Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i zakup szkieletu konstrukcji nośnej aparatowni troposferycznej- Prace rozwojowe

Data publikacji: 13.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-02-2019

Numer ogłoszenia

1160240

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie:
a) posiadać oznaczenie:
„Oferta na usługę realizacji projektu " projektu "Wykorzystanie łączności troposferycznej do zwiększenia zasięgu bezzałogowych statków powietrznych - BSP" ”,
Nie otwierać przed dniem 04/02/2019r. godz. 10:00
b) opatrzona adresem nadawcy (wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail);
c) zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2. Ofertę w zamkniętej kopercie należy:
a) przesłać na adres Zamawiającego:
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Biuro Projektowe B+R
ul.Kalwaryjska 75A
05-530 Góra Kalwaria

b) lub złożyć w sekretariacie :
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Biuro Projektowe B+R
ul.Kalwaryjska 75A
05-530 Góra Kalwaria

3. Termin składania ofert upływa dnia 05/02/2019r. o godz. 10:00

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05/02/2019r. godz. 10:00 w siedzibie
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Biuro Projektowe B+R
ul.Kalwaryjska 75A
05-530 Góra Kalwaria
5. Ofertę można wysłać emailem na adres : andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl lub iwona.lewandowska @zdz.krakow.pl
do godziny 10.00 dnia 05/02/2019r. w przypadku przysłania emailem ważne będą tylko oferty zeskanowane i podpisane.
Oferent ma obowiązek przesłać na adres biura oryginały oferty wraz z załącznikami.
6. Zamawiający wymaga aby oferta (podpisany oryginał) była przysłana kurierem(DPD/GLS./DHL/FEDEX/ z poświadczeniem odbioru. Prosimy o nie wysyłanie Pocztą Polską ze względu na niewłaściwe działanie usług tej firmy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Lewandowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607794700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i zakup konstrukcji nośnej aparatowni troposferycznej zgodnie z dokumentacją producenta

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Krakow

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest pozyskanie konstrukcji nośnej aparatowni. Konstrukcja nośna będzie służyła do przenoszenia anteny, pozycjonera antenowego wraz z elementami komunikacyjnymi w zabudowie kontenera 20- stopowego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest konstrukcja aparatowni troposferycznej - część nośna w zabudowie kontenera 20 stopowego.
Zamawiający dostarcza bryłę 3D wraz z opisami. Zadaniem wykonawcy jest realizacja dokumentacji technologicznej w swoim zakresie i na jej podstawie wykonanie konstrukcji.
Konstrukcja jest spawana w profilach handlowych. Dokumentacja zostanie udostępniona w siedzibie zamawiającego :
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Biuro Projektowe B+R
ul.Kalwaryjska 75A
po uwcześniejszym zgłoszeniu emailowym lub telefonicznym na adres : andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl i uzgodnieniu telefonicznym terminu telefonicznie 607794700.
Dokumentacja zostanie udostępniona tylko i wyłącznie po podpisaniu NDA który jest w załączniku.
W przypadku Oferenta który podpisał stosowne NDA nie jest wymagane powtórne podpisanie NDA.
W przypadku wskazania podwykonawcy przez wykonawcę umowa NDA również ma być podpisana przez podwykonawcę w stosunku do ZDZ Kraków.

Kod CPV

31700000-3

Nazwa kodu CPV

Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa do dnia 30.04.2019.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

brak

Wiedza i doświadczenie

brak

Potencjał techniczny

brak

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

brak

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak

Dodatkowe warunki

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozbicia kwoty oferenta na w dowolne części i zaszeregowanie je do osobnych faktur
które zostaną opisane :
1. Materiały metalowe na realizację aparatowni i podzespołów - postępowanie BK nr ......................
2. Mocowania i kompozyty na realizację aparatowni i podzespołów - postępowanie BK nr .................
3. Materiały i elementy elektroniczne na realizację aparatowni - postępowanie BK nr .................
4. Falowody półsztywne - postępowanie BK nr ...........
5. Cyrkulatory wraz z izolatorami z przyłączami falowodowymi - postępowanie BK nr .............
6. Złącza obrotowe na flansze CPR187 - postępowanie BK nr ................
7. Tablica przyłącza komutacyjnego - postępowanie BK nr ...............
8. Moduł prototypowego odbiornika korelacyjnego z konwerterem częstotliwości wyposażony w nadajnik 10 W przeznaczony dla BSL - postępowanie BK nr ............
9. Zespoły ułożyskowania pozycjonera azymutu i elewacji - postępowanie BK nr ........
Podział kwoty oferenta na powyższe faktury wynika ze specyfiki projektów realizowanych przez NCBiR.
Zamawiający może zażądać faktur przed zakończeniem dostawy. Wykonawca będzie miał obowiązek wystawienia faktury od momentu jej zażądania w formie pisemnej nie dłużej niż 14 dni

Warunki zmiany umowy

brak

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego.
Certyfikat AQAP: 2110:2009
ISO 9001:2008
NDA - Wykonawca i Podwykonawca(y)

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

100% cena

Wykluczenia

brak

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Józefa Wybickiego 3A

31-261 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

607794700

NIP

6770051858

Tytuł projektu

Wykorzystanie łączności troposferycznej do zwiększenia zasięgu bezzałogowych statków powietrznych - BSP

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0070/17-00

Inne źródła finansowania

brak

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ZURAD SP. Z O.O.
07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA
UL. STACYJNA 14
DATA 28.01.2019R.
CENA BRUTTO 1 SZTUKA 252 000 ZŁ
Liczba wyświetleń: 244