Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania modułów sprzętowych

Data publikacji: 11.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-02-2019

Numer ogłoszenia

1160015

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Wykonawca określa cenę realizacji przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny ofertowej netto i brutto wraz z obowiązującą stawką podatku VAT.
4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowymi.
5. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
6. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN). Cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny, wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.
7. Cena oferty określona przez Wykonawcę pozostanie stała w okresie realizacji umowy i nie będzie podlegała zmianom.
8. Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.
9. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione doskładania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeśli uprawnienie takie nie wynika z informacji zawartych w KRS/CEIDG (dostępnych w ogólnopolskich bazach), do oferty należy dołączyć stosowne upoważnienie do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy.
10. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres co najmniej 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Oferty należy złożyć do dnia 11.02.2019.
12. Oferty należy składać pocztą tradycyjną lub kurierem lub osobiście (adres: Infini Systems sp. z o.o., al. Roździeńskiego 188c, 40-203 Katowice).
13. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego.
14. Oferty niekompletne, oferty złożone po terminie oraz oferty bez opłaconego wadium nie będą podlegały ocenie.
15. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
16. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Roksana Bylica, przetargi@e-infinisystems.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 720 861 387

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania modułów sprzętowych w ramach projektu pn. „Opracowanie nowych typów terminali bezprzewodowych w oparciu o zastosowany innowacyjny mikrochipset wraz z algorytmem transmisji danych dla sieci Smart Mesh jako przykład uniwersalnej sieci sensorowej wykorzystującej różne standardy komunikacji bezprzewodowej”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie modułów sprzętowych w ramach projektu pn. „Opracowanie nowych typów terminali bezprzewodowych w oparciu o zastosowany innowacyjny mikrochipset wraz z algorytmem transmisji danych dla sieci Smart Mesh jako przykład uniwersalnej sieci sensorowej wykorzystującej różne standardy komunikacji bezprzewodowej”.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prototypowych elementów układu elektronicznego, według projektu Zamawiającego:
a. modułu środowiska testowego do badań w warunkach operacyjnych:
• Dwie wersje z zasilaniem bateryjnym (oznaczenie B) i zasilaniem z sieci 230V (S)
• Wersja B:
o Wymiary nie większe niż 50mm x 50mm x 40mm
o Praca nie krótsza niż 1 rok
o Sygnalizacja wybranej aktywności za pomocą diody LED
o Interfejsy rozszerzające funkcjonalność: I2C, SPI, GPIO
o Czujnik temperatury
o Wejście binarne 230V
o Ilość sztuk: 50
• Wersja S:
o Budowa wtyczkowa, przelotowa dla gniazda z uziemieniem 230V
o Wymiary nie większe niż 150mm x 80mm x 50mm bez uwzględnienia wtyczki
o Gniazdo wyjściowe sterowane przekaźnikiem
o Dostosowany do pracy ciągłej
o Sygnalizacja komunikacji za pomocą LED
o Interfejsy rozszerzające funkcjonalność: I2C, SPI, GPIO
o Czujnik temperatury
o Ilość sztuk: 10
b. modułu podstawowego węzła sensorowego:
• Wymiary nie większe niż 70mm x 30mm x 30mm
• Dwa wyjścia wysokoprądowe binarne nie mniejsze niż 1A
• Wejście GPIO
• Interfejs I2C i SPI
• Zewnętrzne zasilanie 5-30V
• Dostęp do wyjść za pomocą złącza
• Ilość sztuk: 10
c. modułu symulacji płyt prototypowych:
• Wymiary nie większe niż 100mm x 100mm x 50mm
• Akceptowane zasilanie zewnętrzne 5V
• Interfejs debugujący dla procesora
• Interfejsy I2C, SPI, GPIO
• Interfejsy rozłączane umożliwiając wpięcie sensorów
• Możliwość wpięcia sond pomiarowych
• Moduł BT wpinany na złączu
• Ilość sztuk: 5
d. terminala mobilnego:
• Wymiary nie większe niż 150mm x 100m x 50mm
• Możliwość wpięcia minimum trzech niezależnych e modułów BT
• Interfejs WiFi i Ethernet 10/100
• Procesor z serii ARM
• Pamięć Flash nie mniej niż 256kB,
• Pamięć RAM nie mniej niż 128kB
• Zasilanie zewnętrzne akceptowalne 5V
• Interfejs debugujący dla procesora
• Ilość sztuk: 5
e. modułu integracyjnego sieci ISBLE z komponentami sieciowymi:
• Moduł zasilany napięciem 12V
• Moduł komunikacyjny BT
• Interfejsy I2C, SPI, GPIO
• Komunikacja z siecią BT za pomocą WiFi lub Ethernet
• System operacyjny
• Interfejs użytkownika Monitor, klawiatura, mysz
• Obsługa kart SD
• Interfejs debugujący
• Ilość sztuk: 5
f. układu płytki elektronicznej z mikrochipsetem Bluetooth Smart Mesh 4.2:
• Wymiary nie większe niż 30mm x 20mm x 10mm
• Antena na PCB
• 4 warstwowe PCB
• Interfejsy SPI, I2C, GPIO
• Procesor 32 bit ARM
• Złącze połączeniowe typu goldpin
• Ilość 90 sztuk.
2. Usługa obejmować będzie zespolenie elementów układów elektronicznych prototypów.
3. Materiały, z których mają zostać wykonane moduły zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji usługi: do 2 tygodni od podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w pieniądzu.
2. Wysokość wadium wynosi: 3000,00zł (słowie: trzy tysiące złotych 0/100).
3. Wadium musi być wniesione nie później niż w terminie zakończenia składania ofert, w kasie lub przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 22 1020 2313 0000 3902 0489 0473 (z dopiskiem „wadium do postępowania moduły sprzętowe”).
4. Zamawiający zwraca wadium (bez odsetek) w ciągu 7 dni kalendarzowych, wyłącznie jeżeli:
a. upłynął zadeklarowany termin związania ofertą; lub
b. zawarto umowę w sprawie zamówienia; lub
c. zamawiający odwołał lub unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, lub
d. nastąpiło wycofanie oferty przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Zamawiającego w przypadku uchylenia się przez wybranego Wykonawcę od podpisania Umowy,

DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią niniejszego zapytania ofertowego, sposobem przygotowania i złożenia ofert, kierując swoje pytania do Zamawiającego droga mailową na adres przetargi@e-infinisystems.pl. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, przy czym zapytanie winno wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert tj. do 28.01.2019r. Na zapytania, które wpłyną po tym terminie Zamawiający nie jest zobowiązany udzielić odpowiedzi.
4. Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiot został określony w niniejszym zapytaniu ofertowym, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
5. Wykonawca w okresie realizacji umowy oraz w ciągu 3 lat od momentu dostarczenia ostatniego elementu zamówienia nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej w stosunku do Zamawiającego w zakresie produkcji urządzeń własnych opartych na technologii Bluetooth Smart Mesh o tożsamej funkcjonalności, jak moduły objęte zamówieniem
6. Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej dotyczy również podmiotów powiązanych z Wykonawcą kapitałowo i/lub osobowo.
7. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień umowy w zakresie zakazu konkurencji, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy, naliczenia Wykonawcy kar umownych oraz odszkodowania.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b. obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta,
c. okoliczności siły wyższej,
d. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
e. zmian umowy o dofinansowanie projektu,
f. zmian w projekcie w wyniku decyzji Instytucji zawierającej z Zamawiającym umowę o dofinansowanie projektu

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta przygotowania według wzoru stanowiącego zał. 1 do niniejszego Zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena netto: Waga - 100 pkt.
Punktacja w kryterium ceny będzie przyznawana wg formuły: C=(Cm/Cx)*100;
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ceny;
Cm – minimalna cena netto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie;
Cx – cena netto rozpatrywanej oferty.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym oraz jest najkorzystniejsza, tj. otrzyma największą liczbę punktów (max. 100 pkt.).
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich powtórnej oceny.

Wykluczenia

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INFINI SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

al. Aleja Walentego Roździeńskiego 188C

40-203 Katowice

śląskie , Katowice

NIP

6342811940

Tytuł projektu

Opracowanie nowych typów terminali bezprzewodowych w oparciu o zastosowany innowacyjny mikrochipset wraz z algorytmem transmisji danych dla sieci Smart Mesh jako przykład uniwersalnej sieci sensorowej wykorzystującej różne standardy komunikacji bezprzewodowej

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-064G/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Własna sp. z o.o.
Liczba wyświetleń: 191