Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie zaplanowanych w projekcie badań przemysłowych i prac rozwojowych usług programistycznych w ramach stanowiska - "Technik Programista” - ZAPO/PRO/1/2019

Data publikacji: 13.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-01-2019

Numer ogłoszenia

1160257

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferty należy składać osobiście w siedzibie firmy, kurierem lub listem poleconym na adres siedziby: Profit Network Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 28, 02-528 Warszawa lub mailem na adres zamowienia@profitnetwork.pl.
a) W przypadku składania ofert osobiście, należy dostarczyć je przed terminem zakończenia postępowania ofertowego na ręce osoby kontaktowej, w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego ZAPO/PRO/01/2019”
b) W przypadku dostarczenia oferty kurierem lub listem poleconym liczy się data dostarczenia. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób „Oferta do zapytania ofertowego ZAPO/PRO/01/2019” wraz ze wskazaniem nadawcy przesyłki.
c) W przypadku dostarczenia oferty poprzez e-mail, oferty należy składać elektronicznie w formie skanu podpisanego przez Oferenta przed terminem zakończenia postępowania, na adres e-mail: zamowienia@profitnetwork.pl w temacie wiadomości wpisując „Oferta do zapytania ofertowego ZAPO/PRO/01/2019”
2) Oferty należy złożyć do końca dnia 21.01.2019 r.
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.01.2019 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Zamawiającego.
5) W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.
6) Zamawiający z wybranym oferentem przeprowadzi końcowe negocjacje cen.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania procedury wyboru wykonawcy bez podania przyczyny.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi Wykonawcami celem potwierdzenia poziomu wiedzy właściwej na dane stanowisko. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie 24.01.2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie spółki. Wykonawcy, którzy złożyli w terminie poprawne formalnie oferty, zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo celem potwierdzenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.
9) Minimalny termin ważności oferty powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@profitnetwork.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Filipek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 506 698 500

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedstawienie oferty cenowej na zatrudnienie realizowane w ramach projektu:
„Zastosowanie technologii machine learning w zakresie budowy systemu segmentacji marketingowej.”, realizowanego w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Umowa o dofinansowanie nr RPMA.01.02.00-14-9414/17-00.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie członków zespołu badawczego niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych w projekcie badań przemysłowych i prac rozwojowych, podlegające Kierownikowi B+R w oparciu o oferty cenowe na zatrudnienie realizowane w ramach projektu B+R.

Przedmiot zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie zaplanowanych w projekcie badań przemysłowych i prac rozwojowych usług programistycznych w ramach stanowiska - "Technik Programista”. Realizacja przedmiotu zamówienia w oparciu o umowę cywilno-prawną.

Zadaniem "Technika Programisty" będzie systematyczne dostarczanie Zamawiającemu wyników prac badań programistycznych w postaci opracowań (dzieła), tworzonych na podstawie specyfikacji dostarczanych przez Zamawiającego, obejmujących:

1) opracowanie i implementacja elementów platformy do zarządzania bezpośrednią promocją skierowaną do klientów korzystających z mediów społecznościowych
2) opracowanie implementacja systemu reguł identyfikujących uniwersalne segmenty rynkowe aplikowane do bazy danych o konsumentach dla konkretnego klienta
3) opracowanie algorytmów modelu sieciowego w formie relacyjnego zbioru danych z wagami przypisanymi do relacji
4) opracowanie możliwej do zaimplementowania wersji algorytmu uczącego się specyfiki struktury zainteresowań użytkowników wraz z prototypowym zestawem kategorii
5) dokładne opisanie algorytmów do aktualizacji bazy kategorii tematycznych na innych zbiorach danych niż zbór pierwotny
6) opracowanie uniwersalnego systemu klasyfikacji zainteresowań użytkowników
7) opracowanie systemu pozwalającego firmie zaimplementować dane osobowe klientów i dokonać samodzielnej analizy segmentacyjnej specyficznej dla tej grupy
8) stworzenie interfejsu umożliwiającego planowanie działań kierowanych bezpośrednio do osób opisanych przez wytworzony wcześniej mechanizm automatycznej segmentacji (machine learning).

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia od 01.02.2019 r.
Planowany okres realizacji zamówienia: od 01.02.2019 r. do 31.12.2020 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu rozpoczęcia, wydłużenia lub skrócenia okresu zaangażowania na przedmiotowym stanowisku oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania, w przypadku, gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu tj. np. w przypadku wydłużenia terminu realizacji projektu.

