Strona główna
Logo unii europejskiej

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM: TORU DO PUMP TRUCKU, TORU DO SKIMBOARDU, URZĄDZEŃ W STREFIE STREET WORKOUT URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW

Data publikacji: 02.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-02-2019

Numer ogłoszenia

1160482

Status ogłoszenia

Anulowane

Treść ogłoszenia została zmieniona

w dniu 07.02.2019 wprowadzono następujące zmiany:
- wydłużono w Zapytaniu Ofertowym i ogłoszeniu termin składania ofert o jeden dzień (do 12.02.2019);
- wydłużono w Zapytaniu Ofertowym termin otwarcia ofert i wyboru dostawcy o jeden dzień (do 13.02.2019);
- usunięto z treści zapytania ofertowego i ogłoszenia informację o załączniku "wizualizacja" ponieważ Zamawiający nie planował załączać takiego załącznika;
- dodano brakujący załącznik "wzór umowy"
w dniu 08.02,2019 wprowadzono następujące zmiany:
dodano brakujący załącznik nr 2 - formularz ofertowy,
- wydłużono w Zapytaniu Ofertowym i ogłoszeniu termin składania ofert o jeden dzień (do 13.02.2019);
- wydłużono w Zapytaniu Ofertowym termin otwarcia ofert i wyboru dostawcy o jeden dzień (do 14.02.2019);
w dniu 12.02.2019 wprowadzono następujące zmiany:
- w "Załączniku nr 2 – Formularz oferty + oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu", w pkt. III zmiano słowa: "wyposażeniu domków" na słowa " dostawie przedmiotu tego samego rodzaju co przedmiot dostawy, który obejmuje oferta"
W opisie przedmiotu zamówienia, w ogłoszeniu, zapytaniu ofertowym i oraz Załączniku nr 1 OPZ zmieniono opis przedmiotu nr 4 nadając mu następującą treść:
"Ad. 4. Dostawa urządzeń na plac zabaw polegać będzie na wytworzeniu, dostarczeniu i montażu następujących elementów:
- Instalacje do zabaw marki BabyCam Wooden WD 1413 lub równoważne o parametrach:
Dane urządzenia:
- Strefa bezpieczeństwa 55 - 60 m.kw.;
- Długość: 6 - 8 m.kw.;
- Szerokość: 3 - 4 m.kw.;
- Wysokość całkowita: 3 - 4 kw.;
- Wysokość swobodnego upadku;
- Przedział wiekowy: 3-14 lat;
- Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2009
- Dostępność części zamiennych – tak;
- Masa najcięższej części (kg) – 15;
- Wymiar największej części – 400 x 9 x 9;
Zgodnie z parametrami wskazanymi powyżej - fundamentowanie - zgodne z zaleceniami producenta, stopy fundamentowe, zwiększone objętościowo i głębokościowo o 30% w stosunku do stosowanych standardowo, ze względu na grunt w podłożu;
- powierzchnia placu zabaw: piaskowa miąższość 40 cm na geowłókninie odcinającej. nawierzchnia piaskowa ramowana obrzeżem betonowym 8 x 30 cm.
Strefa zabaw powinna być wydzielona za pomocą metalowych przęseł ogrodzeniowych, pomalowanych metodą proszkową na kolor wskazany przez Zamawiającego,
Dopuszcza się odchylenie do 15% od powyższych parametrów."
- wydłużono w Zapytaniu Ofertowym i ogłoszeniu termin składania ofert o jeden dzień (do 15.02.2019);
- wydłużono w Zapytaniu Ofertowym termin otwarcia ofert i wyboru dostawcy o jeden dzień (do 18.02.2019);

Miejsce i sposób składania ofert

adres biura Zamawiającego:
ul. Saska 7b, 03-986 Warszawa
adres e-mailowy: szymon@centralwakepark.pl

Ofertę można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem kuriera lub poczty. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.
Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: szymon@centralwakepark.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

szymon@cetralwakepark.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Szymon Pilch

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

667707170

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie, dostarczenie oraz montaż na nieruchomości położonej w Głownie (województwo łódzkie, powiat zgierski) przy ul. Swoboda 2, obejmującej między innymi działkę oznaczoną w ewidencji gruntów m. Głowna nr 15/28 o powierzchni 61,6849 ha w obrębie Głowno 11, uregulowaną w księdze wieczystej nr LD1G/00015769/4, następujących urządzeń:
1. toru do pump trucku,
2. toru do skimboardu,
2. urządzeń w strefie street workout,
3. urządzeń na placu zabaw.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Artykuły i sprzęt sportowy

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: zgierski Miejscowość: Głowno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: "ROZWÓJ ORAZ PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ I TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEJ INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE WAKEPARKU WRAZ Z ADAPTACJĄ TERENU ZALEWU MROŻYCZKA NA RZECZ MIEJSKIEJ STREFY REKREACJI ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI 2 Rozwój gospodarki turystycznej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie, dostarczenie oraz montaż na nieruchomości położonej w Głownie (województwo łódzkie, powiat zgierski) przy ul. Swoboda 2, obejmującej między innymi działkę oznaczoną w ewidencji gruntów m. Głowna nr 15/28 o powierzchni 61,6849 ha w obrębie Głowno 11, uregulowaną w księdze wieczystej nr LD1G/00015769/4, następujących urządzeń:
1. toru do pump trucku,
2. tor do skimboardu,
3. urządzeń w strefie street workout,
4. urządzeń na placu zabaw.

