Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i zakup konstrukcji stalowo kompozytowej pozycjonera antenowego- Prace rozwojowe

Data publikacji: 13.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-02-2019

Numer ogłoszenia

1160239

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie:
a) posiadać oznaczenie:
„Oferta na usługę realizacji projektu " projektu "Wykorzystanie łączności troposferycznej do zwiększenia zasięgu bezzałogowych statków powietrznych - BSP" ”,
Nie otwierać przed dniem 04/02/2019r. godz. 10:00
b) opatrzona adresem nadawcy (wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail);
c) zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2. Ofertę w zamkniętej kopercie należy:
a) przesłać na adres Zamawiającego:
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Biuro Projektowe B+R
ul.Kalwaryjska 75A
05-530 Góra Kalwaria

b) lub złożyć w sekretariacie :
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Biuro Projektowe B+R
ul.Kalwaryjska 75A
05-530 Góra Kalwaria

3. Termin składania ofert upływa dnia 05/02/2019r. o godz. 10:00

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05/02/2019r. godz. 10:00 w siedzibie
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Biuro Projektowe B+R
ul.Kalwaryjska 75A
05-530 Góra Kalwaria
5. Ofertę można wysłać emailem na adres : andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl lub iwona.lewandowska @zdz.krakow.pl
do godziny 10.00 dnia 05/02/2019r. w przypadku przysłania emailem ważne będą tylko oferty zeskanowane i podpisane.
Oferent ma obowiązek przesłać na adres biura oryginały oferty wraz z załącznikami.
6. Zamawiający wymaga aby oferta (podpisany oryginał) była przysłana kurierem(DPD/GLS./DHL/FEDEX/ z poświadczeniem odbioru. Prosimy o nie wysyłanie Pocztą Polską ze względu na niewłaściwe działanie usług tej firmy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Lewandowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607794700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji stalowo kompozytowej pozycjonera antenowego realizowanego wg dokumentacji Zamawiającego która będzie udostępniona w po uprzednim podpisaniu NDA dostępnym jako załącznik.
Dokumentacja jest dokumentem poufnym i będzie udostępniona w siedzibie: po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub emailowym :
W przypadku Oferenta który podpisał stosowne NDA nie jest wymagane powtórne podpisanie umowy NDA.
tel: 607794700 andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Biuro Projektowe B+R
ul.Kalwaryjska 75A
05-530 Góra Kalwaria

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Krakow

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa gotowej konstrukcji stalowo kompozytowej pozycjonera antenowego realizowanego wg dokumentacji Zamawiającego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji stalowo kompozytowej realizowanej wg dokumentacji Zamawiającego

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie konstrukcji do 30.04.2019 dostawa konstrukcji będzie ustalona w trybie roboczym :
Planowane w dniu publikacji (może ulec zmianie) :
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Sądecka 32
32-860 Czchów

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunkiem złożenia oferty jest posiadanie
- świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego
- certyfikatu AQAP 2110:2009
- certyfikatu ISO 9001:2008

Wiedza i doświadczenie

brak

Potencjał techniczny

brak

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

brak

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak

Dodatkowe warunki

brak

Warunki zmiany umowy

brak

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego
- certyfikatu AQAP 2110:2009 (skan i zgodność z oryginałem )
- certyfikatu ISO 9001:2008(skan i zgodność z oryginałem )
- Oferta

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

100% cena

Wykluczenia

brak

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Józefa Wybickiego 3A

31-261 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

607794700

NIP

6770051858

Tytuł projektu

Wykorzystanie łączności troposferycznej do zwiększenia zasięgu bezzałogowych statków powietrznych - BSP

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0070/17-00

Inne źródła finansowania

brak

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ZURAD SP. Z O.O.
07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA
UL. STACYJNA 14
DATA 28.01.2019R
CENA BRUTTO 1 SZTUKI 255 000,00 ZŁ
Liczba wyświetleń: 164