Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie i dostawa oprogramowania sterującego urządzeniem do realizacji procesów i procedur mikroprzepływowych

Data publikacji: 13.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2019

Numer ogłoszenia

1160266

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.01.2019 roku, do godziny 24:00, (decyduje termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego).
Ofertę można składać:
a) pocztą elektroniczną w postaci skanu / e-mail z adnotacją, iż jest wiążącą ofertą na adres: karol.sowinski@refoldit.com
b) przesłać pocztą/kurierem na adres: REFOLDIT Sp. z o.o. ul. J.Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin
c) dostarczyć osobiście na: REFOLDIT Sp. z o.o. ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania i wyłonienie oferenta nastąpi nie później niż: 28.01.2019r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

karol.sowinski@refoldit.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karol Sowiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48693144971

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i dostawa oprogramowania sterującego urządzeniem do realizacji procesów i procedur mikroprzepływowych. W szczególnośći w zakres zlecenia wchodzi realizacja aplikacji wywoływanej z poziomu przegladarki oraz aplikacji PC agenta wykonawczego według następujących wymagań:
1. Projekt platformy opracowany wykorzystując analitykę systemową współpracując z zamawiającym oraz z zewnętrznym zespołem grafików (opis przypadków użycia, wizualizacja GUI). Należy przygotować dodatkowo spis wymagań i parametrów technicznych.
Łączna przewidywana ilość r-b-h: 300;
Ilość godzin konsultacji z zamawiającym: 80 w tym co najmniej 40 w formie bezpośrednich spotkań w siedzibie Zamawiającego.;
2. Aplikacja internetowa ma być stworzona w technologii PHP Laravel lub innym popularnym frameworku PHP i współpracująca z przeglądarkami internetowymi Firefox, Chrome, Microsoft Edge w najnowszych wersjach dostępnych w chwili rozpoczęcia prac.
3. Aplikacja PC agenta wykonawczego sterującego pracą urządzenia peryferyjnego komunikująca się z aplikacją internetową. Oprogramowanie ma być wykonane w języku Java lub innym języku JVM.
Łączna przewidywana ilość r-b-h: 500;
4. Opracowanie metody komunikacji agenta wykonawczego z aplikacją internetową; Łączna przewidywana ilość r-b-h: 50;
5. Implementacja aplikacji internetową uwzględniając: wyszukiwanie dokumentów, tworzenie i edytowanie dokumentów w oparciu kreator, wykonywanie dokumentów za pośrednictwem agenta wykonawczego na urządzeniu peryferyjnym.
Łączna przewidywana ilość r-b-h: 700;
6. Implementacja logiki wykonywania dokumentu na urządzeniu peryferyjnym, poprzedzona analizą znanych czynników. Należy uwzględnić wpływ znanych czynników na proces wykonawczy oraz przechować dane o tych czynnikach.
Łączna przewidywana ilość r-b-h: 450;
7. Przetestowanie aplikacji internetowej w tym stworzenie aplikacji testującej automatycznie główne scenariusze testowe działającej na warstwie interface’u użytkownika z wykorzystaniem frameworka Java/Selenium lub równoważnym oraz testy ręczne. Aplikacja ma zapisywać raport z testu do pliku. Przeprowadzenie testów agenta wykonawczego i integracji całej platformy.
Łączna przewidywana ilość r-b-h: 400;
8. Przygotowanie dokumentacji użytkownika dla powstałej platformy.
Łączna przewidywana ilość r-b-h: 100;

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamawiający planuje nabyć usługi informatyczne służące budowie oprogramowania do obsługi urządzenia laboratoryjnego.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt.: „ReFOLDIt - wysokowydajne, innowacyjne urządzenia do automatyzacji procesów tworzenia nowych leków i szczepionek, opartych na technologii mikroprzepływowej” POPW.01.01.02-06-0058/17

