Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup usługi doradczej

Data publikacji: 11.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-02-2019

Numer ogłoszenia

1160035

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z realizacją projektu pt.

„Wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnego produktu - rekuperatora ciepła do odzysku energii z wody zużytej”,

w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-009/17 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP
„Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych” –

Wiper Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów

- zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia

Miejsce i sposób składania ofert

a) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
b) Oferty można składać do dnia 15.02.2019r. w siedzibie Zamawiającego.
c) Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu do siedziby Firmy bądź na jej adres mailowy: dotacje@wiper.pl
d) Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie (w przypadku składania oferty w formie papierowej).
e) Dopuszcza się złożenie oferty drogą mailową. W takim przypadku oferent powinien ją przesłać w terminie wskazanym w punkcie b) na adres: dotacje@wiper.pl
f) Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
g) Przewiduje się możliwość składania ofert częściowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacje@wiper.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Luka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48601176022

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup usługi doradczej

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: mikołowski Miejscowość: Mikołów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnego produktu - rekuperatora ciepła do odzysku energii z wody zużytej

Przedmiot zamówienia

Usługa doradcza: Usługa doradcza w zakresie innowacji i wsparcia innowacji, związana z realizacją projektu i planowanym wprowadzeniem nowego produktu, w szczególności dotycząca projektowania form wtryskowych (opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej) oraz optymalizacji systemów wymiany ciepła w poszczególnych odmianach/typach rekuperatora.
Usługa doradcza - specjalistyczna i ekspercka w danych dziedzinach w okresie realizacji projektu (formy wtryskowe) oraz wdrożenia produktu (systemy wymiany ciepła).

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia/doradztwa od 01.03.2019r do 30.06.2019r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena – waga 50%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 50
2. Termin wykonania (wdrożenie do produkcji innowacyjnego wyrobu) – waga 50%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 50
Maksymalna ilość punktów – 100
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg wzoru: Liczba punktów = C + G, gdzie C oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ceny oferty, G oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium okresu udzielanej gwarancji. Wyliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów możliwych do uzyskania - 100 punktów.
Liczba punktów dla kryterium ceny oferty będzie wyliczana wg wzoru:
C = N/B x W
Gdzie:
C – liczba punktów w kryterium cena,
N - cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych ofert,
B - cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
W – waga danego kryterium wyrażona w punktach.
Cena podana w ofercie powinna zawierać cenę jednostkową netto za każde urządzenie wskazane w punkcie 3, jak i cenę jednostkową brutto. W przypadku składania oferty łącznej na kilka urządzeń wskazanych w pkt. 3 oferta powinna także zawierać łączną cenę netto oraz brutto za dostarczenie wszystkich urządzeń wykazanych w ofercie.
Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Beneficjentem (Zamawiającym) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta (Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta (Zamawiającego) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty, które w okresie udzielania zamówienia pozostają z Beneficjentem (Zamawiającym) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Beneficjenta przy udzielaniu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WIPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wyzwolenia 27

43-190 Mikołów

śląskie , mikołowski

Numer telefonu

327385255

Fax

327385000

NIP

6351605660

Tytuł projektu

Wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnego produktu - rekuperatora ciepła do odzysku energii z wody zużytej.

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-012E/18-00
Liczba wyświetleń: 272