Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedmiot zapytania obejmuje wykonanie stanowisk do badania zaworów bezpieczeństwa wraz z układami pomocniczymi oraz przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych, których celem jest utworzenie nowego centrum badawczo-rozwojowego konstrukcji zaworów bezpieczeństwa przy firmie Zetkama R&D sp. z o.o. zlokalizowanej w Sosnowcu przy ul. Swobodnej 9.

Data publikacji: 11.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-02-2019

Numer ogłoszenia

1160188

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy w co najmniej jeden z poniższych sposobów:
a) przesłać w wersji elektronicznej (pdf) na adres:
r.wojtynek@zetkama.com.pl

b) złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:
Pan Robert Wojtynek
Kierownik Działu Konstrukcyjnego
Zetkama R&D Sp. z o. o.
Ścinawka Średnia 57-410
ul. 3 Maja 12
c) przesłać pocztą na adres:
Zetkama R&D Sp. z o. o.
Ścinawka Średnia 57-410
ul. 3 Maja 12
z dopiskiem: „Oferta do Zapytania nr 1”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.wojtynek@zetkama.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Robert Wojtynek - Kierownik Działu Konstrukcyjnego

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel. stacjonarny 32 368 00 36 Tel. komórkowy 604 451 533

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zapytania obejmuje wykonanie stanowisk do badania zaworów bezpieczeństwa wraz z układami pomocniczymi oraz przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych, których celem jest utworzenie nowego centrum badawczo-rozwojowego konstrukcji zaworów bezpieczeństwa.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Sosnowiec Miejscowość: Sosnowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy stanowisk testowych oraz prac budowlanych, które będą realizowane w ramach projektu „Utworzenia nowego centrum badawczo-rozwojowego konstrukcji zaworów bezpieczeństwa przy firmie Zetkama R&D sp. z o.o.”

Przedmiot zamówienia

I. Zakres rzeczowy prac.

W oparciu o przygotowaną dokumentację projektową należy kompleksowo wykonać prace we wszystkich, ujętych w istniejących projektach wykonawczych, 8 branżach (architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, technologiczna, AKPiA, mechaniczna i akustyczna). Zgodnie z projektem nr DP02718 dla zakresu badawczego do DN200 i do 105 bar.

Zadanie 1.
Wykonanie stanowiska do badania zaworów bezpieczeństwa powietrzem.
Stanowisko do badania powietrzem musi spełniać następujące parametry funkcjonalne:
a) możliwość badania charakterystyk roboczych zaworów bezpieczeństwa dla powietrza, o średnicach nominalnych od DN6 do DN200 i ciśnieniu nastawy do 105 bar,
b) konstrukcja oparta na dwóch zbiornikach, na których będą montowane zawory bezpieczeństwa,
c)układ regulacji ciśnienia zbudowany z trzech równoległych zaworów regulacyjnych o różnych średnicach pozwalających objąć cały zakres pomiarowy,
d) stanowisko do badań przepływowych, do wyznaczania współczynników wypływu dla powietrza zbudowane z trzech niezależnych linii o różnych średnicach, pozwalających na badanie współczynników wypływu dla średnic zaworów od DN6 do DN200 przy ciśnieniu dopuszczalnym 12 bar; każda z linii wyposażona w przepływomierz typu Vortex-, przetwornik ciśnienia i temperatury, a także w zawór odcinający, stanowisko przewidziane do podłączenia zaworów bezpieczeństwa z przyłączami wg normy EN1092-1,
e) w celu spełnienia wymagań w zakresie emisji hałasu konieczne jest zastosowanie w instalacji specjalnego kanału wyciszającego, który odprowadzi strumień powietrza przy generowaniu minimalnych oporów przepływu; kanał ma zapewnić redukcję natężenia dźwięku do 55 dB w porze dziennej oraz 45 dB w porze nocnej, w punktach referencyjnych wg projektu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji- oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542 z późn. zm.),
f) izolacja rurociągów i zaworów regulacyjnych w celu minimalizacji emisji dźwięku generowanego przez instalację,
g) umieszczenie stanowiska wewnątrz komory wyciszającej;