Ad. 1. Dostawa toru do pump trucku polegać będzie na wytworzeniu, dostarczeniu i montażu systemu modułowego, na który składają się:
- długość pasa jezdnego min. 35 m,
- wysokość muld napędzających od 35 do 85 cm,
- wysokość zakrętów i przeszkód od 70 do 120 cm,
- minimum 2 profilowane zakręty,
- nawierzchnia antypoślizgowa,
- wykorzystanie rozwiązań technicznych i technologiczne które nie spowodują przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem planowanej inwestycji oraz zminimalizują możliwości wystąpienia awarii.

Ad. 2. Dostawa toru do skimbordingu polegać będzie na wytworzeniu, dostarczeniu i montażu elementów z polietylenu, o następujących parametrach
- długość pasa jezdnego min. 14 m,
- szerokość pasma jezdnego min. 2,5 m,
- wysokość dmuchanych band min 15 cm,
- wyposażony w podłogę antypoślizgową,
- mocowania pozwalające przymocować inną nawierzchnię (np. sztuczną trawę),
- specjalnie obniżane bandy przednie i tylne.

Ad. 3. Dostawa urządzeń w strefie street workout polegać będzie na wytworzeniu, dostarczeniu i montażu następujących elementów:
a) strefy street workout (urządzeń do ćwiczeń).

Ad. a) Strefa do ćwiczeń wydzielona o powierzchni ok. 157,5 m2, tj. o następujących wymiarach: szerokość ok 9,3 x ok 16,9 m
Ad. b) Przyrządy do ćwiczeń:
- wykonane z rur kolistych, użytych do produkcji drążków,
- średnica rur: min. 33,7 mm,
- grubość ścianki większej: niż 2,8 mm,
- rury oraz profile stalowe ocynkowane oraz pomalowane proszkowo,
- łączenia rur wykonane przy użyciu śrub o średnicy min 10 mm, w sposób uniemożliwiający wystawanie ostrych krawędzi,
- słupy i rury zaślepione zaślepkami poliamidowymi w sposób uniemożliwiający dostęp wilgoci do ich wnętrza,
- konstrukcja przymocowana do podłoża poprzez zakotwiczenie do fundamentu betonowego, wykonanego z betonu klasy min. C20/25, sięgającego min. 1 m w głąb poziomu gruntu,
- urządzenia wykonane i zaprojektowane zgodne z wymaganiami PFSW: 1601-1 Polskiej Federacji Parkour i
Freerun oraz normami PN EN 16630:2015.

Ad. 4. Dostawa urządzeń na plac zabaw polegać będzie na wytworzeniu, dostarczeniu i montażu następujących elementów:
- Instalacje do zabaw marki BabyCam Wooden WD 1413 lub równoważne o parametrach:
Dane urządzenia:
- Strefa bezpieczeństwa 55 - 60 m.kw.;
- Długość: 6 - 8 m.kw.;
- Szerokość: 3 - 4 m.kw.;
- Wysokość całkowita: 3 - 4 kw.;
- Wysokość swobodnego upadku;
- Przedział wiekowy: 3-14 lat;
- Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2009
- Dostępność części zamiennych – tak;
- Masa najcięższej części (kg) – 15;
- Wymiar największej części – 400 x 9 x 9;
Zgodnie z parametrami wskazanymi powyżej - fundamentowanie - zgodne z zaleceniami producenta, stopy fundamentowe, zwiększone objętościowo i głębokościowo o 30% w stosunku do stosowanych standardowo, ze względu na grunt w podłożu;
- powierzchnia placu zabaw: piaskowa miąższość 40 cm na geowłókninie odcinającej. nawierzchnia piaskowa ramowana obrzeżem betonowym 8 x 30 cm.
Strefa zabaw powinna być wydzielona za pomocą metalowych przęseł ogrodzeniowych, pomalowanych metodą proszkową na kolor wskazany przez Zamawiającego,
Dopuszcza się odchylenie do 15% od powyższych parametrów.

