Strona główna
Logo unii europejskiej

Zatrudnienie personelu naukowo-badawczego na umowę-zlecenie w celu udziału w badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych w ramach projektu pt. Rzemiosło 4.0. Głowica technologiczna z funkcją zautomatyzowanego wycofywania narzędzia do wnętrza korpusu głowicy przeznaczona do współpracy z robotami kolaborującymi

Data publikacji: 10.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-01-2019

Numer ogłoszenia

1159909

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zatrudnienie personelu naukowo-badawczego na umowę-zlecenie w celu udziału w badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych w ramach projektu pt. Rzemiosło 4.0. Głowica technologiczna z funkcją zautomatyzowanego wycofywania narzędzia do wnętrza korpusu głowicy przeznaczona do współpracy z robotami kolaborującymi realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy składać poprzez jeden, dogodny dla Oferenta sposób:
a) przesłać na adres:
A.S. Adrian Stern,
Ul. Wilczak 45/47
61-623 Poznań
b) dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego tj.
A.S. Adrian Stern,
Ul. Wilczak 45/47
61-623 Poznań
c) przesłać skan oferty na adres:
a.dopierala@rob-tech.pl

2. Oferty należy dostarczyć do dnia 17-01-2019 r.

3. W przypadku ofert dostarczonych za pośrednictwem poczty polskiej bądź kuriera decyduje data wpływu do siedziby firmy, a nie data nadania.

4. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

5. Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty spełniające wszystkie wymagania określone w pkt. II, IV i VII Zapytania ofertowego.

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

9. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranych oferentów e-mailowo.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.dopierala@rob-tech.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Dopierala

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

669743708

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zatrudnienie personelu naukowo-badawczego na umowę-zlecenie w celu udziału w badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych w ramach projektu pt. Rzemiosło 4.0. Głowica technologiczna z funkcją zautomatyzowanego wycofywania narzędzia do wnętrza korpusu głowicy przeznaczona do współpracy z robotami kolaborującymi realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.
Kadra naukowo-badawcza planowana do zatrudnienia na umowę-zlecenie:
Badacz 1: Robotyk/programista (1 osoba), umowa-zlecenie, równowartość 1 etatu przez cały okres trwania umowy
Badacz 2: Specjalista ds. systemów wizyjnych (2 osoby), umowa-zlecenie: równowartość 1/4 etatu przez cały okres trwania umowy
Badacz 3: Deweloper (2 osoby), umowa-zlecenie: równowartość 1/2 etatu przez cały okres trwania umowy

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznan

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zatrudnienie personelu badawczego na umowę - zlecenie do realizacji następujących zadań w projekcie:
Zad 2: Opracowanie systemu sterowania i planowania ruchu robota wykorzystującego wizyjny system percepcji
Zad 3: Opracowanie stanowiska elastycznego systemu produkcyjnego do badania działania funkcji bezpieczeństwa
głowicy zintegrowanej z robotem kolaborującym (w zakresie rozwoju głowicy technologicznej, systemu percepcji i sterowania robotami kooperacyjnymi)
Zad 4: Integracja systemu sterowania i planowania ruchu robota z wizyjnym systemem percepcji

Przedmiot zamówienia

Realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych w okresie: 2019-01-19 - 2020-11-30.
Personel planowany do zatrudnienia:

Zad. 2,3,4: Badacz 1: Robotyk/programista (1 osoba), umowa-zlecenie, równowartość 1 etatu przez cały okres trwania umowy
Zad. 2,3,4: Badacz 2: Specjalista ds. systemów wizyjnych (2 osoby), umowa-zlecenie: równowartość 1/4 etatu przez cały okres trwania umowy
Zad. 2,3,4: Badacz 3: Deweloper (2 osoby), umowa-zlecenie: równowartość 1/2 etatu przez cały okres trwania umowy

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Oferujemy zatrudnienie na umowę cywilnoprawną w ramach realizacji projektu w okresie: 19.01.2019-30.11.2020.
Z uwagi na charakter badawczy projektu Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia bądź skrócenia okresu obowiązywania umowy, a tym samym zakresów zadań związanych z pracami badawczo – rozwojowymi.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zad 2 Opracowanie systemu sterowania i planowania ruchu robota wykorzystującego wizyjny system percepcji 2019.01.19 - 2020.07.31 (Badacz 1, Badacz 2, Badacz 3).

Zad 3. Opracowanie stanowisko elastycznego systemu produkcyjnego do badania działania funkcji bezpieczeństwa głowicy zintegrowanej z robotem kolaborującym (w zakresie rozwoju głowicy technologicznej, systemu percepcji i sterowania robotami kooperacyjnymi) 2019.02.15 - 2020.09.30 (Badacz 1, Badacz 2, Badacz 3).

Zad. 4 Integracja systemu sterowania i planowania ruchu robota z wizyjnym systemem percepcji 2020.10.01 - 2020.11.30 (Badacz 1, Badacz 2, Badacz 3).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Łączne zaangażowanie oferenta w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.