Zadanie 2.
Wykonanie stanowiska do badania zaworów bezpieczeństwa wodą.
Stanowisko do badania wodą musi spełniać o następujące parametry funkcjonalne:
a) możliwość badania charakterystyk roboczych zaworów bezpieczeństwa dla wody, o średnicach nominalnych od DN6 do DN200 i ciśnieniu nastawy do 105 bar,
b) konstrukcja oparta na zbiorniku z wodą, do którego wtłaczane jest powietrze o zadanym ciśnieniu. Na króćcu wylotowym ze zbiornika umieszczany jest badany zawór bezpieczeństwa,
c) układ regulacji ciśnienia zbudowany z trzech równoległych zaworów regulacyjnych o różnych średnicach pozwalających objąć cały zakres pomiarowy,
d) stanowisko do badań przepływowych do wyznaczania współczynników wypływu dla wody zbudowane z czterech niezależnych linii o różnych średnicach, pozwalających na badanie współczynników wypływu dla średnic zaworów od DN6 do DN200 przy ciśnieniu dopuszczalnym 12 bar; każda z linii wyposażona w przepływomierz ultradźwiękowy, przetwornik ciśnienia a także w zawór odcinający, stanowisko przewidziane do podłączenia zaworów bezpieczeństwa z przyłączami wg normy EN1092-1,
e) instalacja zasilania zbiornika badawczego powietrzem, musi być integralną częścią instalacji do badania zaworów na powietrze w celu konieczności jej wyciszenia,
f) Spust poduszki powietrznej ze zbiornika z wodą musi znajdować się w komorze wyciszającej,
g) izolacja rurociągów i zaworów regulacyjnych w celu minimalizacji emisji dźwięku generowanego przez instalację, zapewniając redukcję natężenia dźwięku do 55 dB w porze dziennej oraz 45 dB w porze nocnej, w punktach referencyjnych wg projektu,

Uwaga: z uwagi na ograniczony limit znaków, dalszy opis przedmiotu zamówienia wpisano w pole "dodatkowe przedmioty zamówienia".

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak.

Uwaga: Ciąg dalszy opisu przedmiotu zamówienia:

Zadanie 3.
Wykonanie układu przygotowania mediów i przeciwciśnienia.
Układ przygotowania mediów i przeciwciśnienia obejmuje:
a) dwie sprężarki (wykorzystanie posiadanej o ciśnieniu 70 bar i druga nowa o ciśnieniu 350 bar),
b) zbiorniki magazynowe sprężonego powietrza o ciśnieniu 350 bar i łącznej pojemnością 12 m3
c) dwa połączone ze sobą zbiorniki znajdujące się w komorze wyciszającej, dla potrzeb badania przeciwciśnień statycznych i dynamicznych, zarówno wodą jak i powietrzem, realizowanych przy zastosowaniu maksymalnej wartość przeciwciśnienia 30 bar,
d) w przypadku przeciwciśnienia dynamicznego odcinek regulacyjny będzie bezpośrednio montowany na zaworze bezpieczeństwa.

Zadanie 4.
Wykonanie układu kontrolno- pomiarowego.
Układ kontrolno-pomiarowy obejmie:
a) kabina sterująca wewnątrz pomieszczenia laboratorium w bliskiej odległości od stanowiska do badania wodą i powietrzem,
b) układ do akwizycji danych pomiarowych firmy National Instruments lub równoważny, niezbędny jako dane wejściowe dla programów do obsługi poszczególnych stanowisk badawczych,
c) zapis danych pomiarowych w formie plików tekstowych przechowywanych na serwerze,
d) sterowanie pracą stanowisk z użyciem układu sterującego firmy National Instruments lub równoważnego (oprogramowanie LabVIEW ),

