Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług programisty C++

Data publikacji: 14.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-01-2019

Numer ogłoszenia

1160296

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Intema Sp. z o.o., ul. ul. Siennicka 25a, 80-758 Gdańsk,
w terminie do 21.01.2019 r, w formie pisemnej z oznaczeniem pozwalającym na identyfikację Wykonawcy oraz wskazaniem przedmiotu i numeru postępowania poprzez oznaczenie ”Świadczenie usług programisty C++, nr sprawy 01/01/2019/U/POIR”.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej mailem na adres biuro@intema.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@intema.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Irmina Tomaszewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603618033

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług programisty C++. Szczegóły dostępne są w załączniku.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie dla prowadzonego projektu usług programisty C++ na podstawie umowy zlecenie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług programisty C++ na podstawie umowy zlecenia.

Wymagania:
-wyższe wykształcenie informatyczne lub inżynierskie. Preferowane kierunki: Informatyka, Telekomunikacja, Automatyka i Robotyka, Fizyka
-znajomość języków programowania C++, C#
-doświadczenie w produkcji oprogramowania w środowisku o wysokich standardach procesów i technologii
-wiedza odnośnie programowania współbieżnego w środowiskach rozproszonych
-wiedza odnośnie sieci komputerowych TCP/IP
-znajomość biblioteki OpenCV, Qt
-doświadczenie w programowaniu modułów Raspberry

Zakres obowiązków:
- tworzenie oprogramowania do obsługi robota współpracującego
- integracja i testy oprogramowania modułów bezpieczeństwa
- bieżące tworzenie dokumentacji technicznej

Kod CPV

73300000-5

Nazwa kodu CPV

Projekt i realizacja badań oraz rozwój

Harmonogram realizacji zamówienia

Zaangażowanie wybranej osoby w niniejszy projekt to:
Etap 1: 56 roboczogodziny w miesiącu do 31.01.2019.
Etap 2: 136 roboczogodzin w miesiącu od 01.02.2019 do 28.02.2019
Etap 3: 96 roboczogodzin w miesiącu od 01.03.2019 do 31.07.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wymagania:
-wyższe wykształcenie informatyczne lub inżynierskie. Preferowane kierunki: Informatyka, Telekomunikacja, Automatyka i Robotyka, Fizyka
-znajomość języków programowania C++, C#
-doświadczenie w produkcji oprogramowania w środowisku o wysokich standardach procesów i technologii
-wiedza odnośnie programowania współbieżnego w środowiskach rozproszonych
-wiedza odnośnie sieci komputerowych TCP/IP
-znajomość biblioteki OpenCV, Qt
-doświadczenie w programowaniu modułów Raspberry

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wraz z formularzem oferty Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć:
a. CV
b. Opis dwóch projektów w których Wykonawca brał udział wraz z określeniem swoich obowiązków

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się kryterium cenowym – wybierze ofertę z najniższą ceną za całość zamówienia.

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:
P=(Cn x 100)/Cb

P – otrzymane punkty
Cn – łączna wartość brutto za całość zamówienia najniższej spośród złożonych Ofert
Cb – łączna wartość brutto za całość zamówienia badanej Oferty
Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalnie 100 pkt.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INTEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Kartuska 234D

80-122 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

608202752

NIP

5833210184

Tytuł projektu

Stworzenie autonomicznego robota współpracującego z dedykowanym inteligentnym systemem bezpieczeństwa adaptującym się do zmiennych warunków środowiskowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0074/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Robert Różański, Gdynia
Data wpłynięcia oferty: 16.01.2019
Cena: 97073,28
Liczba wyświetleń: 106