Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonawanie usługi związanej z pełnieniem funkcji Eksperta branżowego opisu informacji o zawodach

Data publikacji: 16.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-01-2019

Numer ogłoszenia

1160665

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę w terminie do 31.01.2019 roku (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) w formie:
- elektronicznej na adres mailowy: infodoradca@ciop.pl
W tytule należy wpisać: „Oferta eksperta branżowego – Infodoradca – nazwa, kod i nr zawodu, którego dotyczy oferta” (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, zawierać wszystkie wymagane załączniki
i przesłana w formie skanu (np. JPG, PDF).

lub
- osobiście na adres:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
pok. 335
W zamkniętej kopercie dopiskiem „Oferta eksperta branżowego– Infodoradca – nazwa, kod
i nr zawodu, którego dotyczy oferta” (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

infodoradca@ciop.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

dr hab. Łukasz Baka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 623 32 84

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji zamówienia Ekspert branżowy opisu informacji o zawodzie będzie zobowiązany do opracowania opisu informacji dla wybranego zawodu, zgodnie z przyjętymi w projekcie wzorami dokumentów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór i podjęcie współpracy z Ekspertami branżowymi opisu informacji o zawodach.
Celem głównym projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” jest rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach dla min. 1000 zawodów, ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji w Instytucjach Rynku Pracy. Wyżej wymieniony projekt przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER - Cel nr 3 „Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania”.

Przedmiot zamówienia

W ramach realizacji zamówienia Ekspert branżowy opisu informacji o zawodzie będzie zobowiązany do:
1. opracowania opisu informacji dla wybranego zawodu, zgodnie z przyjętymi w projekcie wzorami dokumentów, w tym:
a) zapoznania się z „Podręcznikiem. Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?” oraz innymi dokumentami wskazanymi przez Zamawiającego,
b) współpracy z drugim ekspertem branżowym i ekspertem metodologicznym, na wszystkich etapach realizacji projektu informacji o zawodzie,
c) identyfikacji, zgromadzenia, analizy i selekcji materiałów źródłowych dotyczących wybranego zawodu oraz opracowania Wstępnego projektu informacji o zawodzie, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego,
d) przeprowadzenia badań ankietowych z udziałem przedstawicieli zawodu:
- dla zawodu z grupy A (załącznik 1) – w 2 przedsiębiorstwach, na dwóch pracownikach w każdym,
- dla zawodów z grupy C (załącznik 1) – w 3 przedsiębiorstwach, na dwóch pracownikach w każdym,
oraz sporządzenie raportu z tych badań i wprowadzenia zmian we Wstępnym projekcie informacji o zawodzie pod wpływem informacji zwrotnych uzyskanych w badaniach,
e) odniesienia się do uwag/wprowadzania uwag przygotowanych przez: eksperta metodologicznego grupy zawodów, 2 recenzentów, Panel Ewaluacyjny oraz Zespół walidacji i jakości, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego,
f) opracowania końcowej wersji projektu informacji o zawodzie, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego,
g) przesyłania do Zamawiającego wypracowanych części dzieła zgodnie z etapami opisanymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazanym w pkt V.8 poniżej,
h) informowania o postępach prac, występujących problemach, wątpliwościach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji dzieła, także na wniosek Zamawiającego,
2. uczestnictwa w warsztatach metodologicznych dla zespołów eksperckich opracowujących opisy informacji o zawodach (w tym gotowość do max. 2 spotkań osobistych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ramach umówionego/zaoferowanego wynagrodzenia),
3. udziału w spotkaniach roboczych (w trybie stacjonarnym i na odległość) zespołu ekspertów opracowujących opis informacji dla wybranego zawodu z listy zawodów opisanych w Załączniku
nr 1 (w tym gotowość do max. 2 spotkań osobistych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ramach umówionego/zaoferowanego wynagrodzenia),
4. stosowania formularzy, formatek przekazywanych przez Zamawiającego,
5. stałego kontaktu telefonicznego oraz w formie elektronicznej z osobami wskazanymi przez Zamawiającego,
6. współpracy z pozostałymi członkami zespołu eksperckiego (w trybie stacjonarnym i na odległość), w tym z ekspertem metodologicznym grup zawodów pełniącym rolę lidera zespołu na wszystkich etapach przygotowywania opisu informacji o zawodzie,
7. w ramach umówionego/zaoferowanego wynagrodzenia, przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach umowy („utwory”).

