzyszeń.
Zakres zagadnień: sprawozdanie finansowe w świetle załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, zasady księgowania przychodów, kosztów i wyniku finansowego na działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej, istota planu kont w organizacjach pozarządowych w świetle przepisów prawnych, problematyka rachunkowego ewidencjowania zdarzeń gospodarczych, problematyka podatkowego ewidencjowania zdarzeń gospodarczych, sprawozdanie finansowe za 2018r. w organizacji pozarządowej prowadzącej i nieprowadzącej działalność gospodarczą, rozliczenie organizacji pozarządowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, zwolnienia podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych dla organizacji pozarządowych, podatek VAT w organizacjach pozarządowych. Pierwszy dzień zakłada część teoretyczno-wykładową, drugi dzień skoncentrowany ma być na części warsztatowej, uczestnikom zostanie zapewniona możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy nabytej w pierwszym dniu skzoleniowym.
Opis metodyki szkolenia: szkolenie będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy, z przykładami i ćwiczeniami.
II Moduł szkoleniowy „RODO dla pracowników działów księgowych i kadrowo-płacowych, z uwzględnieniem najważniejszych zmian w kodeksie pracy” 16 godzin
Cel szkolenia: nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu rozporządzenia o ochronie danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z zatrudnianieniem pracowników
Zakres zagadnień: Obowiązki administratora danych, Kto i kiedy przetwarza dane osobowe, Rekrutacja pracownika a RODO, Dozwolone i niedozwolone elementy dokumentacji pracowniczej, Publikowanie/przechowywanie zdjęć kandydatów oraz pracowników, Obowiązek analizy ryzyka, RODO a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,Monitoring i kontrola poczty elektronicznej, Udostępnianie danych pracownika, Prawa pracowników, Obowiązek przeszkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwo danych osobowych, Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych – jej istota i rola, Nowe wykazy dokumentów przechowywanych w aktach, Nowe obowiązki pracodawcy:,
Opis metodyki szkolenia: szkolenie będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy, z przykładami i ćwiczeniami.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Miejscowość: k) Usługa szkoleniowa będzie prowadzona w miejscu dogodnym dla co najmniej połowy składu grupy w celu zniwelowania utrudnienia dostępu do wsparcia, ale na terenie subregionu północnego tj. powiatów : miasto Kielce, kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie trenerów/szkoleniowców, którzy przedstawią najkorzystniejsze (w rozumieniu postanowień niniejszego zapytania ofertowego) warunki świadczenia usługi szkoleniowej określonej w modułach I-II.
Zamawiający uzgodni z Wykonawcą terminy modułów szkoleniowych opisanych w ust 2, w okresie od luty-kwiecień 2019r. oraz wskaże miejsce realizacji szkolenia.
Zamawiajacy zastrzega że okres realizacji zadania może zostać zmieniony.
Odbiorcy usługi szkoleniowej: klienci KOOWES, w tym podmioty ekonomii społecznej. (PES) to takie podmioty, jak: przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe
i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, podmioty reintegracyjne (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), spółdzielnie pracy, inwalidów
i niewidomych oraz spółki non-profit (o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%).
Jako najkorzystniejsze oferty rozumie się oferty spełniające wymagania określone
w zapytaniu, które podczas oceny uzyskają najwyższe oceny punktowe.
Uwaga! Zamawiający dokonuje wyboru po jednym trenerze w ramach każdego z modułów szkoleniowych.

