Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i zakup Cyfrowego Modemu Troposferycznego- model produkcyjny

Data publikacji: 13.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-02-2019

Numer ogłoszenia

1160237

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie:
a) posiadać oznaczenie:
„Oferta na usługę realizacji projektu " projektu "Wykorzystanie łączności troposferycznej do zwiększenia zasięgu bezzałogowych statków powietrznych - BSP" ”,
Nie otwierać przed dniem 04/02/2019r. godz. 10:00
b) opatrzona adresem nadawcy (wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail);
c) zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2. Ofertę w zamkniętej kopercie należy:
a) przesłać na adres Zamawiającego:
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Biuro Projektowe B+R
ul.Kalwaryjska 75A
05-530 Góra Kalwaria

b) lub złożyć w sekretariacie :
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Biuro Projektowe B+R
ul.Kalwaryjska 75A
05-530 Góra Kalwaria

3. Termin składania ofert upływa dnia 05/02/2019r. o godz. 10:00

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05/02/2019r. godz. 10:00 w siedzibie
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Biuro Projektowe B+R
ul.Kalwaryjska 75A
05-530 Góra Kalwaria
5. Ofertę można wysłać emailem na adres : andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl lub iwona.lewandowska @zdz.krakow.pl
do godziny 10.00 dnia 05/02/2019r. w przypadku przysłania emailem ważne będą tylko oferty zeskanowane i podpisane.
Oferent ma obowiązek przesłać na adres biura oryginały oferty wraz z załącznikami.
6. Zamawiający wymaga aby oferta (podpisany oryginał) była przysłana kurierem(DPD/GLS./DHL/FEDEX/ z poświadczeniem odbioru. Prosimy o nie wysyłanie Pocztą Polską ze względu na niewłaściwe działanie usług tej firmy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Lewandowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607794700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Cyfrowy Modem Troposferyczny który powinien być modemem opartym o technologie SDR. Zaawansowana metoda przetwarzania cyfrowego powinna umożliwić osiągniecie przepływności do 20 Mb/s. W celu zachowania dużej pewności przesyłania danych w modemie powinny być zastosowane następujące technologie :
• Adaptacyjna sterowanie poziomem sygnału odbieranego (ALPC – Adaptive Link Power Control),
• Kodowanie korekcyjne o sprawności 1, 1/2, 2/3, 3/4, 7/8 (FEC – Forward Error Correction),
• Automatyczna dostosowanie przepływności do warunków propagacyjnych (ACR – Automatic Code Rate),
• W budowany tor korekcji nieliniowości wzmacniacza mocy typu – „Predistortion”,
Wielokanałowy odbiór - korelacja kanałów odbiorczych min 2 w celu poprawy BER odbieranego sygnału.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Pozyskanie modemu do wymiany informacji pomiędzy NSK -NSK lub NSK a BSL (NSK-Naziemna stacja Kontroli )

Przedmiot zamówienia

Załącznik - Założenia techniczne na Cyfrowy Modem Troposferyczny

Kod CPV

32260000-3

Nazwa kodu CPV

Urządzenia do przesyłu danych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa do dnia 15.07.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

brak

Wiedza i doświadczenie

brak

Potencjał techniczny

brak

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

brak

Dodatkowe warunki

brak

Warunki zmiany umowy

brak

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego - aktualne

Zamówienia uzupełniające

brak.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

100 % cena

Wykluczenia

brak

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Józefa Wybickiego 3A

31-261 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

607794700

NIP

6770051858

Tytuł projektu

Wykorzystanie łączności troposferycznej do zwiększenia zasięgu bezzałogowych statków powietrznych - BSP

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0070/17-00

Inne źródła finansowania

brak

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TRANSBIT SP. Z O.O.
02-968 WARSZAWA
UL. Ł. DREWNY 80
DATA 22.01.2019R.
CENA BRUTTO 1 SZTUKA 393 600,00 ZŁ
Liczba wyświetleń: 166