Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 20/POIR/2019, na dostawę formy na uszczelkę do zasuwy burzowej 250

Data publikacji: 11.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-02-2019

Numer ogłoszenia

1160120

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej w jeden z niżej wymienionych sposobów:
- za pośrednictwem poczty, kuriera lub
- złożona osobiście na adres:
Zakłady Produkcyjne Systemów Sanitarnych
"KARMAT" Grzegorz Bąk
Świlcza 147C, 36-¬072 Świlcza
2. Ofertę pisemną należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem
„OFERTA do Zapytania Ofertowego nr 20/POIR/2018.
Nie otwierać przed 12.02.2019 godz. 10:00”
3. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia: 12.02.2019 do godziny 9:00.
4. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 12.02.2019 o godz.10:00 w siedzibie Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Bąk i Bartłomiej Bąk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 17 856 03 76

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: dostawa.
2. Nazwa zamówienia: Dostawa formy na uszczelkę do zasuwy burzowej 250 (1 szt.)
3. Kod CPV: 43415000-5, Nazwa kodu CPV: Formy odlewnicze
4. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia:
Przedmiotem postępowania ofertowego jest dostawa formy na uszczelkę do zasuwy burzowej 250 (1 szt.).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu pt. „Zastosowanie nanopowłok z polisiloksanów organicznych w innowacyjnych głowicach formujących form wtryskowych wykorzystywanych w procesach technologicznych firmy KARMAT” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne (numer projektu POIR.03.02.02-00-1277/17) planowany jest zakup formy na uszczelkę do zasuwy burzowej 250 (1szt.).

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zmówienia - Forma na uszczelkę do zasuwy burzowej 250 (1szt.):
• Forma wtryskowa na uszczelkę do zasuwy burzowej 250 przeznaczona będzie do wtrysku elastomeru.
• Zaprojektowana powinna być jako forma jednogniazdowa, przeznaczona do produkcji 1 sztuki uszczelki do zasuwy burzowej 250 według modelu wyrobu. Gabaryty zewnętrzne formy nie mogą być mniejsze niż 396x396x180 mm.
• Ze względu na konstrukcje wyrobu forma musi być skonstruowana jako forma otwierana w dwóch powierzchniach podziału.
• Matryca formy powinna być wykonana ze stali narzędziowej 1.2311 lub innej stali narzędziowej w tej samej jakości co wymieniona. Zastosowana stal powinna pozwolić na hartowanie i azotowanie części formujących. Przy wykonaniu matrycy wymagana będzie obróbka skrawaniem, po wyczyszczeniu i wstępnych próbach formy wymagana jest obróbka cieplna w postaci azotowania.
• Stempel formy powinien być wykonany ze stali 1.2311. lub innej stali narzędziowej w tej samej jakości co wymieniona. Zastosowana stal powinna pozwolić na hartowanie i azotowanie części formujących. Przy wykonaniu stempla wymagana będzie obróbka skrawaniem, po wyczyszczeniu i wstępnych próbach formy wymagana jest obróbka cieplna w postaci azotowania.
• Forma powinna być wyposażona w zimno-kanałowy system wtrysku elastomeru.
• Płyty oporowe, płyty oprawowe i pozostałe wykonane powinny być ze stali 1.1730 lub innej stali tej samej jakości.
• W celu usunięcia wlewka z formy wymagane jest wykonanie zabieraka w formie napędzanego siłownikiem hydraulicznym wtryskarki.

Zleceniodawca wymaga po wykonaniu formy przeprowadzenia wstępnych wtrysków z materiału własnego wykonawcy w ilości 100 sztuk w celu sprawdzenia wymiarów produktu, następnie po pozytywnej ocenie wymagane jest wykonanie 1000 sztuk wtrysków w celu sprawdzenia kinetyki pracy formy.

1. Dodatkowym elementem opisu przedmiotu zamówienia jest dokumentacja techniczna produktu (uszczelki do zasuwy burzowej 250), która przesłana będzie Wykonawcy po wcześniejszym podpisaniu i przesłaniu do Zamawiającego Umowy o poufności stanowiącej załącznik nr 3. Umowa o poufności powinna zostać dostarczona do Zamawiającego w formie papierowej w oryginale, opieczętowana i podpisana przez osobę/y uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Uprawnienie do reprezentacji powinno jednoznacznie wynikać z odpowiednich dokumentów rejestrowych przesłanych wraz z Umową Poufności.
2. Dokumentacja techniczna produktów stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa KARMAT i jako taka podlega ochronie prawnej. Jeśli Zamawiający będzie miał uzasadnione podejrzenia, iż dany Wykonawca chce uzyskać dostęp do dokumentacji z naruszeniem przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Zamawiający ma możliwość niedopuszczenia go do tajemnicy przedsiębiorstwa.
3. W związku z koniecznością zachowania parametrów jakościowych, Zamawiający wymaga przeprowadzenia przed odbiorem przedmiotu zamówienia co najmniej dwóch prób wtrysku z materiału własnego wykonawcy na wykonywanej formie. Pierwsza próba: 100 sztuk wtrysków. Po akceptacji wymiarów produktów - druga próba: 1000 sztuk wtrysków.
4. Przed rozpoczęciem wykonania formy Wykonawca powinien przedstawić Zleceniodawcy do akceptacji dokumentację techniczno-konstrukcyjną formy z zachowaniem minimalnych wymagań z opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonego powyżej. Termin wykonania i przedstawienia dokumentacji formy do akceptacji nie powinien być dłuższy niż 21 dni od daty podpisania umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia.

