Strona główna
Logo unii europejskiej

„Usługa badania tworzywa PLA z nowymi plastyfikatorami” - ciąg dalszy dotyczący ogłoszenia nr 1154555

Data publikacji: 11.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-01-2019

Numer ogłoszenia

1160066

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmianie uległ SIWZ - wydłużono termin składania ofert do 11.01.2019 godz.15:00
Zmianie uległ link do ogłoszenia na Platformie Zakupowej - https://zakupy.pcc.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList_publicloggedin
Zmianie uległ SIWZ - wydłużono termin składania ofert do 14.01.2019 godz.15:00
Zmianie uległ Projekt Umowy w par.12
Zmianie uległ Projekt Umowy w par.14

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie wskazanym na Platformie Zakupowej w formie elektronicznej (https://zakupy.pcc.pl/servlet/HomeServlet), tj. do dnia 14.01.2019r. do godz. 15:00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dominika Pazik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

071 794 26 12

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest badanie tworzywa PLA z udziałem nowych plastyfikatorów, zgodnie z wymogami podanymi w SIWZ.

Nr postępowania zakupowego: ZTEXOL/0005/18
Komplet dokumentów znajduje się na Platformie Zakupowej:
https://zakupy.pcc.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList_publicloggedin

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wołowski Miejscowość: Brzeg Dolny

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Pozyskanie ofert na wykonanie usługi badania tworzywa PLA z nowymi plastyfikatorami

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest badanie tworzywa PLA z udziałem nowych plastyfikatorów. W ramach zamówienia przewidziane jest badanie 6 produktów plastyfikujących zgodnie z poniższymi etapami badań:

Etap I otrzymanie granulatu do produkcji folii na bazie tworzywa PLA
(po 2 różne udziały procentowe dla poszczególnego produktu plastyfikujacego, sumarycznie 12 próbek)
Etap II wytłoczenie folii płaskich o ustalonej grubości z otrzymanych mieszanek
(po 2 folie dla poszczególnego produktu plastyfikujacego, sumarycznie 12 folii)
Etap III testy mechaniczne (maksymalna siła rozerwania w dwóch osiach oraz procentowe wydłużenie przy zerwaniu) (sumarycznie 12 testów mechanicznych dla otrzymanych folii)
Etap IV porównanie mierzonych właściwości z folią z czystego tworzywa o tej samej, ustalonej grubości (sumarycznie 12 porównań dla otrzymanych folii)
i wykonanie sprawozdania z badania, które powinno zawierać szczegółowy opis etapów przeprowadzenia usługi
*Wycena powinna zawierać kwoty za poszczególne badania - zgodnie z załącznikiem nr 7 Kosztorys ofertowy

Miejsce i warunki dostawy: Incoterms - DAP: PCC Exol SA, Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4,

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: nie więcej niż 30 dni od daty dostarczenia próbki do Oferenta, jednakże całość realizacji zadania - nie później niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

zgodnie z pkt. IV SIWZ

Wiedza i doświadczenie

zgodnie z pkt. IV SIWZ

Potencjał techniczny

zgodnie z pkt. IV SIWZ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zgodnie z pkt. IV SIWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z pkt. IV SIWZ

Dodatkowe warunki

zgodnie z pkt. IV SIWZ

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z projektem Umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z pkt. V i VII SIWZ

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego polegającego na powtórzeniu podobnego zamówienia co zamówienie podstawowe będące przedmiotem niniejszego zapytania, stanowiącego nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego (pierwotnej wartości umowy) w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Niezmiennymi przez cały czas postępowania kryteriami oceny ofert są:
- cena: 98%
- termin realizacji badania 1 próbki (nie dłużej niż 30 dni): 2%

Oferty zostaną ocenione w następujący sposób:

Dla kryterium „cena”* ilość punktów liczona będzie ze wzoru:

Najkorzystniejsza oferta
-------------------------------- * ………….. * procent przeznaczony dla kryterium
Rozpatrywana oferta

* Cena – wartość zostanie wyliczona po przeprowadzonej aukcji lub negocjacjach indywidualnych, którą Zamawiający przeprowadzić może z Oferentami, którzy spełnią wszystkie warunki określone w SIWZ.

Dla kryterium „termin realizacji badania 1 próbki (nie dłużej niż 30 dni)”* ilość punktów liczona będzie ze wzoru:

Najkorzystniejsza oferta
-------------------------------- * 100 * procent przeznaczony dla kryterium
Rozpatrywana oferta

Wykluczenia

Oferent nie jest podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiazania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W trakcie realizacji umowy Oferent nie może posługiwać się podwykonawcami ani dalszymi podwykonawcami, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Wyjątki od tej zasady możliwe są, gdy instytucja finansująca wyrazi na to zgodę.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Henryka Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

dolnośląskie , wołowski

Numer telefonu

71.794.29.03

NIP

9880267207

Tytuł projektu

Nowa generacja nisko-i średniocząsteczkowych polimerowych surfaktantów opartych na biokwasach karboksylowych, jako składniki kompozycji kosmetycznych oraz opakowań specjalistycznych.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0036/17-00

Inne źródła finansowania

Zakup realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, pn.: „Nowa generacja nisko- i średniocząsteczkowych polimerowych surfaktantów opartych na biokwasach karboksylowych, jako składniki kompozycji kosmetycznych oraz opakowań specjalistycznych”.
Liczba wyświetleń: 117