Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2/2019

Data publikacji: 15.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-01-2019

Numer ogłoszenia

1160672

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie papierowej w biurze projektu (ul. Rakowiecka 1/3 lok 7, 02-517
Warszawa; biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00) lub
elektronicznej, jako plik PDF zawierający skan podpisanej oferty, wysłanej na adres:
kontakt@fundacjainicjatywmlodziezowych.pl do dnia 22.01.2019 r.
Oferta złożona w formie papierowej powinna być złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej
dopiskiem: „Pracownia Liderów NGO’s - oferta".

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@fundacjainicjatywmlodziezowych.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Skorupski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

792277855

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem 3 sal konferencyjnych, zapewnienie usługi
cateringowej, bufetu kawowego oraz usługi hotelowej dla uczestników szkolenia, które
odbędzie się w terminie 29 - 31 marca 2019 r., (piątek - niedziela).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn. „Pracownia Liderów NGO’s” nr POWR.02.16.00-00-0018/16 realizowanego w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest objęcie wsparciem szkoleniowym uczestników projektu z terenu Polski (w tym wolontariuszy pracujących na rzecz organizacji pozarządowych i partnerów społecznych) zgodnie z programem opracowanym przez wnioskodawcę uwzględniającym wyniki analizy potrzeb szkoleniowych przedstawicieli organizacji pozarządowych i partnerów społecznych (załącznik do wniosku o dofinansowanie). Wsparcie szkoleniowe doprowadzi do trwałego wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych objętych wsparciem w zakresie legislacji i udziału w procesie stanowienia prawa (w tym w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomicznej analizy prawa).

Przedmiot zamówienia

Wynajem sal konferencyjnych z niezbędnym wyposażeniem technicznym, zapewnienie
usługi cateringowej i hotelowej w obiekcie o standardzie min. 3* dla uczestników projektu
„Pracownia Liderów NGO” w terminie (piątek-niedziela) 29 - 31 marca 2019 r., zgodnie z
następującymi uwarunkowaniami:Wymagania dotyczące usługi hotelowej:
a) Standard obiektu: min. 3*
b) Liczba dób hotelowych: 2 (piątek-niedziela). Doba liczona od godz. 12:00 w dniu przyjazdu.
c) Nocleg w pokojach jedno, dwu lub trzy osobowych z oknem dla 65 osób (60 uczestników
+ 3 trenerów + 2 osoby z obsługi technicznej Zamawiającego):
d) Na terenie obiektu wymagany jest dostęp do bezprzewodowego Internetu (WiFi).
e) Dostęp dla osób niepełnosprawnych.
f) Bezpłatny parking.
Wymagania dotyczące wyżywienia:
a) Śniadanie dla 65 osób w formie stołu szwedzkiego w dniach 30 i 31 marca 2019
[(min: danie ciepłe, wędlinę, ser, musli z mlekiem, nabiał, pieczywo, zimne napoje (woda
gaz/niegaz., soki), ciepłe napoje (kawa, herbata do wyboru z dodatkami /cukier, cytryna,
mleko)]
b) Obiad dla 65 osób w dniach 29, 30 i 31 marca 2019, dwudaniowy z deserem, serwowany,
z możliwością wyboru dania mięsnego/wegetariańskiego/wegańskiego, a także z
możliwością zapewnienia posiłków dla osób ze specjalna dietą. Sytuacje takie będą
uwzględnianie w szczegółowym harmonogramie przekazywanym przez Zamawiającego.
c) Kolacja dla 65 osób w formie stołu szwedzkiego w dniach 29 i 30 marca 2019 (min: danie
ciepłe, wędlina, ser, nabiał, warzywa, pieczywo, zimne napoje: woda gaz/niegaz, soki,
ciepłe napoje ( herbata do wyboru z dodatkami /cukier, cytryna).
d) Przerwa kawowa przez całe szkolenie (min: kawa, herbata, woda mineralna gaz/niegaz,
soki, cukier, cytryna, mleko, ciasteczka min. 3 rodzaje, nieograniczone).
Wymagania dotyczące sali konferencyjnej:
a) Jedna duża sala konferencyjna klimatyzowana zapewniająca miejsce dla min. 65 osób,
wyposażona w min. stoły, krzesła, sprzęt multimedialny (rzutnik, ekran), flipchart,
mazaki, nagłośnienie, wentylator, bezprzewodowa sieć Internet (WiFi). Dostępna
przez min. 10 godzin dziennie w dniach: 29 i 31 marca 2019, 12 godzin 30 marca 2019.
b) Dwie małe sale konferencyjne klimatyzowane zapewniające miejsce dla min. 20 osób,
wyposażone w min. stoły, krzesła, sprzęt multimedialny (rzutnik, ekran), flipchart,
mazaki, nagłośnienie, wentylator, bezprzewodowa sieć Internet (WiFi). Dostępna
przez min. 10 godzin dziennie w dniach: 29 i 31 marca 2019, 12 godzin 30 marca 2019.