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i dostawa oprogramowania sterującego urządzeniem do realizacji procesów i procedur mikroprzepływowych. W szczególnośći w zakres zlecenia wchodzi realizacja aplikacji wywoływanej z poziomu przegladarki oraz aplikacji PC agenta wykonawczego według następujących wymagań:
1. Projekt platformy opracowany wykorzystując analitykę systemową współpracując z zamawiającym oraz z zewnętrznym zespołem grafików (opis przypadków użycia, wizualizacja GUI). Należy przygotować dodatkowo spis wymagań i parametrów technicznych.
Łączna przewidywana ilość r-b-h: 300;
Ilość godzin konsultacji z zamawiającym: 80 w tym co najmniej 40 w formie bezpośrednich spotkań w siedzibie Zamawiającego.;
2. Aplikacja internetowa ma być stworzona w technologii PHP Laravel lub innym popularnym frameworku PHP i współpracująca z przeglądarkami internetowymi Firefox, Chrome, Microsoft Edge w najnowszych wersjach dostępnych w chwili rozpoczęcia prac.
3. Aplikacja PC agenta wykonawczego sterującego pracą urządzenia peryferyjnego komunikująca się z aplikacją internetową. Oprogramowanie ma być wykonane w języku Java lub innym języku JVM.
Łączna przewidywana ilość r-b-h: 500;
4. Opracowanie metody komunikacji agenta wykonawczego z aplikacją internetową; Łączna przewidywana ilość r-b-h: 50;
5. Implementacja aplikacji internetową uwzględniając: wyszukiwanie dokumentów, tworzenie i edytowanie dokumentów w oparciu kreator, wykonywanie dokumentów za pośrednictwem agenta wykonawczego na urządzeniu peryferyjnym.
Łączna przewidywana ilość r-b-h: 700;
6. Implementacja logiki wykonywania dokumentu na urządzeniu peryferyjnym, poprzedzona analizą znanych czynników. Należy uwzględnić wpływ znanych czynników na proces wykonawczy oraz przechować dane o tych czynnikach.
Łączna przewidywana ilość r-b-h: 450;
7. Przetestowanie aplikacji internetowej w tym stworzenie aplikacji testującej automatycznie główne scenariusze testowe działającej na warstwie interface’u użytkownika z wykorzystaniem frameworka Java/Selenium lub równoważnym oraz testy ręczne. Aplikacja ma zapisywać raport z testu do pliku. Przeprowadzenie testów agenta wykonawczego i integracji całej platformy.
Łączna przewidywana ilość r-b-h: 400;
8. Przygotowanie dokumentacji użytkownika dla powstałej platformy.
Łączna przewidywana ilość r-b-h: 100;


Zamawiający jest w posiadaniu specyfikacji funkcjonalnej przedmiotowego systemu która jest dokumentem niejawnym. Dokument tzn może być przedstawiony potencjalnemu oferentowi pod warunkiem: Przedłożenia oświadczenia o zachowaniu poufności (NDA).

Dokument zostanie udostępniany w formie fizycznej do wglądu w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu zatwierdzonym przez Zamawiającego.

Kod CPV

72212100-0

Nazwa kodu CPV

Usługi opracowywania przemysłowego specyficznego oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Do 30.07.2019r. Okres realizacji zamówienia obejmuje również czas potrzebny na dokowania ewentualnych poprawek wykazanych przez Zamawiającego podczas odbioru przedmiotu zamówienia. W interesie Wykonawcy jet zrealizować zamówienie w terminie umożliwiającym dokonanie poprawek.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:
a) Podmioty posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) Posiadanie niezbędnej wiedzy dotyczącej przedmiotu zamówienia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności posiadające:

- Doświadczenie w tworzeniu co najmniej 5 aplikacji internetowych oraz w programowaniu co najmniej 5 aplikacji Java.
- Gwarantujące posiadanie odpowiedniej kadry zarządzającej projektem po stronie wykonawcy, posiadającej co najmniej wykształcenie wyższe informatyczne oraz udokumentowane 5 lat pracy przy realizacji oprogramowania

