Strona główna
Logo unii europejskiej

zapewnienie kompleksowej usługi w zakresie teleopieki od 1 marca 2019r do 31 października 2020r. dla 35 osób niesamodzielnych objętych wsparciem w ramach projektu RPMA.09.02.01-14-a684/18-00 „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”

Data publikacji: 11.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-01-2019

Numer ogłoszenia

1159984

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana treści ogłoszenia dotyczy zmian zapisów w OWZ oraz wydłużenia terminu składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka w terminie do dn. 25 stycznia 2019r. do godz. 12:00.
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3 w dniu 25 tycznia 2019r. o godz. 12:30.
4. Otwarcie ofert będzie jawne, każdy może wziąć w nim udział.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Gwardiak

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompleksowej usługi w zakresie teleopieki od 1 marca 2019r do 31 października 2020r. dla 35 osób niesamodzielnych objętych wsparciem w ramach projektu RPMA.09.02.01-14-a684/18-00 „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: ostrowski Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy usług teleopieki dla 35 osób- uczestników projektu "Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka"

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompleksowej usługi w zakresie teleopieki od 1 marca 2019r do 31 października 2020r. dla 35 osób niesamodzielnych objętych wsparciem w ramach projektu RPMA.09.02.01-14-a684/18-00 „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020.
2. Warunki płatności: przelew, 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zakresu zamówienia w zależności od możliwości finansowych, w zakresie opisanym poniżej.
4. Szczegółowy zakres zamówienia:
1) Dostawa 35 urządzeń teleopieki tj. opasek na rękę służących do komunikacji
2) Świadczenie usługi całodobowego monitoringu i przyzywania natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa dla 35 osób niesamodzielnych objętych teleopieką w trybie 24/7/365 przy wykorzystaniu urządzeń opisanych w punkcie 1) przez okres ich uczestnictwa w projekcie. W ramach realizacji usług Wykonawca zobowiązuje się do:

Kod CPV

85311100-3

Nazwa kodu CPV

Usługi opieki społecznej dla osób starszych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

85311100-4 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

Harmonogram realizacji zamówienia

od 1 marca 2019r do 31 października 2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę;

Wiedza i doświadczenie

Doświadczenie w tworzeniu i dostarczaniu rozwiązań zbieżnych z rozwiązaniami będącymi przedmiotem zamówienia (teleopieka z centrum monitorowania, telemedycyna z portalem pacjenta/lekarza lub dostawa urządzeń) potwierdzone minimum 2 wdrożeniami o wartości min. 50.000,00 zł każde w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Na potwierdzenie spełniania warunku zależy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych usług (referencje, protokoły odbioru itp.);

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę

Dodatkowe warunki

1) Brak powiązań z Zamawiającym w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą RPO WM 2014-2020;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających
w przypadku wskazania konieczności zwiększenia ilości osób, dla których wskazane jest korzystanie z systemu teleopieki, wynikające z Indywidualnych Ścieżek Wsparcia uczestników projektu lub gdy z innych przyczyn zakres rzeczowy projektu obejmujący niniejszy przedmiot zamówienia ulegnie zmianie, po zaakceptowaniu tych zmian przez Instytucję Zarządzającą. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena (waga 50 %, maksymalnie 50 pkt). Oferta z najniższą ceną otrzymuje 50 pkt, kolejne proporcjonalnie mniej, wg wzoru:
najniższa cena wskazana w ofertach wykonawców
-------------------------------------------------------------------- x 50 pkt x 100%
cena oferty badanej
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo, a podaną słownie jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.
2. Okres gwarancji na dostarczone opaski (waga 25%, maksymalnie 25 pkt). Liczba punktów, która zostanie przyznana danej ofercie, zostanie wyliczona w następujący sposób:
Gwarancja do 20 miesięcy od dnia dostarczenia- 0pkt
Gwarancja 36 miesięcy i więcej- 25 pkt.
3. Czas usunięcia awarii (waga 25%, maksymalnie 25 pkt).Liczba punktów, która zostanie przyznana danej ofercie, zostanie wyliczona w następujący sposób:
Deklaracja usunięcia awarii maksymalnie do 24 godzin- 25 pkt.
Deklaracja usunięcia awarii powyżej 24 godzin- 0 pkt.

Wykluczenia

Nie dotyczy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA

Adres

Mazowiecka 66

07-300 Ostrołęka

mazowieckie , Ostrołęka

Numer telefonu

0296755450

Fax

0296755450

NIP

7591625088

Tytuł projektu

Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Numer projektu

RPMA.09.02.01-14-A684/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SiDLY Sp. z o.o.
ul. Chmielna 2/31
00-020 Warszawa
Cena oferty: 45 815,00zł
Liczba wyświetleń: 489