Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe ZO/04/2019: Wykonanie usług badawczo-rozwojowych w ramach stanowiska - "Technik - Administrator"

Data publikacji: 11.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-02-2019

Numer ogłoszenia

1160155

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie firmy, kurierem lub listem poleconym na adres siedziby: TeamSoft Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa
lub mailem na adres: wniosek@teamsoft.pl
a. W przypadku składania ofert osobiście, należy dostarczyć je przed terminem zakończenia postępowania ofertowego na ręce osoby kontaktowej, w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego ZO/04/2019”
b. W przypadku dostarczenia oferty kurierem lub listem poleconym liczy się data dostarczenia. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób „Oferta do zapytania ofertowego ZO/04/2019” wraz ze wskazaniem nadawcy przesyłki.
c. W przypadku dostarczenia oferty poprzez E-mail, oferty należy składać elektronicznie w formie skanu podpisanego przez Oferenta przed terminem zakończenia postępowania, na adres e-mail: wniosek@teamsoft.pl w temacie wiadomości wpisując „Oferta do zapytania ofertowego ZO/04/2019”.
2. Oferty należy złożyć do końca dnia 12.02.2019 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.02.2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego.
5. Wszelka korespondencja z oferentami (zaproszenia na rozmowę weryfikacyjną, informacja
o wynikach zapytania oraz inne niezbędne wyjaśnienia) prowadzona będzie za pośrednictwem adresu e-mail oraz kontaktu telefonicznego wskazanego przez oferenta w Zał. Nr 1 Zapytanie ofertowe.
6. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych rozmów weryfikacyjnych
z wybranymi Wykonawcami celem potwierdzenia poziomu wiedzy właściwej na dane stanowisko. Rozmowy weryfikacyjne odbędą się w terminach ustalonych z wybranymi oferentami
w siedzibie spółki.
8. Zamawiający z wybranym oferentem przeprowadzi końcowe negocjacje cen.
9. Minimalny termin ważności oferty powinien wynosić 30 dni.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania procedury wyboru wykonawcy bez podania przyczyny.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wniosek@teamsoft.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Maciaszek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606 747 697

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedstawienie oferty cenowej na zatrudnienie na stanowisku "Technik - Administrator" realizowane w ramach projektu: „Badanie nad sztuczną inteligencją w zakresie uczenia maszynowego systemu wspomagania decyzji w obszarze gospodarki energetycznej, ciepłowniczej i gazowej.”
Umowa o dofinansowanie nr RPMA.01.02.00-14-a103/17-00.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie członków zespołu badawczo-projektowego niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych w projekcie badań przemysłowych i prac rozwojowych, podlegające Kierownikowi B+R w oparciu o oferty cenowe i zatrudnienie na stanowisku "Technik - Administrator" realizowane w ramach projektu B+R .

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zaplanowanych w projekcie badań przemysłowych i prac rozwojowych usług programistycznych w ramach stanowiska - "Technik - Administrator" Realizacja przedmiotu zamówienia w oparciu o umowę cywilno-prawną.
Zadaniem "Technika -Administratora" będzie systematyczne dostarczanie Zamawiającemu wyników prac analitycznych w postaci opracowań (dzieła), tworzonych na podstawie specyfikacji zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych przez Zamawiającego, zmierzających do osiągnięcia założonych w projekcie celów poprzez:
1. Osoba będzie odpowiedzialna na utrzymanie i rozwój informatycznego środowiska badawczego zarówno w okresie realizacji projektu jak również po okresie trwałości projektu;
2. współudział w zakresie realizacji testów;
3. wspieranie zespołu B+R;
4. utrzymanie i administrowanie systemem;
5. monitorowanie poprawności działania poszczególnych części systemu i usuwanie awarii;
6. zagwarantowanie właściwej pracy serwerów oraz infrastruktury.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany okres realizacji zamówienia do 30.06.2020 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia lub skrócenia okresu zaangażowania na przedmiotowym stanowisku oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania, w przypadku gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu tj. np. w przypadku wydłużenia terminu realizacji projektu.
Umowa będzie obowiązywać przez okres zaangażowania w Projekcie. Jednakże, w związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego wydłużenia lub skrócenia okresu zaangażowania na przedmiotowym stanowisku oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania.
Rozliczenie umowy cywilno-prawnej będzie następowało w miesięcznych ratach ustalonych przez Strony, przy czym wypłacenie wynagrodzenia będzie dokonywane po przedłożeniu prawidłowego rachunku do umowy cywilno-prawnej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Osoba odpowiadająca na zapytanie musi spełniać poniższe warunki:
1. znajomość administracji i konfiguracji systemem Windows i Linux;
2. znajomość zagadnień sieciowych;
3. znajomość konfiguracji i administracji bazą danych MS SQL i/lub Postgre SQL;
4. wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów weryfikowane na podstawie danych w CV;
5. język angielski na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji anglojęzycznej, potwierdzone w CV;
6. doświadczenie na podobnym stanowisku, potwierdzone w CV;
7. doświadczenie w zakresie utrzymania i administrowania strukturą, monitorowania, usuwania awarii, potwierdzone w CV;
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (stanowiącego część formularza ofertowego załącznik nr 1) oraz CV.

