Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa innowacyjnego jachtu motorowego w ramach projektu „Innowacyjny jacht motorowy NIKHEN YACHTS”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.3. „Przedsiębiorczość (wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.2. „Firmy w początkowej fazie rozwoju”.

Data publikacji: 15.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-02-2019

Numer ogłoszenia

1160669

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 15.02.2019r. o godzinie: 12:00.
Ofertę sporządzoną wg. zasad przedstawionych w niniejszym ogłoszeniu należy dostarczyć do wyznaczonego powyżej terminu, w formie pisemnej na adres siedziby zamawiającego wskazany w rozdziale I zapytania, tj.: NIKHEN YACHTS sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 4/204, 10-549 Olsztyn. Ofertę należy złożyć w zamkniętej oraz oznaczonej tytułem i numerem niniejszego postępowania kopercie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Hendrick Fichtner

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 664 123 097

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa innowacyjnego jachtu motorowego w ramach projektu „Innowacyjny jacht motorowy NIKHEN YACHTS”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.3. „Przedsiębiorczość (wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.2. „Firmy w początkowej fazie rozwoju”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do zapytania.

2. Przedmiot zamówienia będzie wykonany w oparciu o projekt oraz formy wskazane przez zamawiającego. Szczegółowe informacje w tym zakresie, jak również odpowiednia dokumentacja przekazana zostanie wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie, w terminie do trzech dni od dnia zawarcia umowy.

3. Szczegółowe zasady realizacji dostaw objętych niniejszym postępowaniem, zakres obowiązków wykonawcy oraz zamawiającego, jak również zasady rozliczeń przedstawione zostały
w załączniku nr 3 do zapytania, tj. w istotnych postanowieniach umowy.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: giżycki Miejscowość: Giżycko

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyprodukowanie i nabycie innowacyjnego jachtu motorowego NIKHEN YACHTS” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.3. „Przedsiębiorczość (wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.2. „Firmy w początkowej fazie rozwoju”.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa innowacyjnego jachtu motorowego w ramach projektu „Innowacyjny jacht motorowy NIKHEN YACHTS”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.3. „Przedsiębiorczość (wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.2. „Firmy w początkowej fazie rozwoju”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do zapytania.

2. Przedmiot zamówienia będzie wykonany w oparciu o projekt oraz formy wskazane przez zamawiającego. Szczegółowe informacje w tym zakresie, jak również odpowiednia dokumentacja przekazana zostanie wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie, w terminie do trzech dni od dnia zawarcia umowy.

3. Szczegółowe zasady realizacji dostaw objętych niniejszym postępowaniem, zakres obowiązków wykonawcy oraz zamawiającego, jak również zasady rozliczeń przedstawione zostały w załączniku nr 3 do zapytania, tj. w istotnych postanowieniach umowy.

Kod CPV

34520000-8

Nazwa kodu CPV

Łodzie

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 34500000-8 (łodzie); 34522000-2 (łodzie rekreacyjne i sportowe)

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający w ramach niniejszego warunku nie określa szczegółowych wymagań.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca w celu wykazania, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji dostaw objętych przedmiotowym zamówieniem wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej dwa zamówienia polegające na bezpośredniej produkcji i dostawie jachtów motorowych na wartość nie mniejszą niż 500 000,00 zł brutto (każde zamówienie).