Kod CPV

45212200-8

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

wyposażenie placów zabawy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 40 dni od dnia zawarcia umowy. Miejsce realizacji zamówienia: nieruchomość gruntowa położona w Głownie przy ul. Swoboda 2, obejmująca między innymi działkę oznaczoną w ewidencji gruntów m. Głowna nr 15/28 o powierzchni 61,6849 ha w obrębie Głowno 11, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1G/00015769/4.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) Zmiana terminu wykonania dostawy i montażu w związku z warunkami pogodowymi, procedurami formalno – prawnymi i wymaganiami instytucji (w tym opóźnień w otrzymaniu środków z instytucji finansujących zamówienie, w stosunku do terminów płatności przewidzianych umową), specyfiką realizacji robót na terenie działek geodezyjnych nie stanowiących własności Zamawiającego;
Zmiany terminów wykonania Dostawy mogą zaistnieć także w przypadkach:
a) związanych z zatrzymaniem robót na nieruchomości przez urzędy Nadzoru Budowlanego,
b) związanych z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych związanych z Dostawą takich jak m.in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony Konserwatora Zabytków,
c) wynikających z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy, wpływające na zmianę terminu realizacji inwestycji,
d) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych,
e) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich,
f) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie postępowania przetargowego i podpisania umowy.
W takiej okoliczności Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania i prawidłowego ukończenia Dostawy i montażu Przedmiotu Zamówienia.
g) istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty wykonania zamówienia,
aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub podzespołów),
h) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia lub realizacji projektu,
i) zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
2) Zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Zmiana może nastąpić
w przypadku zdarzeń losowych, powodujących utratę możliwości uczestnictwa osób w procesie inwestycyjnym. Nowe osoby muszą posiadać wiedzę i doświadczenie oraz legitymować się uprawnieniami analogicznymi do tych, których Zamawiający wymagał w postępowaniu
3) Aktualizacja rozwiązań projektowych, np. z uwagi na zmianę technologii robót, przesłanek wynikających z przepisów prawa budowlanego, zmiany obowiązujących przepisów lub wystąpienia nieprzewidzianych kolizji.
2. Zmiany opisane w punkcie 1. wymagają wcześniejszej zgody i zatwierdzenia Zamawiającego w trybie następującej procedury:
1) Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmiany umowy w postaci aneksu wraz z pisemnym uzasadnieniem.
2) Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2.
2. Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM TORU DO PUMP TRUCKU, URZĄDZEŃ W STREFIE STREET WORKOUT ORAZ NA PLACU ZABAW”.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny.
7. W przypadku, jeżeli składane w przedmiotowym postępowaniu dokumenty podlegają ochronie
w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz
o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych bądź ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o takim fakcie Zamawiającego, składając wraz z ofertą stosowne oświadczenie. Oświadczenie powinno zostać uzasadnione oraz wyraźnie wskazywać, które dokumenty podlegają ochronie. Brak oświadczenia nie będzie skutkował uznaniem oferty za niekompletną.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
9. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. Informacja o ewentualnych zmianach zamieszczona zostanie niezwłocznie w Bazie konkurencyjności.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena [waga: 60%]
Czas realizacji zamówienia [waga: 20%]
Okres gwarancji[waga 20%]
Razem maksymalnie 100 punktów

Opis sposobu oceny kryteriów zgłoszeń :
a) Kryterium ceny oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Punkty za kryterium ceny oferty oblicza się wg poniższego wzoru:

Wartość punktowa = (cena najniższa spośród złożonych ofert podzielona przez cenę oferty badanej) x 100 pkt x 0,60. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

W tym kryterium cena oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

b) Czas realizacji zamówienia – oferta będzie oceniona na podstawie czasu realizacji zamówienia podanego przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Do oceny zostanie przyjęta następująca punktacja:
- do 40 dni na wykonanie zamówienia - 20 pkt.
- od 41 - 50 dni na wykonanie zamówienia - 10 pkt.
- 51 – 60 dni na wykonanie zamówienia - 0 pkt.
Oferty zawierające termin wykonania zamówienia powyżej 60 dni zostaną odrzucone.
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

c) Kryterium okresu gwarancji
Kryterium okresu gwarancji – oferta będzie oceniana na podstawie udzielonego okresu gwarancji podanego przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Do oceny zostanie przyjęta następująca punktacja:
- okres gwarancji 24 miesiące i więcej – 20 pkt
- okres gwarancji od 18 miesięcy do 24 miesięcy– 10 pkt
- okres gwarancji od 12 miesięcy do 18 miesięcy– 0 pkt
Oferty zawierające okres gwarancji poniżej 12 miesięcy zostaną odrzucone.

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy który złoży najkorzystniejszą ofertę tj. ofertę która uzyska najwięcej punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z następnym Wykonawcą, który uzyskał w postępowaniu kolejną najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę powiązanego
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający wykluczy również:
e) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
f) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.89)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
g) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w punkcie powyżej
h) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
i) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
j) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
k) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
l) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
ł) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
m) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933); 22);
n) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
o) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia .

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NEIGHBORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Koszykowa 35/9A

00-553 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

7010661913

Tytuł projektu

ROZWÓJ ORAZ PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ I TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEJ INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE WAKEPARKU WRAZ Z ADAPTACJĄ TERENU ZALEWU MROŻYCZKA NA RZECZ MIEJSKIEJ STREFY REKREACJI

Numer projektu

RPLD.06.02.01-10-0049/17-00
Liczba wyświetleń: 255