Dodatkowe informacje istotne z punktu widzenia realizacji zamówienia:
a) Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany na terenie województwa
Wielkopolskiego, w odległości do 10 km od Dworca PKP Poznań Główny, licząc
najkrótszą trasą.
b) Budynek w którym świadczone będą usługi powinien być wyposażony w pełne zaplecze
sanitarne, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz być dostosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Przewidziana liczba uczestników to 65
osób (60 osób + 3 trenerów + 2 obsługa).
c) Uczestnicy podzieleni zostaną na trzy grupy po: 20 osób + 1 trener + 1 sala.

Dokładne wymagania opisane są w załączniku.

Kod CPV

55110000-4

Nazwa kodu CPV

Hotelarskie usługi noclegowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

70220000-9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż
mieszkalne
55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

29.03.2019:
1. Zakwaterowanie uczestników
2. Wyżywienie (obiad, kolacja oraz przerwy kawowe)
3. Wynajem sal konferencyjnych od godz. 12:00 min 10h
30.03.2019:
1. Zakwaterowanie uczestników
2. Wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja oraz przerwy kawowe)
3. Wynajem sal konferencyjnych od godz. 09:00 do godz. 21:00 min 12h
31.03.2019:
1. Zakwaterowanie uczestników
2. Wyżywienie (śniadanie, obiad oraz przerwy kawowe)
3. Wynajem sal konferencyjnych od godz. 07:00 do godz. 17:00 min 10h

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.
W trakcie oceny ofert, Zamawiający może żądać do Wykonawcy dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wskazanych usług.

Potencjał techniczny

1) O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który zapewni świadczenie usług w hotelu / pensjonacie / centrum konferencyjno-szkoleniowym o standardzie min. 3*:
• Dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (dostosowany budynek, sala szkoleniowa, toalety, restauracja, minimum 2 dostosowane pokoje oraz parking),
• Usytuowanym w odległości max. 10 kilometrów od Dworca PKP Poznań Główny, (najkrótsza trasa dojazdu, a nie w linii prostej),

2) Który spełnia poniższe warunki:

- prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
- dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i potencjałem osobowym gwarantującym rzetelne wykonanie zamówienia,
- znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.
W trakcie oceny ofert, Zamawiający może żądać do Wykonawcy dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wskazanych usług. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
 w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
 w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie a także zaistnienia innych okoliczności, które nie powstały z winy Wykonawcy.
 w zakresie zmiany terminu realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników/-czek do projektu.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (tj. w formie aneksu).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty cenowej wraz z oświadczeniami

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium Cena brutto (C) – waga 90%
Wykonawca oferujący najniższą cenę brutto otrzyma 90 punktów, natomiast pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
C = (Cmin / Co) x 90 pkt., gdzie
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena brutto (C)”,
Cmin - najniższa cena brutto za realizację zamówienia spośród wszystkich prawidłowych ofert złożonych w postępowaniu,
Co - cena brutto za realizację zamówienia w aktualnie badanej ofercie.
Cena musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać podatek VAT/uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.
2. Kryterium społeczne (zatrudnienie na umowę o pracę) – waga 10%
Powyższe kryterium rozumiane jest jako procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z ogólnej liczby osób, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie przygotowania, dostarczenia, podania posiłków, z uwzględnieniem personelu podwykonawców.
Zamawiający w tym miejscu wyraźnie wskazuje, iż warunek angażowania personelu na podstawie umowy o pracę nie ogranicza konkurencji w dostępie do zamówień publicznych. Należy bowiem odróżnić warunki uczestnictwa w postępowaniu, które wykonawca musi wykazać już na etapie ubiegania się o zamówienie od zobowiązania się przez Wykonawcę do zatrudnienia na umowę o pracę określonej liczby osób w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia. W przypadku warunku umownego, wykonawca wykazuje jedynie swoje zobowiązanie się do zawarcia umów o pracę dopiero na potrzeby wykonania zamówienia, a więc gdy uzyska zamówienie.
Takie dodatkowe warunki umowne są nie tylko zgodne z prawem Unii Europejskiej, ale także są popierane przez Komisję Europejską (art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: „Przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia bierze pod uwagę wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego.”).
Ponadto Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 22 §11 Kodeksu pracy „nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy”. To oznacza, że jeżeli praca jest wykonywana w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, oraz pod jego kierownictwem, to należy stosować umowę o pracę.
W związku z tym, jeżeli przedmiotem zamówienia publicznego są czynności, których wykonywanie odpowiada warunkom wykonywania pracy, bowiem jest określone miejsce i czas wykonywania czynności, to postawienie warunku zatrudnienia personelu na podstawie umowy o pracę jest w pełni uzasadnione.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów o zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
− posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli złoży oświadczenie o braku występowania ww. powiązań. Oświadczenie ujęte jest w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (Formularz ofertowy). Oferty Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzucone.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH

Adres

Solec 81B/73A

00-382 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

792277855

NIP

7010346695

Tytuł projektu

Pracownia Liderów NGO's

Numer projektu

POWR.02.16.00-00-0018/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ORBIS S.A.
ul. Bracka 16,
00-028 Warszawa
data wpłynięcia oferty 18.01.2019 r.
cena oferty brutto: 44675,00
Liczba wyświetleń: 428