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

a) Identyfikacja, zgromadzenie, analiza i selekcja materiałów źródłowych dotyczących wybranego zawodu oraz opracowanie (we współpracy z drugim ekspertem branżowym i ekspertem metodologicznym) wstępnego projektu informacji o zawodzie i dostarczenie go w formie pliku MS Word do Zamawiającego, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego i przekazanymi przez niego dokumentami. Termin realizacji: do 10 dni roboczych od daty warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Zamawiającego;
b) Weryfikacja (we współpracy z drugim ekspertem branżowym i ekspertem metodologicznym), wstępnego projektu informacji o zawodzie, zgodnie z Notatką nr 1 z walidacji wewnętrznej przekazaną drogą elektroniczną przez Zespół ds. walidacji i jakości Zamawiającego. Zweryfikowany wstępny projekt informacji o zawodzie ma stanowić załącznik do ankiety badawczej przekazanej przez Zamawiającego. Termin realizacji: do 3 dni roboczych od daty przekazania Notatki Nr 1 przez Zamawiającego;
c) Przeprowadzenie (we współpracy z drugim ekspertem branżowym) badań ankietowych:
- dla zawodu z grupy A (załącznik 1) – z udziałem 4 przedstawicieli zawodu,
- dla zawodów z grupy C (załącznik 1) – z udziałem 6 przedstawicieli zawodu
i opracowanie raportu z badań według formularza przekazanego przez Zamawiającego. Termin realizacji: do 10 dni roboczych od daty zakończeniu działania w pkt b);
d) Opracowanie 1-szej wersji projektu informacji o zawodzie uwzględniającej wyniki badań ankietowych i przekazanie jej w formie pliku MS Word do Zamawiającego. Termin realizacji: do 5 dni roboczych od daty zakończeniu działania w pkt c);
e) Opracowanie 2-giej wersji projektu informacji o zawodzie (we współpracy z drugim ekspertem branżowym i ekspertem metodologicznym), zgodnie z dwiema recenzjami przekazanymi przez Zamawiającego drogą elektroniczną, udział w opracowaniu „Odpowiedzi Zespołu Eksperckiego na uwagi recenzentów projektu informacji o zawodzie” oraz przekazanie tych dokumentów w wersji elektronicznej do Zamawiającego. Termin realizacji: do 5 dni roboczych od przekazania 2 recenzji;
f) Opracowanie 3-ciej wersji projektu informacji o zawodzie (we współpracy z drugim ekspertem branżowym i ekspertem metodologicznym), zgodnie z Notatką z posiedzenia Panelu Ewaluacyjnego oraz przekazanie wersji elektronicznej - pliku MS Word do Zamawiającego. Termin realizacji: do 5 dni roboczych od przekazania Notatki z posiedzenia Panelu Ewaluacyjnego;
g) Opracowanie 4-tej wersji projektu informacji o zawodzie (we współpracy z drugim ekspertem branżowym i ekspertem metodologicznym), zgodnie z Notatką nr 2 z walidacji wewnętrznej przekazaną drogą elektroniczną przez Zespół ds. walidacji i jakości Zamawiającego, a następnie przekazanie jej w formie pliku MS Word do Zamawiającego. Termin realizacji: do 3 dni roboczych od przekazania Notatki Nr 2 przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Oferent, który osobiście spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) posiada wykształcenie wyższe, średnie lub zasadnicze zawodowe,
b) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie pracy w zawodzie lub zawodzie pokrewnym*, dla którego przygotowywana jest informacja o zawodzie,
c) i/lub posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie naukowo-badawcze lub dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem, dla którego przygotowywana jest informacja o zawodzie.

Dodatkowe warunki

1. Oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferta może zostać oceniona maksymalnie na 100 pkt za spełnienie łącznie wszystkich kryteriów wymienionych w pkt 3 poniżej.

2. Zamawiający w ramach kryterium aspekt społeczny będzie przyznawał punkty z tytułu spełniania aspektu społecznego przez osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia. Kryterium to będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie Oferenta zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). Zamawiający przyzna 5 pkt za spełnianie kryterium aspektu społecznego, gdy osoba wyznaczona do realizacji danej części Zamówienia jest osobą niepełnosprawną, bezrobotną, bez zatrudnienia poniżej 30. roku życia lub bez zatrudnienia po ukończeniu 50. roku życia.