Potencjał techniczny

Zamawiający w ramach niniejszego warunku nie określa szczegółowych wymagań.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający w ramach niniejszego warunku nie określa szczegółowych wymagań.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania wykonawcę wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego (beneficjenta) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie została określony IZ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia powyższego warunku, wykonawca w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie. Wykonawca, który nie wykaże spełniania powyższego warunków podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta odrzuceniu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje zmianę przyszłej umowy na warunkach określonych w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, tj.:

"§ 9. Zmiany Umowy:
1. Wszelkie istotne zmiany w Umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej, tj. w formie aneksu do Umowy.
2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy terminu realizacji Umowy. Wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu Umowy nie będzie miało wpływu na wysokość ceny określonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. Termin realizacji Umowy może ulec wydłużeniu w wypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
1) działania siły wyższej (tj. zdarzeń o charakterze przypadkowym, sprawczym, naturalnym np. klęski żywiołowej, powodzi itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych dostaw;
2) w wyniku zmiany harmonogramu, wg. którego rozliczana jest realizacja projektu pn. „Innowacyjny jacht motorowy NIKHEN YACHTS”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.3. „Przedsiębiorczość (wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.2. „Firmy w początkowej fazie rozwoju”;
3) obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a związanych z wydłużonym procesem produkcyjnym bezpośredniego producenta oferowanego rodzaju jachtu;
4) obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a związanych z wydłużonym procesem dostawy/ transportu oferowanego rodzaju jachtu;
W przedstawionych powyżej przypadku wystąpienia opóźnień Strony Umowy ustalą nowe terminy realizacji zamówienia.
3. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy, w zakresie terminu wypłaty zaliczki, o czym mowa w § 3 ust. 3 pkt 3, 4 Umowy,
w przypadku wydłużonego procesu oczekiwania na wypłatę środków finansowych przez instytucję pośredniczącą za pośrednictwem, której realizowany jest projekt „Innowacyjny jacht motorowy NIKHEN YACHTS”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.3. „Przedsiębiorczość (wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.2. „Firmy w początkowej fazie rozwoju”.
4. Zmiana dokonana z naruszeniem zapisów określonych w niniejszym paragrafie jest nieważna".

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty, tj.:
1) formularz ofertowy wg wzoru przedstawionego w załączniku nr 2 do zapytania;
2) pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub poświadczone notarialnie;
3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wydruk z CEDiG, odpis z KRS);
4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Niniejsze zaświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za „zgodność z oryginałem”;
5) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Niniejsze zaświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za „zgodność z oryginałem”;
6) wykaz zrealizowanych dostaw opracowany wg wzoru przedstawionego w załączniku nr 4 do zapytania wraz z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi, że wymienione w wykazie dostawy zostały wykonane w sposób należyty;
7) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w Rozdziale IV zapytania. Niniejszy dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za „zgodność z oryginałem”.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W ramach prowadzonego postępowania, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej przyjmuje się następujące kryteria oceny ofert, tj.:
1) Cena brutto (PLN) 70%
P= (CN / COB x 70%) x 100
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Cena”
CN - najniższa zaoferowana cena oferty niepodlegającej odrzuceniu,
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
70% – waga kryterium.

2) Okres gwarancji na silnik i osprzęt 2,5 %
P= (GSOB / GSN x 2,5%) x 100
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Okres gwarancji na silnik i osprzęt”
GSN– najwyższa liczba przyznanych punktów ofercie niepodlegającej odrzuceniu,
GSOB – liczba punktów przyznanych ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
2,5% – waga kryterium.
W ramach niniejszego kryterium zamawiający przyzna następujące punkty, tj.:
- okres gwarancji wynoszący do 36 miesięcy: 0 pkt;
- okres gwarancji wynoszący do 42 miesięcy: 2,5 pkt;

3) Okres gwarancji na części elektryczne dotyczące silnika 2,5%
P= (GSOB / GSN x 2,5%) x 100
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Okres gwarancji na części elektryczne dotyczące silnika”
GSN– najwyższa liczba przyznanych punktów ofercie niepodlegającej odrzuceniu,
GSOB – liczba punktów przyznanych ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
2,5% – waga kryterium.
W ramach niniejszego kryterium zamawiający przyzna następujące punkty, tj.:
- okres gwarancji wynoszący do 12 miesięcy: 0 pkt;
- okres gwarancji wynoszący do 24 miesięcy: 2,5 pkt;