Każdy oferent może złożyć ofertę na kilka modułów zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami osób wskazanych bezpośrednio do wykonania usługi.
W przypadku wyłonienia większej niż przewidywano liczby wykonawców z równą liczbą punktów, decydujące znaczenie ma cena podana przez wykonawcę w ofercie, a jeśli w dalszym ciągu liczba wyłonionych wykonawców jest większa od zakładanej przez Zamawiającego liczby Zamawiający przystępuje do negocjacji cenowych z wykonawcami, którzy uzyskali tę same liczbę punktów, aż do uzyskania zakładanej przez Zamawiającego liczby trenerów/szkoleniowców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z Wykonawcami, którzy zostali wyłonieni w drodze postępowania do poziomu kwoty, nie przekraczającej kwoty zabezpieczonej i zakontraktowanej we wniosku o dofinansowanie projektu (kwota wartości zamówienia).W przypadku negatywnego wyniku negocjacji Zamawiający wybiera następnego w kolejności z listy rankingowej wyłonionego Wykonawcę.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę/wykonawców usług szkoleniowych wg tematyki wskazanej w dwóch 16-godzinnych modułach szkoleniowych w okresie luty-kwiecień 2019.

Zamawiajacy zsatrzega sobie możliwość zmiany w/w okresu, w którym szkolenia będą przeprowadzane oraz mozliwość zorganizowania więcej niż jednokrotnie wybranego modułu szkoleniowego w przypadku dużego zainetresowania ze strony klientów KOOWES daną tematyką szkolenia lub rezygnacji z modułu szkoleniowego, na który nie zgłosi się przynajmniej 60% zaplanowanej ilości uczestników.

Moduły szkoleniowe:
I Moduł szkoleniowy „Księgowość- rachunkowe zamknięcie roku w podmiotach ekonomii społecznej" 16 godzin (8/h/dzień x 2 dni)
Cel szkolenia: zwiększenie wiedzy i kompetencji przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji (odpowiadających za finanse) w zakresie zmian w ustawie o rachunkowości, które weszły w życie 27.01. 2017 i dotyczą obowiązkowo wszystkich fundacji i stowarzyszeń.
Zakres zagadnień: sprawozdanie finansowe w świetle załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, zasady księgowania przychodów, kosztów i wyniku finansowego na działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej, istota planu kont w organizacjach pozarządowych w świetle przepisów prawnych, problematyka rachunkowego ewidencjowania zdarzeń gospodarczych, problematyka podatkowego ewidencjowania zdarzeń gospodarczych, sprawozdanie finansowe za 2018r. w organizacji pozarządowej prowadzącej i nieprowadzącej działalność gospodarczą, rozliczenie organizacji pozarządowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, zwolnienia podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych dla organizacji pozarządowych, podatek VAT w organizacjach pozarządowych. Pierwszy dzień zakłada część teoretyczno-wykładową, drugi dzień skoncentrowany ma być na części warsztatowej, uczestnikom zostanie zapewniona możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy nabytej w pierwszym dniu skzoleniowym.
Opis metodyki szkolenia: szkolenie będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy, z przykładami i ćwiczeniami.
II Moduł szkoleniowy „RODO dla pracowników działów księgowych i kadrowo-płacowych, z uwzględnieniem najważniejszych zmian w kodeksie pracy” 16 godzin
Cel szkolenia: nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu rozporządzenia o ochronie danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z zatrudnianieniem pracowników
Zakres zagadnień: Obowiązki administratora danych, Kto i kiedy przetwarza dane osobowe, Rekrutacja pracownika a RODO, Dozwolone i niedozwolone elementy dokumentacji pracowniczej, Publikowanie/przechowywanie zdjęć kandydatów oraz pracowników, Obowiązek analizy ryzyka, RODO a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,Monitoring i kontrola poczty elektronicznej, Udostępnianie danych pracownika, Prawa pracowników, Obowiązek przeszkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwo danych osobowych, Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych – jej istota i rola, Nowe wykazy dokumentów przechowywanych w aktach, Nowe obowiązki pracodawcy:,
Opis metodyki szkolenia: szkolenie będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy, z przykładami i ćwiczeniami.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Skrócony opis zagadnień:
„Księgowość- rachunkowe zamknięcie roku w podmiotach ekonomii społecznej"
Zakres zagadnień: sprawozdanie finansowe w świetle załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, zasady księgowania przychodów, kosztów i wyniku finansowego na działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej, istota planu kont w organizacjach pozarządowych w świetle przepisów prawnych, problematyka rachunkowego ewidencjowania zdarzeń gospodarczych, problematyka podatkowego ewidencjowania zdarzeń gospodarczych, sprawozdanie finansowe za 2018r. w organizacji pozarządowej prowadzącej i nieprowadzącej działalność gospodarczą, rozliczenie organizacji pozarządowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, zwolnienia podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych dla organizacji pozarządowych, podatek VAT w organizacjach pozarządowych. Pierwszy dzień zakłada część teoretyczno-wykładową, drugi dzień skoncentrowany ma być na części warsztatowej, uczestnikom zostanie zapewniona możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy nabytej w pierwszym dniu szkoleniowym.
Opis metodyki szkolenia: szkolenie będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy, z przykładami i ćwiczeniami.