1. Oferenci, którzy złożą kompletną i prawidłowo wypełnioną ofertę zaproszeni zostaną na rozmowę weryfikacyjną, mającą na celu weryfikację spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający ustala, iż rozmowa weryfikacyjna zostanie przeprowadzona:
a) w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy przy użyciu środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość, np. poprzez komunikator Skype,
b) przez 2-osobową Komisję Weryfikacyjną powołaną przez Zamawiającego,
c) w zakresie identycznym dla wszystkich Oferentów.
Po każdej rozmowie weryfikacyjnej zostanie sporządzony protokół.

3. Ocena spełnienia wymogów podczas rozmowy weryfikacyjnej odbędzie się wg następującej procedury:
a) każdy Oferent otrzyma identyczne pytania,
b) Komisja będzie oceniać na zasadzie 0 - 1 (0 – nie spełnia, 1 – spełnia) poszczególne wymagania stawiane Oferentowi i podlegające ocenie,
c) wymagania stawiane Oferentowi i podlegające ocenie to:
• znajomość administracji i konfiguracji systemem Windows i Linux;
• znajomość zagadnień sieciowych;
• znajomość konfiguracji i administracji bazą danych MS SQL i/lub Postgre SQL;

4. Oferent musi spełnić wszystkie wymagania (osiągnięcie wartość „1” w każdym przypadku), aby jego oferta mogła zostać poddana ocenie na etapie oceny oferty.

Ponadto do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów cywilno-prawnych oraz z wykonywania przez nie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Zleceniobiorcy w ramach niniejszego projektu, tj. łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, które łącznie z zaangażowaniem w ramach projektu nie powinno przekroczyć 276 godzin.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

1. Niniejsze zamówienie jest przeprowadzane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawcy z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
3. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O dokonanej zmianie poinformuje wszystkich Oferentów.
4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
5. Oferenci nie są uprawnieni do występowania do Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami w związku z zapytaniem ofertowym i prowadzonym postępowaniem w ramach projektu, w tym z tytułu poniesionych kosztów i szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia postępowania przez Zamawiającego lub wyboru innego Oferenta
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia odwołań od decyzji Zamawiającego podejmowanych w trakcie prowadzonego postępowania

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy cywilno-prawnej zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:
1. Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.
2. Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych.
3. Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.
4. Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.
5. Nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
6. Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.
7. Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.
8. Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu.
9. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac badawczych wynikającej z ich przebiegu.
10. Zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony.
11. Zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania możliwe są jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, tj. zawierające wszystkie wymagane dokumenty:
1) Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 1),
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (zał. nr 2),
3) CV

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium cenowego, to jest uśrednionej godzinowej stawki brutto w PLN. Cena ta powinna zawierać wszelkie koszty, upusty i rabaty związane z realizacją niniejszego Zamówienia. Osoby, które spełnią wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu oraz otrzymają najwyższą ilość punktów wg tego kryterium zostaną zaproszone do współpracy przy realizacji przedmiotowego projektu, co zostanie usankcjonowane podpisaniem umowy cywilno-prawnej.
2. Sposób kalkulacji punktów
Liczba punktów oferty = (Cena minimalna/ Cena oferty badanej)*100 pkt
Cena minimalna – najniższa stawka brutto za godzinę spośród wszystkich ocenianych ofert.
3. Zamawiający udzieli zamówienia najlepszemu Wykonawcy, którego oferta zdobędzie najwyższą łączną liczbę punktów w ramach wszystkich kryteriów oraz będzie odpowiadać wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym.
4. Liczba punktów otrzymanych za kryterium cena stanowi ocenę końcową oferty. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
5. W przypadku niemożliwości wybrania najkorzystniejszej oferty z uwagi na identyczny bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem. Jeżeli wybrana oferta przekracza przyjęte w budżecie projektu stawki, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cen w tym zakresie.
6.W ramach zapytania Zamawiający może wybrać więcej niż jednego Wykonawcę, w zależności od zapotrzebowania w projekcie.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w Spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą dla danego Programu w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
3. Nie przejdą oceny formalnej oferty.
4. Złożą ofertę po wskazanym terminie.
5. Nie stawią się na rozmowę weryfikacyjną.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TEAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Domaniewska 47/10

02-672 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

606747697

Fax

224346612

NIP

5213279750

Tytuł projektu

Badanie nad sztuczną inteligencją w zakresie uczenia maszynowego systemu wspomagania decyzji w obszarze gospodarki energetycznej, ciepłowniczej i gazowej

Numer projektu

RPMA.01.02.00-14-A103/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 294