Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup oraz dostawa i montaż/instalacja w siedzibie Zamawiającego środka trwałego: Nowego mobilnego węzła betoniarskiego

Data publikacji: 11.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-02-2019

Numer ogłoszenia

1160070

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
Zakład Budowlano-Remontowy ANMAR Andrzej Bachurski
Ul. Generała Władysława Sikorskiego 15
37-700 Przemyśl
Oferty można składać również w formie elektronicznej w postaci nieedytowalnego pliku np. pdf na adres e-mail: zbranmar@o2.pl z dopiskiem: „Oferta do zapytania nr 1/1.4.1/2019/RPOWP”
Termin składania ofert do dnia 12.02.2019 r. do godziny 15:00.

Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
6) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
2) Oferta powinna zawierać co najmniej:
• datę sporządzenia
• pełną nazwę oferenta
• adres lub siedzibę oferenta
• wartość oferty
• termin ważności oferty
• warunki płatności
• odniesienie do kryteriów wyboru
3) Oferta oraz załączniki do niej muszą być ponumerowane, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika, przy czym w tym wypadku wymagane jest także złożenie stosownego pełnomocnictwa – podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi.
4) Do oferty należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty/oświadczenia oraz wycenę wykonaną
w oparciu o opis przedmiotu zamówienia
5) Oferta musi być sporządzona w języku polskim .
6) W toku badania i oceny Oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7) Integralną częścią oferty powinny być załączniki 1, 2, 3 do niniejszego zapytania oraz:
• Katalogi, foldery, cenniki ect. prezentujące oferowane urządzenie

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zbranmar@o2.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Bachurski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603995853

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Zakład Remontowo-Budowlany ANMAR Andrzej Bachurski z siedzibą w Przemyślu 37-700, ul. Generała Władysława Sikorskiego 15/23, NIP 7951008387, REGON 650125451,

II. RODZAJ I NAZWA ZAMÓWIENIA:
Rodzaj zamówienia: dostawa
Nazwa zamówienia: Mobilny węzeł betoniarski

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Wspólny słownik zamówień (CPV): 43413000-1 Mieszalniki betonu lub zaprawy
Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa i montaż/instalacja w siedzibie Zamawiającego środka trwałego: Nowego mobilnego węzła betoniarskiego zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej:

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Przemyśl Miejscowość: Przemyśl

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dotyczy: udzielenia zamówienia współfinansowanego z środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020oś priorytetowa
I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działanie 1.4Wsparcie MŚP poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.
Typ projektu: Rozwój MŚP;
Tytuł projektu: „Nowy obszar działalności – produkcja betonu nowym elementem konkurencyjności firmy Andrzej Bachurski”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów art. 70 1 -70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny i nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (nazw producentów) Zamawiający zezwala na stosowanie technologii, materiałów czy urządzeń równoważnych, tj. takich, które spełniają wymagania techniczne, funkcjonalne oraz użytkowe określone przez Zamawiającego. Użycie nazw własnych lub znaków towarowych służyć ma jedynie sprecyzowaniu oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Każdy z Oferentów może zastosować technologie równoważne i/lub równorzędne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w opisie przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym przetargu.
Dodatkowe informacje:
1. W celu potwierdzenia spełnienia w/w parametrów, warunkujących przyjęcie oferty do oceny, konieczne jest złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania.
2. Nie wypełnienie jakiegokolwiek pola w formularzu ofertowym, nieprawidłowe wypełnienie, wprowadzenie zmian, lub nie spełnienie minimalnych parametrów technicznych specyfikacji, będzie skutkować odrzuceniem oferty, bez możliwości uzupełnienia lub zmiany brakujących informacji.
3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani warunkowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa i montaż/instalacja w siedzibie Zamawiającego środka trwałego: Nowego mobilnego węzła betoniarskiego zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w dołączonym załączniku: Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.1/2019/RPOWP - informacje przedstawione w pkt III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV

43413000-1

Nazwa kodu CPV

Mieszalniki betonu lub zaprawy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

VII. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W TRAKCIE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
1) Zapytania odnośnie postępowania ofertowego należy kierować w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres e-mail: zbranmar@o2.pl do dnia: 08.02.2019
Zamawiający nie ma obowiązku odpowiedzi na pytania zadane po upływie w/w terminu.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest: Andrzej Bachurski tel. 603 995 853

VIII. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Rozpoczęcie wykonania przedmiotu zamówienia: niezwłocznie od dnia podpisania umowy
Ostateczny termin realizacji zamówienia – do 30.03.2019 r.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Oferent jest związany swoją ofertą minimum 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