Zadanie 5.
Główne prace budowlane.
Prace budowlane niezbędne do adaptacji pomieszczeń na cele nowego centrum B+R:
a) rozbiórka istniejącej posadzki w poziomie parteru,
b) utylizacja gruzu oraz pozostałych odpadów,
c) przygotowanie podłoża gruntowego (wymiana, zagęszczenie),
d) wykonanie nowej płyty żelbetowej, nośnej w części otwartej na poziomie parteru,
e) wykonanie nowej posadzki (wykończenie przemysłowe, malowanie),
f) wykonanie fundamentów pod urządzenia (zbiorniki, pompy, zawory oraz sprężarki),
g) wykonanie żelbetowej tacy rozlewowej dla stanowiska badania zaworów wodą,
h) demontaż części stropu nad parterem,
i) instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna,
j) montaż urządzeń tj. zbiorniki, pompy, sprężarki wraz z dostosowaniem warunków lokalnych na potrzeby warunków montażowych (demontaże oraz odtworzenia istniejących elementów obiektów budowlanych),
k) wykonanie podpór stalowych pod rurociągi oraz armaturę,
l) prace renowacyjne oraz porządkowe.

W zakres prac wchodzi także weryfikacja procesowa technologii stacji prób. Wymagane jest dysponowanie niezbędnym oprogramowaniem i personelem pozwalającym na wykonanie tego zakresu prac.

W ramach realizacji zadania należy także opracować dokumentację powykonawczą wielobranżową (w tym dokumentację jakościową i instrukcję obsługi).

Wszystkie zmiany powstałe podczas realizacji prac powinny być zaakceptowane przez biuro projektowe, które wykonało projekty budowlany i wykonawcze. Zmiany należy nanosić na dokumentacji wykonawczej.

II. Rozruch mechaniczny i technologiczny.

1. Kompletacja mechaniczna zakończona protokołem odbioru,
2. Wykonanie prób szczelności i innych prób ciśnieniowych zakończonych protokołem odbioru,
3. Rozruch technologiczny, szkolenie załogi.

III. Dostawa materiałów

Dostawa wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji prac leży po stronie Wykonawcy. Materiały muszą posiadać świadectwa pochodzenia wydane przez producenta, certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne niezbędne do ich zastosowania w realizacji inwestycji.

Szczegółowa specyfikacja oraz projekty stanowisk i projekt budowlany zostaną przekazana zainteresowanym podmiotom po podpisaniu NDA oraz wizji lokalnej na miejscu realizacji inwestycji.

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji prac powinien być uzgodniony na etapie ofertowania z Zamawiającym i uzgodniony przed złożeniem ostatecznej oferty.

Termin realizacji całości prac: 20 miesięcy od podpisania Umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie przez Oferenta certyfikatu ISO 3834-2 „ Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – Część 2: Pełne wymagania jakości”.

Wiedza i doświadczenie

a. Realizacja min. 2 projektów instalacji o ciśnieniu nie mniejszym od 300 bar i średnicy rur minimum 4” lub większej.

b. Realizacja min. 2 projektów instalacji wysokociśnieniowych wraz z ich odbiorem, w tym sporządzenie odpowiedniej dokumentacji certyfikacyjnej i użytkowej, które zostały odebrane przez Jednostkę Inspekcyjną (np. UDT) z wynikiem pozytywnym.

c. Realizacja min. 2 projektów obejmujących swoim zakresem projektowanie układów kontrolnych, pomiarowych lub sterujących w oparciu o oprogramowanie Labview.

Uwaga! Projekty wskazane w pkt. a, b i c mogą być tymi samymi projektami.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku, mającego na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia, na postawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

Dodatkowe warunki

Wykonawca w trakcie realizacji projektu powinien spełnić następujące wymagania, które zostaną potwierdzone w złożonej ofercie:

1. Zapewnienie profesjonalnego personelu w ramach realizacji prac.

2. Przed przystąpieniem do wykonania prac, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego harmonogramu realizacji prac celem akceptacji przez Zamawiającego.

3. Wykonanie odbioru technologicznego instalacji zgodnie z założeniami projektowymi w szczególności pod kątem spełnienia wymagań norm przedmiotowych z zakresu ISO 4126-1, ASME PTC-25. Wymagane jest dysponowanie niezbędnym oprogramowaniem i personelem pozwalającym na wykonanie tego zakresu prac.

4. Wykonanie wszystkich prac wg. projektów wykonawczych na instalacji, łącznie z dostawami wszelkich materiałów i urządzeń potrzebnych do realizacji całości prac.