4) Okres gwarancji na osprzęt i wyposażenie jachtu 5%
P= (GWOB / GWN x 5%) x 100
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Okres gwarancji na osprzęt i wyposażenie jachtu”
GWN– najwyższa liczba przyznanych punktów ofercie niepodlegającej odrzuceniu,
GWOB – liczba punktów przyznanych ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
5% – waga kryterium.
W ramach niniejszego kryterium zamawiający przyzna następujące punkty, tj.:
- okres gwarancji wynoszący do 24 miesięcy: 0 pkt;
- okres gwarancji wynoszący do 36 miesięcy: 5 pkt;

5) Okres gwarancji na kadłub i pokład jachtu oraz wszystkich pozostałych elementów laminatu 5%
P= (GKPOB / GKPN x 5%) x 100
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Okres gwarancji na kadłub i pokład jachtu (…)”
GKPN– najwyższa liczba przyznanych punktów ofercie niepodlegającej odrzuceniu,
GKPOB – liczba punktów przyznanych ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
5% – waga kryterium.
W ramach niniejszego kryterium zamawiający przyzna następujące punkty, tj.:
- okres gwarancji wynoszący do 24 miesięcy: 0 pkt;
- okres gwarancji wynoszący do 36 miesięcy: 5 pkt;

6) Czas reakcji serwisu gwarancyjnego 10%
P= (SOB / SN x 10%) x 100
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Czas reakcji serwisu gwarancyjnego”
SN – najwyższa liczba przyznanych punktów ofercie niepodlegającej odrzuceniu,
SOB – liczba punktów przyznanych ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
10% – waga kryterium.
W ramach niniejszego kryterium zamawiający przyzna następujące punkty, tj.:
- Czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynoszący do 12 godziny od momentu zgłoszenia: 10 pkt;
- Czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynoszący do 24 godzin od momentu zgłoszenia: 5 pkt;
- Czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynoszący do 36 godzin od momentu zgłoszenia: 0 pkt;

7) Zastosowanie klauzul społecznych poprzez zaangażowanie do realizacji zamówienia
osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 5%
P= (KSOB / KSN x 5%) x 100
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Zastosowanie klauzul społecznych poprzez zaangażowanie do realizacji zamówienia osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych”,
KSN – najwyższa liczba przyznanych punktów ofercie niepodlegającej odrzuceniu,
KSOB – liczba punktów przyznanych ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
5% – waga kryterium.
W ramach niniejszego kryterium zamawiający przyzna następujące punkty, tj.:
- Zastosowanie klauzul społecznych poprzez zaangażowanie do realizacji zamówienia osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: 5 pkt;
- Niezastosowanie klauzul społecznych poprzez zaangażowanie do realizacji zamówienia osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: 0 pkt;

Wykluczenia

Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych odpowiednio w sekcji "Warunki udziału w postępowaniu" oraz w Rozdziale IV zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia.

INFORMACJE DODATKOWE:
2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) jest nieważna na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z przedmiotowego postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NIKHEN YACHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Adama Mickiewicza 4/204

10-549 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

511716150

NIP

7393900080

Tytuł projektu

Innowacyjny jacht motorowy NIKHEN YACHTS

Numer projektu

RPWM.01.03.02-28-0103/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

RALFI Rafał Kaziak, ul. Sikorskiego 16/5, 11-500 Giżycko
Wartość oferty brutto: 1 162 350,00 zł
Oferta wpłynęła do zamawiającego w dniu 15.02.2019r.

Uzasadnienie: wykonawca w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadanej wiedzy i doświadczenia, zdolności ekonomicznej oraz zobowiązań z tytułu należności publiczno-prawnych jak również przedłożył ofertę zgodną z wymaganiami zamawiającego przedstawionym w zapytaniu ofertowym. Oferta ww. wykonawcy jest jedyną, która wpłynęła w niniejszym postępowaniu.
Liczba wyświetleń: 436