Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i zakup agregatu prądotwórczego o mocy nie mniejszej niż 30kVA/24kW Prace rozwojowe

Data publikacji: 13.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-02-2019

Numer ogłoszenia

1160242

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie:
a) posiadać oznaczenie:
„Oferta na usługę realizacji projektu " projektu "Wykorzystanie łączności troposferycznej do zwiększenia zasięgu bezzałogowych statków powietrznych - BSP" ”,
Nie otwierać przed dniem 04/02/2019r. godz. 10:00
b) opatrzona adresem nadawcy (wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail);
c) zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2. Ofertę w zamkniętej kopercie należy:
a) przesłać na adres Zamawiającego:
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Biuro Projektowe B+R
ul.Kalwaryjska 75A
05-530 Góra Kalwaria

b) lub złożyć w sekretariacie :
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Biuro Projektowe B+R
ul.Kalwaryjska 75A
05-530 Góra Kalwaria

3. Termin składania ofert upływa dnia 05/02/2019r. o godz. 10:00

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05/02/2019r. godz. 10:00 w siedzibie
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Biuro Projektowe B+R
ul.Kalwaryjska 75A
05-530 Góra Kalwaria
5. Ofertę można wysłać emailem na adres : andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl lub iwona.lewandowska @zdz.krakow.pl
do godziny 10.00 dnia 05/02/2019r. w przypadku przysłania emailem ważne będą tylko oferty zeskanowane i podpisane.
Oferent ma obowiązek przesłać na adres biura oryginały oferty wraz z załącznikami.
6. Zamawiający wymaga aby oferta (podpisany oryginał) była przysłana kurierem(DPD/GLS./DHL/FEDEX/ z poświadczeniem odbioru. Prosimy o nie wysyłanie Pocztą Polską ze względu na niewłaściwe działanie usług tej firmy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Lewandowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607794700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Agregat Prądotwórczy o mocy nie mniejszej niż 30kVA/24kW zgonie z Założeniami technicznymi

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Krakow

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest pozyskanie Agregatu Prądotwórczego o mocy nie mniejszej niż 30kVA/24kW zgonie z Założeniami technicznymi do zasilania Aparatowni Troposferycznej.
Miejsce dostawy agregatu i uruchomienie w woj mazowieckim lub małopolskim - szczegóły na etapie składania zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie Agregatu Prądotwórczego o mocy nie mniejszej niż 30kVA/24kW zgonie z Założeniami technicznymi .

Kod CPV

31120000-3

Nazwa kodu CPV

Generatory

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

do 30.04.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Certyfikaty ISO 9001, AQAP 2110

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien wykazać , że posiada w portfolio firmy produkowane zespoły prądotwórcze nie mniejsze niż załorzeniach technicznych agregatów w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien wykazać się posiadaniem zakładu produkcyjnego na terenie RP i prowadzić serwis własnych produkowanych urządzeń . Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia faktycznego posiadania zakładu produkcyjnego i prowadzonego serwisu. Przy składaniu ofert wymagane jest tylko oświadczenie, jednak przed złożeniem oferty Zamawiający może dokonać sprawdzenia zgodności oświadczenia ze stanem faktycznym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

brak

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak

Dodatkowe warunki

brak

Warunki zmiany umowy

brak

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Certyfikaty ISO 9001, AQAP 2110
Zaświadczenie o niezaleganiu podatków i ZUS z ostatnich 3 miesięcy.
Wypełnione i parafowane na każdej stronie założenia techniczne agregatu załącznik.
Wypełniona Oferta i Oświadczenie

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

CENA - 100%
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozbicia kwoty na osobne faktury :
Sumaryczna kwota faktur powinna być zgodna przedstawioną ofertą. Poszczególne rozbicie kwotowe zostanie ustalone w trybie roboczym z zamawiającym w trakcie procesu dostawy.
1. Dostawa i zakup Agregatu prądotwórczego typ......... zgodnie z BK nr. ......- Zespół prądotwórczy z napędem
2. Dostawa i zakup Agregatu prądotwórczego typ......... zgodnie z BK nr. ......- Mocowania montażowe i kompozytowe
3. Dostawa i zakup Agregatu prądotwórczego typ......... zgodnie z BK nr. ...... - Materiały metalowe
Zgodność warunków technicznych zostanie sprawdzona w siedzibie producenta przed realizacją dostawy. Harmonogram sprawdzenia i metodyka zostanie ustalona w trybie roboczym z producentem.

Wykluczenia

brak

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Józefa Wybickiego 3A

31-261 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

607794700

NIP

6770051858

Tytuł projektu

Wykorzystanie łączności troposferycznej do zwiększenia zasięgu bezzałogowych statków powietrznych - BSP

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0070/17-00

Inne źródła finansowania

brak

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. RIELLO DELTA POWER SP. Z O.O.
02-849 WARSZAWA
UL.KRASNOWOLSKA 82R
DATA 05.02.2019R.
CENA BRUTTO 1 SZTUKA 87 860,00 ZŁ
Liczba wyświetleń: 286