RODO dla pracowników działów księgowych i kadrowo-płacowych, z uwzględnieniem najważniejszych zmian w kodeksie pracy” 16 godzin

Zakres zagadnień: Obowiązki administratora danych, Kto i kiedy przetwarza dane osobowe, Rekrutacja pracownika a RODO, Dozwolone i niedozwolone elementy dokumentacji pracowniczej, Publikowanie/przechowywanie zdjęć kandydatów oraz pracowników, Obowiązek analizy ryzyka, RODO a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,Monitoring i kontrola poczty elektronicznej, Udostępnianie danych pracownika, Prawa pracowników, Obowiązek przeszkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwo danych osobowych, Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych – jej istota i rola, Nowe wykazy dokumentów przechowywanych w aktach, Nowe obowiązki pracodawcy:,
Opis metodyki szkolenia: szkolenie będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy, z przykładami i ćwiczeniami.

Harmonogram realizacji zamówienia

Luty-kwiecień 2019.

Wykonawca zastrzega sobie mozliwośc zmiany wskazanego czasookresu, w którym będą realizowane szkolenia oraz wielokrotności godzin poszczególnych modułów (powtórzenie modułu przze Wykonawce w tym samy wymiarze w przypadku dużego zainetresowania tą tematyką.

Szczegółowe terminy poszczególnych szkoleń w ramach modułów zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych modułów lub pojedynczych szkoleń w przypadku braku zainteresowania ze strony klientów KOOWES .

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W przypadku ofert składanych przez Wykonawców, prowadzących działalność gospodarczą, którzy składają ofertę jako przedsiębiorstwo, wymagane jest, aby zakres zamówienia był zgodny z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej

Wiedza i doświadczenie

1.3. Osoba, wskazana przez Wykonawcę do świadczenia usługi posiada wystarczającą wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne z tematyki szkolenia, na którą składa ofertę, w szczególności:
1. dba o najwyższą jakość i ciągłe doskonalenie swojej wiedzy,
2. posiada co najmniej następujące kompetencje:
a) potrafi rozpoznać potrzeby szkoleniowe, w oparciu o nie przygotować szkolenie, czyli określić jego cele, oczekiwane efekty uczenia się, plan szkolenia oraz metody i materiały szkoleniowe oraz przeprowadzić ocenę efektów szkolenia,
b) potrafi przygotować proces szkoleniowy, który będzie uwzględniał rozwój grupy i jej potrzeby edukacyjne,
c) potrafi zaprojektować proces szkoleniowy ukierunkowany na wykorzystanie zdobytych kompetencji w praktyce,
d) potrafi rozwiązywać sytuacje trudne podczas szkolenia w sposób konstruktywny dla procesu uczenia,
e) posiada umiejętność przeprowadzenia szkoleń metodami aktywnymi,
f) posiada niezbędne umiejętności techniczne związane z prowadzeniem szkolenia i wykorzystania odpowiednich środków dydaktycznych,
g) dysponuje wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu objętego szkoleniem oraz wiedzą i umiejętnościami trenerskimi potrzebnymi do realizacji programu szkoleniowego.
Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę. Spełnienie warunku będzie weryfikowane oświadczeniem Wykonawcy (załącznik nr 2)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca dysponuje osobą wskazaną do realizacji zadania wymienionego w rozdz. VIII ust.2 niniejszej oferty w zależności od tego, na jakie zadanie składa ofertę, która spełnia następujące wymagania:
a) posiada wykształcenie:
- wyższe (ukończyli studia zawodowe/magisterskie)
Potwierdzeniem spełnienia niniejszego warunku będzie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych osób wskazanych do wykonania usługi szkoleniowej (wykazanych w załączniku nr 1 i 2).
b) posiada min. roczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla PES
Warunek ten weryfikowany zostanie na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do oferty oraz referencji lub dokumentów równoważnych potwierdzających to doświadczenie.
c) spełnia JEDEN z poniższych warunków:
 posiada/-ją udokumentowane minimum 3- letnie doświadczenie zawodowe w danym obszarze tematycznym danego modułu szkoleniowego, na który wykonawca składa ofertę,
Warunek ten weryfikowany zostanie na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do oferty oraz referencji lub dokumentów równoważnych potwierdzających to doświadczenie.

 udokumentuje/-ą przeprowadzenie minimum 300 h szkolenia w danym obszarze tematycznym
Każda godzina szkolenia musi być poparta odpowiednim dokumentem np. zaświadczeniem, kopią umowy, rekomendacjami, opinią, listem polecającym, porozumieniem wolontariackim itp.
Godziny szkoleniowe prowadzone w zakresie innego obszaru niż ten, na które zostało ogłoszone zapytanie ofertowe, nie będą brane pod uwagę
Warunek ten weryfikowany zostanie na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do oferty oraz referencji i/lub dokumentów równoważnych potwierdzających to doświadczenie.
Uwaga! Osoba/-y wskazane przez Wykonawcę wykona/-ją przedmiot zamówienia osobiście.

Dodatkowe warunki

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w ramach postępowania, będzie zobowiązany do:
a) rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy.
b) przedstawienia szczegółowego programu szkolenia i uzyskania jego akcpetacji przez Zamawiajacego
c) pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w dyspozycyjności Zamawiającego osób wskazanych do realizacji usługi szkoleniowej, rozumianej jako gotowość do realizacji przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego, w oparciu o zgłaszane zapotrzebowanie na szkolenie, wynikające z możliwości i potrzeb klientów KOOWES.
d) prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją szkolenia, zgodnie z wymogami określonymi w umowie, jak również dostarczanie jej w trybie określonym w umowie.
e) zbierania informacji oraz przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
f) realizacji usług szkoleniowych z poszanowaniem zasad etycznych określonych w Kodeksie Etycznym KOOWES (stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego zapytania)
g) utrzymywania stałej wymiany informacji z pozostałymi członkami kadry KOOWES oraz niezwłoczne informowanie o sprawach istotnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji usługi.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający ma prawo do zmiany istotnych warunków umowy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z następujących sytuacji:
1. wystąpi konieczność zmiany czasokresu, w którym ma być przeprowadzone szkolenie/szkolenia wynikająca z dostosowania go do potrzeb klientów KOOWES,
2. wystąpi konieczność zmiany liczby godzin danego szkolenia, w wyniku analizy potrzeb klientów KOOWES,
3. wystapi konieczność anulowania realizacji danego modułu szkoleniowego z powodu nie zebrania 60% zaplanowanej liczby uczestników na dane szkolenie,
4. w projekcie wprowadzona zostanie zmiana do wniosku o dofinansowanie, skutkująca koniecznością dokonania zmian w zakresie zasad realizacji usługi szkoleniowej lub w zakresie zmian dot. wzoru umowy,
5. nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany umowy zawartej z Wykonawcą,
6. nastąpi zmiana Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, skutkująca zmianą zasad realizacji usługi szkoleniowej,
7. nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej umowy,
8. wynikną rozbieżności i niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę zapisów umowy, a zmiana zapisu umowy spowoduje jednoznaczną interpretację zapisu umowy przez obie jej strony,
9. nastąpi zmiana terminu realizacji projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej” przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W powyższych przypadkach, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem zmiany zapisów umowy. Brak zgody Wykonawcy na zmianę warunków umowy będzie oznaczał rozwiązanie umowy.
Zamawiający ma też możliwość wystąpienia do Wykonawcy z propozycją zmiany warunków umowy w sytuacjach innych niż opisane powyżej. W takiej sytuacji, Wykonawca może zgodzić się na zmianę warunków umowy lub odmówić takiej zmiany. Odmowa wykonania zmiany warunków umowy
w takiej sytuacji nie stanowi dla Zamawiającego podstawy do rozwiązania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załączniki do oferty (w nawiasie podano informacje, które z nich Wykonawca dołącza do swojej oferty):

