Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie zaplanowanych w projekcie badań przemysłowych i prac rozwojowych usług testera oprogramowania i funkcjonalności systemowej w ramach stanowiska „Technik tester oprogramowania.” - ZAPO/TES/2/2019

Data publikacji: 13.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-01-2019

Numer ogłoszenia

1160262

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferty należy składać osobiście w siedzibie firmy, kurierem lub listem poleconym na adres siedziby: Profit Network Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 28, 02-528 Warszawa lub mailem na adres zamowienia@profitnetwork.pl.
a) W przypadku składania ofert osobiście, należy dostarczyć je przed terminem zakończenia postępowania ofertowego na ręce osoby kontaktowej, w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego ZAPO/TES/02/2019”
b) W przypadku dostarczenia oferty kurierem lub listem poleconym liczy się data dostarczenia. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób „Oferta do zapytania ofertowego ZAPO/TES/02/2019” wraz ze wskazaniem nadawcy przesyłki.
c) W przypadku dostarczenia oferty poprzez e-mail, oferty należy składać elektronicznie w formie skanu podpisanego przez Oferenta przed terminem zakończenia postępowania, na adres e-mail: zamowienia@profitnetwork.pl w temacie wiadomości wpisując „Oferta do zapytania ofertowego ZAPO/TES/02/2019”
2) Oferty należy złożyć do końca dnia 21.01.2019 r.
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.01.2019 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Zamawiającego.
5) W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.
6) Zamawiający z wybranym oferentem przeprowadzi końcowe negocjacje cen.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania procedury wyboru wykonawcy bez podania przyczyny.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi Wykonawcami celem potwierdzenia poziomu wiedzy właściwej na dane stanowisko. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie 25.01.2019 r. o godzinie 13:00 w siedzibie spółki. Wykonawcy, którzy złożyli w terminie poprawne formalnie oferty, zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo celem potwierdzenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.
9) Minimalny termin ważności oferty powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@profitnetwork.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Filipek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 506 698 500

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedstawienie oferty cenowej na zatrudnienie realizowane w ramach projektu:
„Zastosowanie technologii machine learning w zakresie budowy systemu segmentacji marketingowej.”, realizowanego w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Umowa o dofinansowanie nr RPMA.01.02.00-14-9414/17-00.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie członków zespołu badawczego niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych w projekcie badań przemysłowych i prac rozwojowych, podlegające Kierownikowi B+R w oparciu o oferty cenowe na zatrudnienie realizowane w ramach projektu B+R.

Przedmiot zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie zaplanowanych w projekcie badań przemysłowych i prac rozwojowych usług testera oprogramowania i funkcjonalności systemowej w ramach stanowiska „Technik tester oprogramowania.” Realizacja przedmiotu zamówienia w oparciu o umowę cywilno-prawną.

Zadaniem "Technika testera oprogramowania" będzie systematyczne dostarczanie Zamawiającemu wyników prac testów oprogramowania i funkcjonalności systemowych w postaci opracowań (dzieła), tworzonych na podstawie specyfikacji dostarczanych przez Zamawiającego, obejmujących:

1) testy sprawdzające poprawność implementacji mechanizmów auto-segmentacji
2) testy interfejsu umożliwiającego planowanie działań kierowanych bezpośrednio do osób opisanych przez wytworzony wcześniej mechanizm automatycznej segmentacji (machine learning).

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia od 01.02.2019 r.
Planowany okres realizacji zamówienia: od 01.02.2019 r. do 31.12.2020 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu rozpoczęcia, wydłużenia lub skrócenia okresu zaangażowania na przedmiotowym stanowisku oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania, w przypadku, gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu tj. np. w przypadku wydłużenia terminu realizacji projektu.

Umowa będzie obowiązywać przez okres zaangażowania w Projekcie. Jednakże, w związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego wydłużenia lub skrócenia okresu zaangażowania na przedmiotowym stanowisku oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania.
Rozliczenie umowy cywilno-prawnej będzie następowało w kwartalnych ratach ustalonych przez Strony, przy czym wypłacenie wynagrodzenia będzie dokonywane po przedłożeniu prawidłowego rachunku do umowy cywilno-prawnej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1) znajomość standardów ISTQB
2) znajomość testów regresyjnych
3) znajomość testów eksploracyjnych
4) znajomość dowolnego narzędzia do rejestracji i zarządzania zgłoszeniami np. JIRA
5) znajomość dowolnego dialektu SQL
6) znajomość koncepcji i praktyk związanych z zapewnieniem jakości oprogramowania
7) znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację i tworzenie dokumentacji
8) dociekliwość i dokładność połączona z umiejętnością planowania oraz realizacji zadań w uzgodnionym czasie i zakresie

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz CV. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Ponadto do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów cywilno-prawnych oraz z wykonywania przez nie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Zleceniobiorcy w ramach niniejszego projektu, tj. łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, które łącznie z zaangażowaniem w ramach projektu nie powinno przekroczyć 276 godzin.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

1) Niniejsze zamówienie jest przeprowadzane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawcy z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
3) W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O dokonanej zmianie poinformuje wszystkich Oferentów.
4) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
5) Oferenci nie są uprawnieni do występowania do Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami w związku z zapytaniem ofertowym i prowadzonym postępowaniem w ramach projektu, w tym z tytułu poniesionych kosztów i szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia postępowania przez Zamawiającego lub wyboru innego Oferenta
6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia odwołań od decyzji Zamawiającego podejmowanych w trakcie prowadzonego postępowania
7) Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy cywilno-prawnej zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:

1) Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.
2) Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych.
3) Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.
4) Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.
5) Nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
6) Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.
7) Zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.
8) Zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu.
9) Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac badawczych wynikającej z ich przebiegu.
10) Zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 1),
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (zał. nr 2),
3) CV

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium cenowego, to jest uśrednionej godzinowej stawki brutto w PLN. Cena ta powinna zawierać wszelkie koszty, upusty i rabaty związane z realizacją niniejszego Zamówienia. Osoby, które spełnią wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu oraz otrzymają najwyższą ilość punktów wg tego kryterium zostaną zaproszone do współpracy przy realizacji przedmiotowego projektu, co zostanie usankcjonowane podpisaniem umowy cywilno-prawnej.
2) Sposób kalkulacji punktów
Liczba punktów oferty = (Cena minimalna/ Cena oferty badanej) * 100 pkt
Cena minimalna – najniższa stawka brutto za godzinę spośród wszystkich ocenianych ofert.
3) Zamawiający udzieli zamówienia najlepszemu Wykonawcy, którego oferta zdobędzie najwyższą łączną liczbę punktów w ramach wszystkich kryteriów oraz będzie odpowiadać wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym.
4) Liczba punktów otrzymanych za kryterium cena stanowi ocenę końcową oferty. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
5) W przypadku niemożliwości wybrania najkorzystniejszej oferty z uwagi na identyczny bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem. Jeżeli wybrana oferta przekracza przyjęte w budżecie projektu stawki, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cen w tym zakresie.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w Spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą dla danego Programu w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
3) Nie przejdą oceny formalnej oferty.
4) Złożą ofertę po wskazanym terminie.
5) Nie stawią się na rozmowę kwalifikacyjną.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PROFIT NETWORK SP. Z O O

Adres

Rakowiecka 28

02-528 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

85031705195

Fax

0

NIP

5372624001

Tytuł projektu

Zastosowanie technologii machine learning w zakresie budowy systemu segmentacji marketingowej.

Numer projektu

RPMA.01.02.00-14-9414/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Artur Jasiński, data wpłynięcia oferty: 19/01/2019, cena: 21 pln / h
Liczba wyświetleń: 83