Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe 11 01 2019 H - usługa biologiczna: RNA sequencing analysis

Data publikacji: 11.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-01-2019

Numer ogłoszenia

1160126

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tenders@selvita.com, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tenders@selvita.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Dziedzicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

0048 122 974 700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa biologiczna - RNA sequencing analysis

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie analiz służących do realizacji badań w projekcie pt. "Rozwój innowacyjnej immunoterapii nowotworów litych celującej w immunosupresyjne mikrośrodowisko guza".

Przedmiot zamówienia

Description Estimated amount of samples (±50%)
Next generation sequencing of RNA isolated from human, mouse and monkey cells or tissues, including:
A. Purification and QC of RNA purified from human, mouse or monkey cells tissue for the purpose of sequencing library construction. Upon request contractor will ship back RNA left-over to Selvita at the expense of Selvita.
B. Library construction for stranded libraries and library QC. Library based on oligo-dT beads capture polyA tails compatible with human, mouse and monkey transcriptome, required amount of total RNA does not exceed 1 ug. Library must be compatible with sequencing equipment.
C. Sequencing at least 30M reads per sample, 2x100bp.
D. Data QC and shipping data to Selvita S.A. on a secure drive supplied by Contractor
Upon completion of each item, the Contractor will contact Ordering party and inform about results of QC check. Only samples with sufficient library quality will be sequenced.
It is mandatory for the potential supplier to provide a quality certificate from the provider of sequencing equipment on Ordering Party demand.

Estimated amount of samples (±50%): 100*

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu - 45 dni roboczych od dnia zamówienia i dostawy próbek

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz uprawnienie do wykonywania określonej działalności, jeżeli są wymagane przepisami prawa. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Wymagane jest, by potencjalny Dostawca usługi dostarczył certyfikat jakości od dostawcy sprzętu do sekwencjonowania na żądanie Zamawiającego.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz uprawnienie do wykonywania określonej działalności, jeżeli są wymagane przepisami prawa. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Wymagane jest, by potencjalny Dostawca usługi dostarczył certyfikat jakości od dostawcy sprzętu do sekwencjonowania na żądanie Zamawiającego.

Potencjał techniczny

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz uprawnienie do wykonywania określonej działalności, jeżeli są wymagane przepisami prawa. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Wymagane jest, by potencjalny Dostawca usługi dostarczył certyfikat jakości od dostawcy sprzętu do sekwencjonowania na żądanie Zamawiającego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz uprawnienie do wykonywania określonej działalności, jeżeli są wymagane przepisami prawa. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Wymagane jest, by potencjalny Dostawca usługi dostarczył certyfikat jakości od dostawcy sprzętu do sekwencjonowania na żądanie Zamawiającego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz uprawnienie do wykonywania określonej działalności, jeżeli są wymagane przepisami prawa. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Wymagane jest, by potencjalny Dostawca usługi dostarczył certyfikat jakości od dostawcy sprzętu do sekwencjonowania na żądanie Zamawiającego.

Dodatkowe warunki

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym*.
2. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu:
a. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz uprawnienie do wykonywania określonej działalności, jeżeli są wymagane przepisami prawa. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Wymagane jest, by potencjalny Dostawca usługi dostarczył certyfikat jakości od dostawcy sprzętu do sekwencjonowania na żądanie Zamawiającego.
*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na warunkach nieznacznie odbiegających od określonych w zapytaniu ofertowym w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty w jednakowy sposób odbiegają od zamieszczonej w zapytaniu specyfikacji, a zmiany te są mało istotne i nie wpływają na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie, tj.:
• występuje niepełna zgodność warunków udziału w postępowaniu z warunkami, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym zawartych w pkt. 1.1 w części II.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości analizowanych próbek w stosunku do ilości określonej w zapytaniu, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta - Wypełniony załącznik 1 z zapytania ofertowego
Załącznik 2

Zamówienia uzupełniające

Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w ilości nieprzekraczającej 50% ilości określonej w niniejszym zapytaniu ofertowym. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
• złożenie oferty w terminie;
• przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV;
• oferta musi być zgodna z wymogami określonymi w części II;
2. Kryterium oceny ofert - cena 100% - cena za analizę 1 próbki (1 próbka wysłana w 1 partii=A+B+C), gdzie A, B i C są średnimi cenami dla I, II i III

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SELVITA S.A.

Adres

Profesora Michała Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

784024025

Fax

12 297 47 01

NIP

6792942955

Tytuł projektu

Rozwój innowacyjnej immunoterapii nowotworów litych celującej w immunosupresyjne mikrośrodowisko guza.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0987/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Genewiz, Bahnhofstraße 86, 04158 Leipzig, Niemcy - data wpłynięcia oferty: 18.01.2019.
Liczba wyświetleń: 90