Załącznik nr 1 – Formularz oferty cenowej (obligatoryjny)
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (obligatoryjny)
Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków podlegających ocenie (fakultatywnie)- składają ci w\wykonawcy, którzy chcą uzyskać dodatkową liczbę punktów
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (obligatoryjny)
Załącznik nr 5 Standardy OWES (informacyjnie- nie załączamy do oferty)
Załącznik nr 6 Wzór umowy (informacyjnie- nie załączamy do oferty)
Załącznik nr 7 Kodeks etyczny (informacyjnie- nie załączamy do oferty)
CV osób realizujących usługę doradztwa (obligatoryjnie dla każdej z osób wskazanych przez Wykonawcę w ofercie)
Dokumenty dodatkowe potwierdzające kwalifikacje i/lub doświadczenie wskazanych osób (obligatoryjne przy załączniku nr 2) oraz przy załączniku nr 3 (jeśli składany)


Z załącznikami do zapytania takimi jak:
standardy OWES (załącznik nr 6), wzór umowy (załącznik nr 7) oraz kodeks etyczny KOOWES (załącznik nr 8)
Wykonawca powinien się jedynie zapoznać, natomiast nie należy załączać ich do składanej oferty.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający na podstawie zapisów sekcji 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zastrzega sobie możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego, bez konieczności ponownego stosowania zasady konkurencyjności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Każdy z modułów będzie oceniany na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena brutto - 60 punktów
Weryfikacji Zamawiający dokona w oparciu o załącznik nr. 1 odrębnie dla każdego modułu.
b) Doświadczenie w zakresie realizacji przez osobę wskazaną w załączniku nr 3 godzin szkoleniowych dla PES z zakresu tematyki modułu, na który wykonawca składa ofertę - 40 punktów

Weryfikacji Zamawiający dokona w oparciu o załącznik nr. 3 odrębnie dla każdego modułu.
1. Punktacja dla kryterium „Cena brutto” obliczana będzie oddzielnie dla każdego modułu (I-II) według następującego wzoru:
P1 = C_minimum/C_oferty* 60
gdzie:
P1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto”
C_minimum – Cena brutto zaproponowana w najniższej, nieodrzuconej ofercie
C_oferty – Cena brutto zaproponowana w badanej ofercie
Ostateczna liczba punktów za to kryterium będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

2. Punktacja dla kryterium „Doświadczenie w zakresie realizacji przez osobę wskazaną w załączniku nr 3 godzin szkoleniowych dla PES z zakresu tematyki modułu, na który wykonawca składa ofertę” obliczana będzie oddzielnie dla każdego zadania (I-XIV) według następujących zasad:

Wskazana przez Wykonawcę osoba zrealizowała dla PES z tematyki, na którą Wykonawca składa ofertę:
a) od 0 do 300 godzin szkoleniowych 0 punktów
b) od 301 do 349 godzin szkoleniowych 5 punktów
c) od 350 do 399 godzin szkoleniowych 10 punktów
d) od 400 do 449 godzin szkoleniowych 15 punktów
e) od 450 do 499 godzin szkoleniowych 20 punktów
f) od 500 do 549 godzin szkoleniowych 25 punktów
g) od 550 do 599 godzin szkoleniowych 30 punktów
h) od 600 do 649 godzin szkoleniowych 35 punktów
i) powyżej 650 godzin szkoleniowych 40 punktów

W przypadku wyłonienia większej niż przewidywano liczby trenerów z równą liczbą punktów, decydujące znaczenie ma cena podana przez wykonawcę w ofercie, a jeśli w dalszym ciągu liczba wyłonionych i wskazanych przez wykonawców trenerów jest większa niż jeden Zamawiający przystępuje do negocjacji cenowych z wykonawcami, którzy uzyskali tę same liczbę punktów, aż do uzyskania zakładanej przez Zamawiającego liczby jednego trenera na 1 moduł szkoleniowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z Wykonawcami, którzy zostali wyłonieni
w drodze postępowania jeśli cena brutto wykazana w ofercie wybranej w wyniku przeprowadzonej procedury będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację usługi,
i zwiększenie to nie będzie mogło zostać sfinansowane w ramach oszczędności w projekcie. w takim przypadku Zamawiający zwróci się do wybranego Wykonawcy/Wykonawców z propozycją obniżenia ceny brutto. Warunkiem podpisania umowy będzie zaakceptowanie propozycji przez Wykonawcę/ Wykonawców. Jeśli Wykonawca nie zaakceptuje przedłożonej propozycji, jego oferta zostanie odrzucona. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu, a Zamawiający wybiera następnego w kolejności z listy rankingowej wyłonionego Wykonawcę.
Wykonawcy, których oferty otrzymają najwyższą ocenę lub jeśli pozytywnie przeszli proces negocjacji z Zamawiającym (opisany powyżej) zostaną zaproszeni do podpisania umów
w ramach niniejszego zapytania.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Poprzez powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie powyższego warunku będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 4 do oferty. W przypadku złożenia oferty przez osobę/podmiot spełniający przesłanki określone w pkt a-d zostanie on wykluczony
z postępowania a jego oferta zostanie odrzucona
2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, którzy ze względu na swoją sytuację zawodową nie są w stanie zawrzeć z Zamawiającym umowy w kształcie określonym w załączniku do zapytania, na podstawie zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, będący pracownikami etatowymi, zatrudnionymi w ramach projektu.
4. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie Zamawiający może wystąpić z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty
5. Zamawiający wykluczy w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez nie złożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub z przedłożonych dokumentów wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"PESTKA"

Adres

Marszałka Józefa Piłsudskiego 36/20

25-431 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413417496

Fax

413417496

NIP

6572907276

Tytuł projektu

Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Numer projektu

RPSW.09.03.01-26-0006/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wyniki zapytania ofertowego nr 7/KOOWES/PEStka/2019 dot. wykonania usług szkoleniowych w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”:

I Moduł szkoleniowy „Księgowość – rachunkowe zamknięcie roku w podmiotach ekonomii społecznej” 16 godzin (1-krotnie)
Wybrana oferta:
Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, uzyskanych punktów: 100,00; cena 100,00 zł./1 godz. , data wpłynięcia: 25.01.2019, godzina 16:39 (e-mail)

II Moduł szkoleniowy „RODO dla pracowników działów księgowych i kadrowo-płacowych, z uwzględnieniem najważniejszych zmian w kodeksie pracy” 16 godzin (1-krotnie)
Wybrana oferta:
Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, uzyskanych punktów: 65,00; cena 100,00 zł./ 1 godz., data wpłynięcia: 25.01.2019, godzina 16:39 (e-mail)
Liczba wyświetleń: 285