Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i zakup Anteny parabolicznej

Data publikacji: 13.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-02-2019

Numer ogłoszenia

1160235

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie:
a) posiadać oznaczenie:
„Oferta na usługę realizacji projektu " projektu "Wykorzystanie łączności troposferycznej do zwiększenia zasięgu bezzałogowych statków powietrznych - BSP" ”,
Nie otwierać przed dniem 05/02/2019r. godz. 10:00
b) opatrzona adresem nadawcy (wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail);
c) zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2. Ofertę w zamkniętej kopercie należy:
a) przesłać na adres Zamawiającego:
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Biuro Projektowe B+R
ul.Kalwaryjska 75A
05-530 Góra Kalwaria

b) lub złożyć w sekretariacie :
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Biuro Projektowe B+R
ul.Kalwaryjska 75A
05-530 Góra Kalwaria

3. Termin składania ofert upływa dnia 05/02/2019r. o godz. 10:00

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05/02/2019r. godz. 10:00 w siedzibie
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Biuro Projektowe B+R
ul.Kalwaryjska 75A
05-530 Góra Kalwaria
5. Ofertę można wysłać emailem na adres : andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl lub iwona.lewandowska @zdz.krakow.pl
do godziny 10.00 dnia 05/02/2019r. w przypadku przysłania emailem ważne będą tylko oferty zeskanowane i podpisane.
Oferent ma obowiązek przesłać na adres biura oryginały oferty wraz z załącznikami.
6. Zamawiający wymaga aby oferta (podpisane oryginały) była przysłana kurierem(DPD/GLS./DHL/FEDEX/ z poświadczeniem odbioru. Prosimy o nie wysyłanie Pocztą Polską ze względu na niewłaściwe działanie usług tej firmy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Lewandowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607794700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup Anteny parabolicznej które będzie stosowana wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Krakow

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W celu realizacji przyszłych badań i zadań w ramach projektu.

Przedmiot zamówienia

Antena paraboliczna -
Załącznik - parametry techniczne

Kod CPV

32530000-7

Nazwa kodu CPV

Satelitarne urządzenia komunikacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa do 15.04.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

brak

Wiedza i doświadczenie

bark

Potencjał techniczny

brak

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

brak

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak

Dodatkowe warunki

brak

Warunki zmiany umowy

brak

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga poświadczenia że wykonawca dokonał min jednej dostawy na terenie RP lub zagranicą anteny o wymiarach powyżej 3.5m x 2.5 m.
Poświadczenie uznaje się skuteczne jeżeli wykazał je fakturami(kopie).

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

100 % cena brutto.

Wykluczenia

bark

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Józefa Wybickiego 3A

31-261 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

607794700

NIP

6770051858

Tytuł projektu

Wykorzystanie łączności troposferycznej do zwiększenia zasięgu bezzałogowych statków powietrznych - BSP

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0070/17-00

Inne źródła finansowania

brak

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

LAMINAS SP. Z O.O.
38-430 MIEJSCE PIASTOWE
UL. DWORSKA 50
DATA 01.02.2019R.
CENA 150 000 BRUTTO 1 SZTUKA
Liczba wyświetleń: 256