5. Wytworzenie, materiały, znakowanie, instrukcje, badania oraz poświadczenia wykonania i zbadania, winny być zgodne z Dyrektywą PED 2014/68/UE lub według norm zharmonizowanych.

6. Wykonawca zobowiązany jest zaznajomić się z miejscem i zakresem wykonywania prac, aby zostały one zrealizowane kompleksowo i zgodnie z dokumentacją projektową.

7. Wykonawca wykona całość prac z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami. Przy realizacji prac wykorzystane zostaną wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania posiadające certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, atesty higieniczne i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie.

8. Wykonawca zobowiązany jest powołać Kierownika Budowy na czas realizacji prac. Osoba ta będzie zatrudniona przez cały okres trwania Umowy, która zostanie zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym i będzie pełniła także funkcję Koordynatora BHP (zgodnie z art. 208 Kodeksu Pracy).

9. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego oraz opracowania instrukcji bezpiecznego wykonywania robót.

10. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11. Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna na obiekcie oraz zapoznanie się z dokumentacją projektową.

12. Wykonawca na własny koszt i na odpowiednie składowiska wywiezie odpady powstałe przy realizacji prac.

13. Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich wymagań w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa, życia i zdrowia ludzi.

14. Prowadzone prace będą realizowane na instalacji będącej w ruchu produkcyjnym, dlatego też ich wykonanie będzie wymagało ścisłego przestrzegania przepisów i wytycznych- ochrony środowiska.

15. Zakres prac podlegać będzie odbiorowi potwierdzającemu kompletność oraz poprawność wykonania po przeprowadzeniu testów i prób na stanowiskach badawczych. Odbiór ten odbędzie się w obecności przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.

16. Urządzenia pomiarowe będą zapewniały spójność pomiarową pozwalająca na certyfikacje (akredytacje PCA) do wykonywania prób dla zaworów bezpieczeństwa na zgodność z normą PN- EN 4126-1. Stacja prób powinna umożliwiać wykonywanie badań z dokładnością do 3%.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie i z powodu:

a) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawarcia umowy i który zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie,

b) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych po dniu podpisania umowy,

c) zmiany wartości umowy tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez wykonawcę przedmiotu zamówienia,

d) przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron, wykonanie umowy w terminie w niej przewidzianym nie jest możliwe,

e) zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień podpisanej Umowy o dofinansowanie Zamawiającego z Instytucją Organizującą Konkurs, jeżeli umowa ta zostanie podpisana po udzieleniu zamówienia,

f) zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień planowanej do podpisania Umowy o dofinansowanie Zamawiającego z Instytucją Organizującą Konkurs, jeżeli umowa ta zostanie podpisana po udzieleniu zamówienia,

g) konieczność udzielania Wnioskodawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania wynikających m.in. z przyczyn:
- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

h) otrzymania decyzji Instytucji Organizującej Konkurs zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany, a mających wpływ na przedmiot zamówienia. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy w szczególności, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i/lub wynikają rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie uniemożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy, w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony.

Zmiany, o których mowa powyżej mogą zostać wprowadzone w życie po odpowiednich negocjacjach Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie strony umowy.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia muszą być zawarte w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

I. Oferta w części formalnej powinna zawierać:

1. Dane Oferenta – nazwa, adres, numer KRS, NIP, REGON.

2. Dane osób do kontaktu w imieniu Oferenta.

3. Potwierdzenie, że Oferent zapoznał się, spełnia i akceptuje warunki określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Oświadczenie, że Oferent odbył wizję lokalną i zapoznał się z warunkami oraz zakresem prac bezpośrednio na obiekcie.

5. Kopie certyfikatów minimalnie: ISO 9001, ISO 3834-2, EN 1090-1 i OHSAS 18001.

6. Deklarację wykonania pełnego zakresu prac zawartego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Listę referencyjną zrealizowanych projektów instalacji o ciśnieniu nie mniejszym niż 300 bar i średnicy rur minimum 4” lub większej.

8. Dokumenty uwiarygodniające Oferenta wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:
- Wypis z Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- Zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek ubezpieczenia,
- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości w opłacaniu podatków,
- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Oferent jest czynnym podatnikiem VAT (nie starsze niż 3 miesiące).

