Strona główna
Logo unii europejskiej

Rekrutacja specjalistów do prac w zespole badawczym

Data publikacji: 11.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-01-2019

Numer ogłoszenia

1160191

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

ul. Farbiarska 31, 02-862 Warszawa

Ofertę można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem kuriera lub poczty. Liczy się data wpływu oferty do zamawiającego.
Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: a.gryglas@impression.biz.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.gryglas@impression.biz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Gryglas

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608210505

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

IMPRESSION Sp. z o. o. poszukuje członków zespołu badawczego odpowiedzialnych za realizację zadań merytorycznych związanych z realizacją projektu pn. „Prace badawcze nad spoiwem alternatywnym do cementu dla technologii recyklingu na zimno z lepiszczem bitumicznym emulsyjnym jak również asfaltowym.”.
Zadania objęte zamówieniem obejmują przeprowadzenie prac badawczych mających na celu opracowanie spoiwa - /modyfikatora uszlachetniającego/, dedykowanego technologii recyklingu na zimno typu MCE, jako składnika stanowiącego alternatywne rozwiązanie dla cementów standardowo stosowanych w ramach dotychczasowych technologii.

Zamówienie podzielone zostało na części i obejmuje następujące osoby wykonujące zadania merytoryczne
w ramach prac zespołu badawczego:

Część 1 – Koordynator Prac Laboratoryjnych;
Część 2 – Główny technolog

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

IMPRESSION Sp. z o. o. poszukuje członków zespołu badawczego odpowiedzialnych za realizację zadań merytorycznych związanych z realizacją projektu pn. „„Prace badawcze nad spoiwem alternatywnym do cementu dla technologii recyklingu na zimno z lepiszczem bitumicznym emulsyjnym jak również asfaltowym.”.
Zadania objęte zamówieniem obejmują przeprowadzenie prac badawczych mających na celu opracowanie spoiwa - /modyfikatora uszlachetniającego/, dedykowanego technologii recyklingu na zimno typu MCE, jako składnika stanowiącego alternatywne rozwiązanie dla cementów standardowo stosowanych w ramach dotychczasowych technologii.

Zamówienie podzielone zostało na części i obejmuje następujące osoby wykonujące zadania merytoryczne
w ramach prac zespołu badawczego:

Część 1 – Koordynator Prac Laboratoryjnych;
Część 2 – Główny technolog


Wymagania zamawiającego oraz zakres prac

Część 1 – Koordynator Prac laboratoryjnych ;
Lp. Wymagania zamawiającego
1 Wykształcenie Posiadane wyższe techniczne chemiczne o kierunku inżynieria chemiczna procesowa.
2 Doświadczenie Co najmniej roczne doświadczenie w realizacji prac badawczych oraz koordynacji prac badawczych, co najmniej roczne doświadczenie w projektach B + R.
3 Dodatkowe umiejętności
4 Zakres obowiązków prace zlecone przez zamawiającego związane z realizacją badań laboratoryjnych w zakresie określania przydatności i i kompatybilności spoiwa z emulsją C60 B10 ZM/R. Dodatkowo pracownik będzie odpowiedzialny za nadzór na d pracą podległego personelu, inicjowanie prac badawczych, prowadzenie laboratoryjnych prac badawczych oraz merytoryczną kontrolę poprawności przygotowywanych receptur, raportowanie wyników i informacji do osób zarządzających projektem, formułowanie wniosków i sporządzanie raportów z badań

Część 2 – Główny technolog ;
Lp. Wymagania zamawiającego
1 Wykształcenie Tytuł doktora inżyniera nauk technicznych
2 Doświadczenie Doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych, co najmniej 5 lat pracy w laboratorium budowlanym, znajomość technologii robót drogowych, znajomość technologii stabilizacji i ulepszania gruntów i kruszyw, znajomość technologii stosowania spoiw drogowych, wiedza na temat właściwości spoiw drogowych i cementów, wiedza w zakresie mieszanek MCE
3 Dodatkowe umiejętności
4 Zakres obowiązków prace zlecone przez zamawiającego związane z realizacją projektu pn. „w tym w szczególności: Współpraca z Kierownikiem Projektu w zakresie ustalenia programu badawczego, ustalenia celów badawczych w zakresie opracowania wymaganych właściwości nowego spoiwa, opracowania zakresu badań nowego spoiwa, konsultacje z laboratorium wykonującym badania, wnioski z badań laboratoryjnych spoiwa – wybór spoiwa do badań na odcinkach próbnych, współpraca z laboratorium w zakresie opracowania recept mieszanek MCE, współpraca z Kierownikiem Projektu w zakresie wyboru odcinków próbnych – 3 warstwy, udział w wykonywaniu odcinków próbnych, nadzór nad prowadzeniem badań na odcinkach próbnych, współpraca z laboratorium i nadzór nad wykonywaniem badań mieszanek pobranych z odcinków, ewentualne korekty w składach mieszanek i samym spoiwie, opracowywanie wniosków z badań odcinków próbnych, wybór i rekomendacja nowego typu spoiwa, opracowanie programu badań następnego etapu – wdrożenie spoiwa do produkcji

Przedmiot zamówienia

IMPRESSION Sp. z o. o. poszukuje członków zespołu badawczego odpowiedzialnych za realizację zadań merytorycznych związanych z realizacją projektu pn. „„Prace badawcze nad spoiwem alternatywnym do cementu dla technologii recyklingu na zimno z lepiszczem bitumicznym emulsyjnym jak również asfaltowym.”.
Zadania objęte zamówieniem obejmują przeprowadzenie prac badawczych mających na celu opracowanie spoiwa - /modyfikatora uszlachetniającego/, dedykowanego technologii recyklingu na zimno typu MCE, jako składnika stanowiącego alternatywne rozwiązanie dla cementów standardowo stosowanych w ramach dotychczasowych technologii.