W przypadku wątpliwości Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o dostarczenie w czasie 24h dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków oraz zastrzega sobie możliwość poprowadzenia weryfikacji prawdziwości złożonych dokumentów.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:
a. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
2. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
b. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
c. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,
d. wystąpienia siły wyższej,
e. wystąpienie innego niż siła wyższa zdarzenia zewnętrznego lub sytuacja wynikła po stronie Zamawiającego, którego nie mógł przewidzieć i zapobiec, a które uniemożliwia lub utrudnia wykonanie Przedmiotu zamówienia, w tym dochowania terminów zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją,
f. w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).
2. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o dostarczenie w czasie 24h dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz zastrzega sobie możliwość poprowadzenia weryfikacji prawdziwości złożonych dokumentów.

2. Punkty przyznawane w kryterium jakościowym będą udzielane wyłącznie w przypadku załączenia do oferty dokumentów potwierdzających powyższe warunki. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprowadzenia weryfikacji prawdziwości złożonych dokumentów i oświadczeń i nie brania pod uwagę dokumentów których prawdziwości nie jest w stanie zweryfikować.

3. Oferta musi być złożona na załączonym wzorze wraz z integralnym oświadczeniem o braku powiązań.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość niedzielenia zamówień dodatkowych do wartości 50% zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi 100 pkt.

4.1 Kryterium cena oferty – max: 60 punktów

Liczba punktów w kryterium cena zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

LC = CMIN/CO *100 pkt * 60%

Gdzie:
LC – liczba punktów za kryterium cena
CO – cena netto oferty
CMIN – najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Cena netto oferty netto będzie odnosić się do poszczególnych części zamówienia, co do których Oferent zobowiązany jest przedstawić ceny jednostkowe przemnożone przez zakładaną ilość Kampanii – zgodnie z formularzem oferty.

4.2 Kryterium jakościowe
5 Zgłoszone do realizacji zamówienia osoby podsiadają udokumentowane odbycie szkolenia z obsługi informatycznej laboratoryjnego urządzenia dozującego ciecze: 6 pkt;
6 Zgłoszone do realizacji zamówienia osoby podsiadają pisemne referencje potwierdzające wdrożenie aplikacji w oparciu uczenie maszynowe: 6 pkt;
7 Zgłoszone do realizacji zamówienia osoby podsiadają pisemne referencje potwierdzające wdrożenie aplikacji wykorzystującej rozproszone bazy danych: 6 pkt;
8 Zgłoszone do realizacji zamówienia osoby podsiadają pisemne referencje potwierdzające oprogramowania komunikacji z urządzeniem peryferyjnym nie będącym komputerem: 6 pkt;
9 Zgłoszone do realizacji zamówienia osoby podsiadają certyfikat potwierdzający umiejętność modelowania złożonych systemów informatycznych: 6 pkt;

Punkty przyznawane w kryterium jakościowym będą udzielane wyłącznie w przypadku załączenia do oferty dokumentów potwierdzających powyższe warunki. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprowadzenia weryfikacji prawdziwości złożonych dokumentów i oświadczeń i nie brania pod uwagę dokumentów których prawdziwości nie jest w stanie zweryfikować.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia zostają wyłączone podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu art 6c ust 2 Ustawy o Utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, poprzez:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

6.2 Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny
2. Obowiązek wykazania, ze oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy
3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

REFOLDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Józefa Franczaka "Lalka" 43

20-325 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

693144971

NIP

9462663099

Tytuł projektu

ReFOLDIt - wysokowydajne, innowacyjne urządzenia do automatyzacji procesów tworzenia nowych leków i szczepionek, opartych na technologii mikroprzepływowej

Numer projektu

POPW.01.01.02-06-0058/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 250