Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/01/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. dotyczące przeprowadzenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w budynku przy ul. Lenartowicza 4 w Rzeszowie, na potrzeby realizacji projektu pn. „Podkarpackie Centrum Innowacji”

Data publikacji: 11.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-01-2019

Numer ogłoszenia

1159952

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi zostać złożona w formie papierowej w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 29.01.2019 r., do godz. 10:00.
2. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
− osobiście w siedzibie Zamawiającego (w godzinach od 8 do 16), lub
− drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego, tj.: Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Sekunda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501698853

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie robót budowlanych - remontowych w budynku przy ul. Lenartowicza 4 zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, określonymi w specyfikacji technicznej robót budowlanych (załącznik nr 1) oraz przedmiarem robót (załącznik nr 4).

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie remontu budynku przy ul. Lenartowicza 4.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie robót budowlanych - remontowych w budynku przy ul. Lenartowicza 4 zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, określonymi w specyfikacji technicznej robót budowlanych (załącznik nr 1) oraz przedmiarem robót (załącznik nr 4).

Kod CPV

45453000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty remontowe i renowacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Roboty budowlane należy przeprowadzić w nieprzekraczalnym terminie do dni 4 marca 2019 roku. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może nastąpić niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie posiadania potencjału technicznego.

Dodatkowe warunki

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanego warunku udziału Wykonawcy w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia dołączonego do oferty (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3). Brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego postępowania.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego należy dołączyć:
a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, celem zapewnienia Zamawiającemu możliwości weryfikacji poprawności formalnej złożonych ofert.
Ww. dokumenty należy dołączyć do oferty w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę;
b. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 3).
Oświadczenie o którym mowa powyżej należy przedłożyć w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.
3. W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany Wykonawca może zostać zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów.
4. W przypadku złożonych oświadczeń, na etapie podpisywania umowy Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem faktycznym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego należy dołączyć:
a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, celem zapewnienia Zamawiającemu możliwości weryfikacji poprawności formalnej złożonych ofert.
Ww. dokumenty należy dołączyć do oferty w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę;
b. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 3).
Oświadczenie o którym mowa powyżej należy przedłożyć w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie stanowiące potwierdzenie braku wątpliwości do sposobu i zakresu wykonania robót (załącznik nr 5).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia robót uzupełniających do wartości 15% wartości zawartej z Wykonawcą umowy. Za roboty uzupełniające należy uznać wszelkie roboty budowlane stanowiące powtórzenie robót budowlanych wynikających z zawartej z Wykonawcą umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Kryterium A – Cena brutto - 100%.
Kryterium ceny zostanie obliczone wg następującego wzoru:
najniższa zaproponowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia x 100 punktów

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 3).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (W ORGANIZACJI)

Adres

al. Łukasza Cieplińskiego 4/350

35-010 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

665435053

NIP

8133765154

Tytuł projektu

Podkarpackie Centrum Innowacji

Numer projektu

RPPK.01.02.00-18-0085/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę firmy SIKORA GRZEGORZ - "REMBUD 24"; 37-514 Munina, ul. Sportowa 4, oferta wpłynęła 29.01.2019 r.- cena oferty 67 281,00 zł. Oferta uzyskała 100 punktów.
Liczba wyświetleń: 435