Strona główna
Logo unii europejskiej

Zatrudnienie fizjoterapeuty do projektu pn. „Kompleksowa obsługa pacjenta w ramach działalności Hospicjum w Zgierzu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Data publikacji: 15.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-01-2019

Numer ogłoszenia

1160546

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferta w formie załączników do niniejszego zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: j.zubiel@hospicjumzgierz.pl, poczty, kuriera lub dostarczona osobiście do siedziby Stowarzyszenia na adres:
Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P Różańcowej z siedzibą w Zgierzu, ul. Andrzeja Struga 2-4, 95-100 Zgierz, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, do dnia 22 stycznia 2019 r. w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Fizjoterapeuta”
2) Datą złożenia oferty jest data dostarczenia jej na adres Zamawiającego wskazany powyżej.
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Oferta złożona w formie papierowej jak i dołączone do niej załączniki powinny być wypełnione w miejscach do tego wyznaczonych oraz czytelnie podpisane.
5) Dokumenty wysłane droga mailową powinny mieć formę skanów dokumentów oryginalnych.
6) Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23.01.2019 r.
7) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
8) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści składanych ofert.
9) Pytania i wyjaśnienia Oferenta do zapytania można składać wyłącznie w formie pisemnej (w siedzibie Stowarzyszenia lub droga mailową )do dnia 18.01.2019 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

j.zubiel@hospicjumzgierz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Kwiatkowska-Zubiel

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

42 715 45 23

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w charakterze fizjoterapeuty dla pacjentów, będących pod opieką Niepublicznego Zakładu Opieki Paliatywnej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: zgierski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Oferenta na świadczenie usług w charakterze fizjoterapeuty, w miejscu zamieszkania Uczestników Projektu w ramach projektu pn: „Kompleksowa opieka pacjenta w ramach działalności Hospicjum w Zgierzu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (RPLD.09.02.02-10-C001/18).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi w charakterze fizjoterapeuty, świadczonej na rzecz pacjentów Niepublicznego Zakładu Opieki Paliatywnej przy Stowarzyszeniu Hospicjum im. Jana Pawła II (wyłącznie osoby pełnoletnie) w miejscu zamieszkania Uczestników Projektu.

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Harmonogram realizacji zamówienia

01.02.2019-31.12.2021

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1) Wykształcenie i kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz.U. 2011 r. poz. 896).
2) Doświadczenie w zakresie prowadzenia rehabilitacji pacjentów z chorobami nowotworowymi.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1)Formularz ofertowy
2)Formularz CV
3) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne
4) Oświadczenie o braku powiązań
5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
6) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
7) W przypadku prowadzenia przez Wykonawcę działalności gospodarczej kopie dokumentów potwierdzających formę prawną prowadzonej działalności

Zamówienia uzupełniające

W przypadku niewyłonienia Wykonawcy zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Kryterium 1 – Cena oferty brutto za 1 godzinę (wg formularza cenowego).
Ocena tego kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru:
Najniższa cena wśród nadesłanych ofert brutto/ Cena oferty ocenianej brutto/ x 50%. x 100.
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium max 50 pkt.
Kryterium 2 – Doświadczenie (wyrażone w latach) w realizacji usług.
Ocena tego kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru:
Liczba lat oferty ocenianej / Największa liczba lat wśród nadesłanych ofert x 50% x 100.
Wykonawca, który posiada największe doświadczenie (największą liczbą lat) otrzyma max 50 pkt.
Maksymalna liczba punktów 100.
W przypadku równej ilości punktów decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Oferenci, którzy:
• nie złożą oferty na wzorze (załącznik nr 1) dołączonym do niniejszego zapytania ofertowego
• nie złożą CV według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania wraz
z kompletem wymaganych dokumentów oraz oświadczeń według wzorów stanowiących załączniki 3-5,
• nie posiadają wykształcenia i/lub kwalifikacji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określonych w niniejszym zapytaniu.
• nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (w tym prawo do wykonywania zawodu), jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
• nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne
• są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce cywilnej lub osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
• nie przedłożyli wymaganych dokumentów w celu spełnienia ww. warunków

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II PRZY PARAFII N.M.P. RÓŻAŃCOWEJ Z SIEDZIBĄ W ZGIERZU

Adres

Parzęczewska 70

95-100 Zgierz

łódzkie , zgierski

NIP

7321236632

Tytuł projektu

Kompleksowa opieka pacjenta w ramach działalności Hospicjum w Zgierzu

Numer projektu

RPLD.09.02.02-10-C001/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Piotr Janicki, zam. Ozorków.Oferta wpłynęła 17.01.2019. Cena brutto 95 zł
Liczba wyświetleń: 360