Pełny opis przedmiotu zamówienia - w załączonym zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

43415000-5

Nazwa kodu CPV

Formy odlewnicze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Rozpoczęcie: w dniu podpisania Umowy z Wykonawcą.
2. Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zapytania: 90 dni od daty podpisania umowy.
3. Termin związania ofertą: 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
4. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.
5. Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 24 miesiące.
6. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Potencjał techniczny

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE (WAGA):
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
I. Cena - 60%
II. Okres gwarancji - 20%
III. Termin realizacji - 10%
IV. Czas reakcji serwisu – 10%

Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium ceny, gwarancji, terminu realizacji oraz czasu reakcji serwisu.
2. Kryterium I. Cena rozpatrywana będzie na podstawie ceny netto (w PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Cena = (Najniższa cena netto oferty / Cena netto ocenianej oferty) x 60

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium cena wynosi 60 punktów.

3. Punkty w ramach kryterium II. Okres gwarancji, od daty dostarczenia środka trwałego, będą przyznawane zgodnie z podaną niżej punktacją:
- okres gwarancji 72 miesiące – 20 pkt.
- okres gwarancji 60 miesięcy – 15 pkt.
- okres gwarancji 48 miesięcy – 10 pkt
- okres gwarancji 36 miesięcy – 5 pkt
- okres gwarancji 24 miesiące – 0 pkt

Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji podawać w pełnych miesiącach.
Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 24 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: okres gwarancji.
Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji lub zaproponowany termin gwarancji będzie krótszy aniżeli 24 miesiące – zostanie odrzucona, nie będzie podlegała ocenie.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium okres gwarancji wynosi 20 punktów.

4. W kryterium III. Termin realizacji oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Czas realizacji zamówienia: 90 dni = 0 punktów; (90 dni od daty podpisania umowy to maksymalny termin realizacji zamówienia)
b) Czas realizacji zamówienia do 75 dni = 5 punktów;
c) Czas realizacji zamówienia do 60 dni = 10 punktów.
Zamawiający wymaga, aby okres realizacji podawać w dniach.
Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu realizacji lub zaproponowany termin będzie dłuższy niż 90 dni od daty podpisania umowy – zostanie odrzucona, nie będzie podlegała ocenie.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium termin realizacji wynosi 10 punktów.

5. Kryterium IV. W kryterium Czas reakcji serwisu, oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego czasu rekcji:
d) Czas reakcji serwisu do 24 godziny = 0 punktów; (24 godziny to maksymalny wymagany czas reakcji serwisu)
e) Czas reakcji serwisu do 16 godzin = 5 punktów;
f) Czas reakcji serwisu do 8 godzin = 10 punktów.

Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu podawać w godzinach. Czas reakcji rozumiany jest jako rozpoczęcie usuwania usterki od momentu jej zgłoszenia.
Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie czasu reakcji serwisu lub zaproponowany czas będzie dłuższy niż 24 godziny zostanie odrzucona, nie będzie podlegała ocenie.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium wynosi 10 punktów.
6. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt.
7. Powyższe kryteria wyliczone będą dla poszczególnych części zamówienia oddzielnie.
8. Punkty przyznane danej części zamówienia w poszczególnych kryteriach zostaną do siebie dodane.
9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, których oferta zdobędzie najwięcej punktów w poszczególnych częściach zamówienia. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
10. W przypadku gdy Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami, które uzyskały identyczną sumę punktów, możliwe będzie podjęcie negocjacji z tymi oferentami i złożenie zmodyfikowanych ofert drogą mailową.
11. Wszystkie obliczenia ceny będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do porównania cen ofert w poszczególnych częściach zamówienia, według powyższego wzoru zostanie przyjęta podana w ofertach cena netto za realizację przedmiotu Zamówienia.
12. Zamawiający odrzuca oferty jeżeli:
• oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
• oferta jest niepełna lub nie spełnia wymagań niniejszego ogłoszenia.

Wykluczenia

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁADY PRODUKCYJNE SYSTEMÓW SANITARNYCH "KARMAT" GRZEGORZ BĄK

Adres

36-072 Świlcza

podkarpackie , rzeszowski

Numer telefonu

0178560376

Fax

0178513141

NIP

8130400297

Tytuł projektu

Zastosowanie nanopowłok z polisiloksanów organicznych w innowacyjnych głowicach formujących form wtryskowych wykorzystywanych w procesach technologicznych firmy KARMAT

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-1277/17-00

Inne źródła finansowania

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. R & G Plast Sp. z o. o.
Liczba wyświetleń: 174