XII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA LUB JEGO UNIEWAŻNIENIE:
Zamawiający udzieli w formie pisemnej zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w sytuacji, gdy wystąpią następujące przykładowe przesłanki:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
3) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
1) odwołania postępowania w każdym czasie;
2) zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;
3) unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
W przypadkach , o których mowa powyżej Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze, jak też nie przysługuje zwrot kosztów związanych
z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informację o jej wyborze na swojej stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający uprawniony będzie do podpisania umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał do wykonania Zamówienia, wiedzę
i kompetencję oraz doświadczenie i kwalifikacje niezbędne, aby wykonać dla Zamawiającego Przedmiot umowy, którego dotyczy niniejsze zamówienie.
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.
Weryfikacja spełnienia w/w warunku odbywa się na podstawie oświadczenia oferenta - Załącznik nr 2.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał do wykonania Zamówienia, wiedzę
i kompetencję oraz doświadczenie i kwalifikacje niezbędne, aby wykonać dla Zamawiającego Przedmiot umowy, którego dotyczy niniejsze zamówienie.
Weryfikacja spełnienia w/w warunku odbywa się na podstawie oświadczenia oferenta - Załącznik nr 2.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.
Weryfikacja spełnienia w/w warunku odbywa się na podstawie oświadczenia oferenta - Załącznik nr 2.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

XIV. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i na następujących warunkach:
1) Wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy,
2) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:
a) koniecznością wykonania robót dodatkowych, wpływających na termin wykonania robót objętych umową podstawową,
b) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym przepisów dotyczących realizacji inwestycji ze środków unijnych,
3) Jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana w szczególności:
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie lub specyfikacji technicznej urządzenia, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na:
- zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości pracy
- poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji pracy urządzenia;
c) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na:
- zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji
- zaoszczędzenie kosztów wykonywanych prac, kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości pracy;
- poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji pracy urządzenia;
d) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej urządzenia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
e) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

XV. DODATKOWE INFORMACJE:
1) Zamawiający zgodnie z dyspozycja art. 701 §3 kc, zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. O wprowadzonych zmianach niezwłocznie poinformuje na swojej stronie internetowej.
2) Do niniejszego ogłoszenia dołączone zostały:
- załącznik nr 1 – oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
- załącznik nr 2 – oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej i doświadczeniu
- załącznik nr 3 – formularz oferty

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

X. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Maksymalna ilość punktów - 45 pkt
1 Cena netto (C) Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły:
45 pkt – oferta z najniższą ceną całkowitą netto

Pozostałe oferty wg. poniższego wzoru:
C = Cmin / Ck x 45pkt

C – ilość punktów przyznawana kolejnej ofercie
Cmin– cena najniższej oferty
Ck– cena rozpatrywanej oferty

2 Czas dostawy od podpisania umowy (T) – liczony w tygodniach - 40 pkt
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły:
40 pkt – oferta z najkrótszym terminem realizacji w tygodniach

Pozostałe oferty wg. poniższego wzoru:
T = Tmin / Tk x 40 pkt

T – ilość punktów przyznawana kolejnej ofercie
Tmin– najkrótszy termin realizacji
w tygodniach
Tk– termin realizacji w tygodniach
w ramach rozpatrywanej oferty

3 Okres gwarancji (G) – liczony w miesiącach - 15 pkt
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującego wzoru:
G = Gk x 15 pkt

G – ilość punktów przyznawana kolejnej ofercie
Gk– termin gwarancji w miesiącach
w ramach rozpatrywanej oferty
gdzie:
Gk = 1,00 jeśli deklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji wynosi 24 m-ce lub więcej, od dnia dostarczenia urządzenia i podpisania protokołu odbioru;
Gk = 0,50 jeśli deklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji wynosi od 18 do 23 m-cy, od dnia dostarczenia urządzenia i podpisania protokołu odbioru;
Gk = 0 jeśli deklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji wynosi poniżej 18 m-cy, od dnia dostarczenia urządzenia i podpisania protokołu odbioru.
Gmax– najdłuższy termin gwarancji
w miesiącach
Razem 100 pkt

Wykluczenia

V.INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZEŃ:
W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z zamawiającym. Zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu konieczne jest złożenie wraz
z ofertą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ANDRZEJ BACHURSKI ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "ANMAR"

Adres

Generała Władysława Sikorskiego 15/23

37-700 Przemyśl

podkarpackie , Przemyśl

Numer telefonu

603995853

Fax

16 679 95 95

NIP

7951008387

Tytuł projektu

Nowy obszar działalności – produkcja betonu nowym elementem konkurencyjności firmy Andrzej Bachurski

Numer projektu

RPPK.01.04.01-18-0249/17-01

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr 1/1.4.1/2019/RPOWP w pkt XII Zamawiający zamyka postępowanie ofertowe bez dokonywania wyboru oferty.
Liczba wyświetleń: 182