Umowa będzie obowiązywać przez okres zaangażowania w Projekcie. Jednakże, w związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego wydłużenia lub skrócenia okresu zaangażowania na przedmiotowym stanowisku oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania.
Rozliczenie umowy cywilno-prawnej będzie następowało w kwartalnych ratach ustalonych przez Strony, przy czym wypłacenie wynagrodzenia będzie dokonywane po przedłożeniu prawidłowego rachunku do umowy cywilno-prawnej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1) doświadczenie w budowaniu aplikacji webowych / desktopowych
2) komercyjne doświadczenie w budowaniu systemów wykorzystujących machine learningu i sieci neuronowe
3) znajomość technologii TensorFlow
4) znajomość języka Go, Python
5) znajomość technologii back-end i front-end
6) znajomość dowolnego systemu relacyjnych baz danych
7) mile widziana znajomość rozwiązań działających w chmurze
8) znajomość dowolnego narzędzia do rejestracji i zarządzania zgłoszeniami np. JIRA
9) język angielski na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji anglojęzycznej
10) wykształcenie wyższe lub studia w trakcie bądź doświadczenie potwierdzone w CV

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz CV. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Ponadto do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów cywilno-prawnych oraz z wykonywania przez nie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Zleceniobiorcy w ramach niniejszego projektu, tj. łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, które łącznie z zaangażowaniem w ramach projektu nie powinno przekroczyć 276 godzin.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

1) Niniejsze zamówienie jest przeprowadzane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawcy z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
3) W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O dokonanej zmianie poinformuje wszystkich Oferentów.
4) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
5) Oferenci nie są uprawnieni do występowania do Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami w związku z zapytaniem ofertowym i prowadzonym postępowaniem w ramach projektu, w tym z tytułu poniesionych kosztów i szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia postępowania przez Zamawiającego lub wyboru innego Oferenta
6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia odwołań od decyzji Zamawiającego podejmowanych w trakcie prowadzonego postępowania
7) Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy cywilno-prawnej zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:

1) Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.
2) Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych.
3) Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.
4) Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.
5) Nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
6) Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.
7) Zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.
8) Zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu.
9) Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac badawczych wynikającej z ich przebiegu.
10) Zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 1),
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (zał. nr 2),
3) CV

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium cenowego, to jest uśrednionej godzinowej stawki brutto w PLN. Cena ta powinna zawierać wszelkie koszty, upusty i rabaty związane z realizacją niniejszego Zamówienia. Osoby, które spełnią wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu oraz otrzymają najwyższą ilość punktów wg tego kryterium zostaną zaproszone do współpracy przy realizacji przedmiotowego projektu, co zostanie usankcjonowane podpisaniem umowy cywilno-prawnej.
2) Sposób kalkulacji punktów
Liczba punktów oferty = (Cena minimalna/ Cena oferty badanej) * 100 pkt
Cena minimalna – najniższa stawka brutto za godzinę spośród wszystkich ocenianych ofert.
3) Zamawiający udzieli zamówienia najlepszemu Wykonawcy, którego oferta zdobędzie najwyższą łączną liczbę punktów w ramach wszystkich kryteriów oraz będzie odpowiadać wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym.
4) Liczba punktów otrzymanych za kryterium cena stanowi ocenę końcową oferty. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
5) W przypadku niemożliwości wybrania najkorzystniejszej oferty z uwagi na identyczny bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem. Jeżeli wybrana oferta przekracza przyjęte w budżecie projektu stawki, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cen w tym zakresie.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w Spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą dla danego Programu w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
3) Nie przejdą oceny formalnej oferty.
4) Złożą ofertę po wskazanym terminie.
5) Nie stawią się na rozmowę kwalifikacyjną.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PROFIT NETWORK SP. Z O O

Adres

Rakowiecka 28

02-528 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

85031705195

Fax

0

NIP

5372624001

Tytuł projektu

Zastosowanie technologii machine learning w zakresie budowy systemu segmentacji marketingowej.

Numer projektu

RPMA.01.02.00-14-9414/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Marcin Pietrzak, data wpłynięcia oferty: 19/01/2019, cena: 37 pln / h
Liczba wyświetleń: 91