3. Kryteria oceny oferty:
3.1. C – cena brutto - max. 25 pkt
C = Cmin/Cof x 25
C = liczba punktów do uzyskania
w kryterium cena
Cmin – cena najniższa
Cof – cena badanej oferty
3.2. DP – doświadczenie w pracy w zawodzie, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie lub w pracy w zawodzie pokrewnym - max. 45 pkt
Doświadczenie w zawodzie opisywanym:
a) doświadczenie od co najmniej 2 do 3 lat – 25 pkt
b) doświadczenie od powyżej 3 do 5 lat – 35 pkt
c) doświadczenie powyżej 5 lat – 45 pkt
Doświadczenie w zawodzie pokrewnym:
a) doświadczenie od co najmniej 2 do 3 lat – 7 pkt
b) doświadczenie od powyżej 3 do 5 lat – 12 pkt
c) doświadczenie powyżej 5 lat – 20 pkt
3.3. DN – doświadczenie naukowo-badawcze lub dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem, dla którego przygotowywana jest informacja o zawodzie 10 pkt Doświadczenie naukowo-badawcze lub dydaktyczne:
a) doświadczenie od co najmniej 2 do 3 lat – 3 pkt
b) doświadczenie od powyżej 3 do 5 lat – 7 pkt
c) doświadczenie powyżej 5 lat – 10 pkt
3.4. W – wykształcenie kierunkowe, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie - max. 5 pkt
Oferent posiada wykształcenie:
a) wyższe kierunkowe – 5 pkt
b) średnie – 3 pkt
c) zawodowe – 1 pkt
3.5. UP - udział w realizacji zamówień /projektów związanych z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową (w szczególności związanych z tworzeniem informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy)- max. 10 pkt
Oferent brał udział w przynajmniej w 1 zamówieniu/projekcie związanym z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową – 10 pkt
3.6. S – aspekt społeczny - max. 5 pkt
Oferent jest osobą:
- niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)
- bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 poz. 1065 z późn. zm.)
- do 30. roku życia, posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia
- po ukończeniu 50. roku życia, posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia

4. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów oceny ofert.

5. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach pojedynczej oferty to 100 pkt

6. Zamawiający wybierze dwie najkorzystniejsze oferty dla danego zawodu, które uzyskają największą liczbę punktów według zasady:
R = C+DP+DN+W+UP+S gdzie:
R = sumaryczna liczba punktów badanej oferty
C = liczba punktów uzyskanych w kryterium cena brutto
DP = doświadczenie w pracy w zawodzie, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie lub w pracy w zawodzie pokrewnym
DN = doświadczenie naukowo-badawcze lub dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem, dla którego przygotowywana jest informacja o zawodzie
W = wykształcenie kierunkowe związane z zawodem, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie
UP = udział w realizacji zamówień/projektów związanych z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową (w szczególności związanych z tworzeniem informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy)
S = liczba punktów uzyskanych w kryterium aspekt społeczny.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Oferentem/Oferentami, którego/ych oferta/y została/y uznana/e za najkorzystniejsze/ą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.

8. Zamawiający w toku oceny ofert wyłoni dwie oferty w ramach jednego zawodu, które otrzymały największą liczbę punktową.

9. W przypadku uzyskania przez trzy lub więcej ofert takiej samej liczby punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze 2 oferty z najniższą ceną.

10. W sytuacji, gdy trzy lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, przy jednoczesnej tej samej wartości cenowej oferty, Zamawiający wybierze dwie oferty ocenione według Kryterium nr 2 określonego w tabeli powyżej, podejmie dodatkowe negocjacje w kwestii ceny, ze wszystkimi Oferentami, których oferty otrzymały najwyższą liczbę punktów w ocenie końcowej.

11. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt VI. 6 (tzn. otrzymania 2 lub więcej ofert opracowania opisu informacji o danym zawodzie od osób zatrudnionych w tej samej instytucji) Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzyma wyższą liczbę punktów, o ile była najwyższa lub drugą spośród wszystkich złożonych ofert, a kolejne odrzuci.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone będą osoby, powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Pozostające w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W toku badania ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnioskowania do Oferenta o złożenie wyjaśnień w stosunku do złożonej oferty oraz przedstawienia dodatkowych dokumentów, jeżeli złożone przez Oferenta razem z ofertą budzą wątpliwości. Oferent zobowiązany jest udzielić wyjaśnień lub złożyć dodatkowe dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 1 dzień roboczy). Brak udzielenia wyjaśnień lub złożenia dodatkowych dokumentów może skutkować odrzuceniem oferty danego Oferenta.

Zamawiający może odrzucić ofertę Oferenta, jeżeli:
1. treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;
2. Oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt IV 7,8 i VI 1 Zapytania ofertowego;
3. Oferent jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (pkt VI.3 Zapytania ofertowego);
4. zaistniała przesłanka do odrzucenia oferty wskazana w pkt VIII.11 Zapytania ofertowego;
5. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
6. oferta wpłynęła po terminie składania ofert;
7. Oferent nie złożył wyjaśnień w stosunku do złożonej oferty oraz nie przedstawił dodatkowych dokumentów;
8. z zastrzeżeniem pkt VI.6 Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Adres

Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226233698

Fax

226233693

NIP

5250008270

Tytuł projektu

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+

Numer projektu

POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/86846/NE-3-2019-EB-Informacja-o-wynikach-postepowania.pdf
Liczba wyświetleń: 2410