Zamówienie podzielone zostało na części i obejmuje następujące osoby wykonujące zadania merytoryczne
w ramach prac zespołu badawczego:

Część 1 – Koordynator Prac Laboratoryjnych;
Część 2 – Główny technolog


Wymagania zamawiającego oraz zakres prac

Część 1 – Koordynator Prac laboratoryjnych ;
Lp. Wymagania zamawiającego
1 Wykształcenie Posiadane wyższe techniczne chemiczne o kierunku inżynieria chemiczna procesowa.
2 Doświadczenie Co najmniej roczne doświadczenie w realizacji prac badawczych oraz koordynacji prac badawczych, co najmniej roczne doświadczenie w projektach B + R.
3 Dodatkowe umiejętności
4 Zakres obowiązków prace zlecone przez zamawiającego związane z realizacją badań laboratoryjnych w zakresie określania przydatności i i kompatybilności spoiwa z emulsją C60 B10 ZM/R. Dodatkowo pracownik będzie odpowiedzialny za nadzór na d pracą podległego personelu, inicjowanie prac badawczych, prowadzenie laboratoryjnych prac badawczych oraz merytoryczną kontrolę poprawności przygotowywanych receptur, raportowanie wyników i informacji do osób zarządzających projektem, formułowanie wniosków i sporządzanie raportów z badań

Część 2 – Główny technolog ;
Lp. Wymagania zamawiającego
1 Wykształcenie Tytuł doktora inżyniera nauk technicznych
2 Doświadczenie Doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych, co najmniej 5 lat pracy w laboratorium budowlanym, znajomość technologii robót drogowych, znajomość technologii stabilizacji i ulepszania gruntów i kruszyw, znajomość technologii stosowania spoiw drogowych, wiedza na temat właściwości spoiw drogowych i cementów, wiedza w zakresie mieszanek MCE
3 Dodatkowe umiejętności
4 Zakres obowiązków prace zlecone przez zamawiającego związane z realizacją projektu pn. „w tym w szczególności: Współpraca z Kierownikiem Projektu w zakresie ustalenia programu badawczego, ustalenia celów badawczych w zakresie opracowania wymaganych właściwości nowego spoiwa, opracowania zakresu badań nowego spoiwa, konsultacje z laboratorium wykonującym badania, wnioski z badań laboratoryjnych spoiwa – wybór spoiwa do badań na odcinkach próbnych, współpraca z laboratorium w zakresie opracowania recept mieszanek MCE, współpraca z Kierownikiem Projektu w zakresie wyboru odcinków próbnych – 3 warstwy, udział w wykonywaniu odcinków próbnych, nadzór nad prowadzeniem badań na odcinkach próbnych, współpraca z laboratorium i nadzór nad wykonywaniem badań mieszanek pobranych z odcinków, ewentualne korekty w składach mieszanek i samym spoiwie, opracowywanie wniosków z badań odcinków próbnych, wybór i rekomendacja nowego typu spoiwa, opracowanie programu badań następnego etapu – wdrożenie spoiwa do produkcji

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Część 1 – Koordynator prac laboratoryjnych – od 1 lutego 2019 r. do 31 maja 2020 r - z możliwością przedłużenia o kolejne pół roku
Część 2 – Główny technolog – od 1 lutego 2019 r. do 31 maja 2020 r - z możliwością przedłużenia o kolejne pół rokuZamawiający przewiduje, że zaangażowanie wszystkich członów zespołu badawczego w skali miesiąca będzie większe niż 40 a mniejsze niż 120 godzin.
Faktyczny godzinowy podział zaangażowania w zakresie całości działań projektu badawczego zostanie ustalony na etapie konstruowania harmonogramu prac na dany miesiąc.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Część 1 – Koordynator prac laboratoryjnych: co najmniej roczne doświadczenie w realizacji prac badawczych związanych z oceną spoiw oraz emulsji. Posiadane wyższe techniczne chemiczne o kierunku inżynieria chemiczna procesowa.


Część 2 – Główny technolog: Tytuł doktora inżyniera nauk technicznych, Doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych, co najmniej 5 lat pracy w laboratorium budowlanym, znajomość technologii robót drogowych, znajomość technologii stabilizacji i ulepszania gruntów i kruszyw, znajomość technologii stosowania spoiw drogowych, wiedza na temat właściwości spoiw drogowych i cementów, wiedza w zakresie mieszanek MCE

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryteria oceny ofert i ich wagi:

Lp. Kryteria Waga
1 Cena za roboczogodzinę 100%

Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych w danej części otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
C= C min / C ofer. X 100% (gdzie C min –oferta z najniższą ceną, C ofer. – badana oferta).

O wyborze najkorzystniejszej oferty w danej części zamówienia zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych w kryterium cena.

Zamawiający udzieli zamówienia na daną część temu wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę tj. ofertę która w kryterium cena uzyska najwięcej punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, odstąpi od podpisania umowy, zamawiający może podpisać umowę z następnym wykonawcą, który uzyskał w postępowaniu kolejną najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

IMPRESSION SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Adres

Mariana Rejewskiego 31

02-862 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224356724

Fax

224356725

NIP

9512218681

Tytuł projektu

Prace badawcze nad spoiwem alternatywnym do cementu dla technologii recyklingu na zimno z lepiszczem bitumicznym emulsyjnym jak również asfaltowym.

Numer projektu

RPMA.01.02.00-14-9429/17-00
Liczba wyświetleń: 174