II. Oferta w części technicznej powinna zawierać:

1. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia i sposób realizacji umożliwiający ocenę stopnia zgodności oferowanego zakresu ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym.

2. Referencje własne oraz ewentualnych podwykonawców z ostatnich 5 lat o zrealizowanych pracach o podobnym zakresie.

3. Przedstawienie potencjału wykonawczego (potencjał sprzętowo – ludzki) z przedstawieniem posiadanych certyfikatów i uprawnień, na dzień składania oferty.

4. Pełen zakres dostaw materiałów niezbędnych do realizacji całości prac.

5. Wstępny harmonogram wykonania zadań – czas wykonania poszczególnych etapów, propozycja kamieni milowych z określeniem terminów oraz czas wykonania całości prac.

6. Deklarację akceptacji wszystkich zmian przez biuro projektowe, które wykonało projekt budowlany i wykonawcze, o ile oferta zakłada zmiany w stosunku do dokumentacji wykonawczej.

III. Oferta handlowa powinna zawierać:

1. Stałą ryczałtową cenę netto w PLN za wykonanie całości prac objętych przedmiotem zapytania.

2. Koszty związane z nadzorem autorskim leżą po stronie Wykonawcy (dane biura do otrzymania oferty na nadzór autorski zostaną podane podczas wizji lokalnej).

3. Kompletna oferta Oferenta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.

4. Termin ważności oferty – min. 90 dni od dnia jej złożenia Zamawiającemu.

5. Oferta, jak i załączniki do oferty, powinny być przygotowane w języku polskim.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom i spełnia wszystkie warunki określone w załącznikach do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami wyrażonymi w procentach (maksymalnie 100% - 100 pkt.):

1. Całkowita cena netto za całość przedmiotu zamówienia – 50 % (max 50 pkt.)

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:
Wartość punktowa wyliczana będzie według wzoru:
(C min : C n) x 50 pkt.
gdzie:
C min - najniższa cena ogółem netto spośród ofert nieodrzuconych
C n - cena ogółem netto ocenianej ofery

2. Kwalifikacje kadry zaangażowanej w realizację zamówienia - 25 % (maks. 25 pkt.):

Wskazanie wśród osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia na rzecz Zamawiającego minimum 1 osoby ze stopniem doktora w zakresie obliczeń i projektowania instalacji oraz wykonawstwa instalacji ciśnieniowych.

3. Gwarancje i serwis – 25% (maks. 25 pkt.):

a. udzielenie gwarancji, że wykonane stanowiska przejdą pozytywnie dodatkowy zewnętrzny odbiór przez UDT na zgodność z dyrektywą ciśnieniową PED 2014/68/UE - 10 pkt. (10%).

b. udzielenie dodatkowej gwarancji na zawory odcinające i regulacyjne wykorzystane do wykonania stanowisk wynoszącej min. 1 rok od dnia ich zamontowania (niezależnie od gwarancji obejmujących wskazane zawory liczonych od dnia ich zakupu) – 10 pkt. (10%)

c. udzielenie gwarancji na całość prac objętych projektem na okres min.
2 lat z następującymi warunkami - 5 pkt. (5%):
- czas reakcji na przyjęcie zgłoszenie: maks. 1 dzień roboczy,
- czas na naprawę: maks. 14 dni roboczych (nie obejmuje czasu
rozpatrzenia gwarancji producenckiej).

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZETKAMA R & D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

3 Maja 12

57-410 Ścinawka Średnia

dolnośląskie , kłodzki

Numer telefonu

74 865 21 11

Fax

74 865 21 01

NIP

5252489569

Tytuł projektu

Utworzenie nowego centrum badawczo-rozwojowego konstrukcji zaworów bezpieczeństwa przy firmie Zetkama R&D sp. z o.o.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0037/18-00

Inne źródła finansowania

-

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

T.T.U. Urbanowicz Sp. z o.o
80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 25
NIP: 5833249832

Data wpłynięcia oferty: 12.02.2019r
Cena: 8 255 255,00 PLN netto; 10 153 963,65 PLN brutto.
Liczba wyświetleń: 240