Wiedza i doświadczenie

Badacz 1 Specjalista robotyk/programista
Stanowisko: Robotyk/programista
Wykształcenie: mgr inż.
Doświadczenie: Min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, udokumentowana realizacja projektów z zakresu programowania robotów.
4.1.4 Rola w projekcie:
Specjalista robotyk/programista.

Badacz 2 Specjalista ds. systemów wizyjnych
Stanowisko: Specjalista ds. systemów wizyjnych.
Wykształcenie: mgr inż.
Doświadczenie: Min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, udokumentowana realizacja projektów z zakresu systemów wizyjnych/programista.

Badacz 3 Deweloper
Stanowisko: Deweloper
Wykształcenie: Inż.
Doświadczenie: Minimum 1-roczne doświadczenie zawodowe, udokumentowane doświadczenie jako inżynier oprogramowania w minimum 3 projektach.

Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział wszyscy, którzy nie są wykluczeni z postępowania na podstawie zapisów niniejszego zapytania oraz spełniają następujące warunki:
- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają taki obowiązek;
- Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia:

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1. Termin ważności oferty: min. 30 dni od daty wystawienia oferty.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (polegających na powtórzeniu tego samego typu usług).
4. Umowa w sprawie wykonania zamówienia, którego przedmiot został określony w niniejszym zapytaniu ofertowym, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
5. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
6. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
7. Rozliczenie umowy będzie następowało na podstawie protokołu odbioru.
8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionego przez Oferenta rachunku.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert złożonych bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym etapie. Z tego tytułu nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec A.S. Adrian Stern (oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń).
11. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego.
12. Do udzielania wyjaśnień w sprawie zapytania ofertowego upoważniona jest p. Agnieszka Dopierała.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający podpisze umowę po ogłoszeniu wyników postępowania. Umowa będzie zawierała wszystkie postanowienia wynikające ze złożonej oferty oraz ogłoszenia o zamówieniu.
2. Zmiana umowy w stosunku do treści złożonej przez Wykonawcę oferty po jej zawarciu jest dopuszczalna, pod warunkiem że:
- zmiany będą korzystne dla Zamawiającego;
- zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
- pojawiły się nowe rozwiązania techniczne lub organizacyjne, z których Zamawiający zamierza skorzystać.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy.
Warunki ww. zmian:
- zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie,
- zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego,
- nastąpi rozwiązanie lub zmiana umowy, która wiąże Zamawiającego z Instytucją pośredniczącą/wdrażającą,
- nastąpią nieprzewidywalne warunki powstałe na skutek prowadzenia badań (skrócenie bądź wydłużenie terminu realizacji badań)
- niewywiązywanie się Oferenta z obowiązków wynikających z umowy.
4. W związku z realizacją Projektu B+R charakteryzującego się wysokim stopniem elastyczności, Zamawiający zastrzega sobie także możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu świadczenia usług/wykonania dzieła.
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta spełniająca wymagania określone w ogłoszeniu sporządzana jest według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego zapytania.
Oferta musi zawierać następujące elementy:
1. Datę przygotowania i termin ważności oferty.
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu.
3. CV.
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji
umowy - załącznik nr 2.
5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 3.
6. Dane kontaktowe.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamówienia uzupełniające

NIe dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:
a) Cena oferty (C) – waga: 80% – liczba punktów, w ramach kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej oferty (Cmin) przez cenę oferty badanej (Cb) oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 80, wg. wzoru: C = ( Cmin / Cb ) * 80. Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 80 pkt.
b) Doświadczenie oferenta (D) – waga: 20% – kryterium doświadczenia będzie oceniane na podstawie liczby godzin doświadczenia przedstawionego w formularzu ofertowym oraz wynikającego z kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia, w wyniku porównania największej liczby godzin wynikającej ze złożonych ofert z liczbą godzin w ocenianej ofercie. Liczba punktów dla kryterium D obliczona zostanie przez podzielenie liczby godzin badanej oferty (Dof_badanej) przez największą liczbę godzin wynikającej ze złożonych ofert (Dmax) oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 20. Przeliczenie wg wzoru: PD = Dof_badanej/Dmax * 20
Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
W przypadku ofert, które uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.
Ocena ofert planowana jest na dzień 17.01.2019 r. Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony, o czym oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony Bazy Konkurencyjności.
Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z oferentami.
Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalno-merytoryczne. W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

Wykluczenia

W postępowaniu mogą brać udział jedynie Oferenci, nie będący powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionym do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta (Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjanta (Zamawiającego) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty które w okresie udzielania zamówienia pozostają z Beneficjentem (Zamawiającym) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Beneficjenta przy udzielaniu zamówienia.
Weryfikacja spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie oświadczenia Oferenta (Załącznik nr 3).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

A.S.ADRIAN STERN

Adres

Wilczak 45/47

61-623 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

669743708

NIP

7831572122

Tytuł projektu

Rzemiosło 4.0. Głowica technologiczna z funkcją zautomatyzowanego wycofywania narzędzia do wnętrza korpusu głowicy przeznaczona do współpracy z robotami kolaborującymi

Numer projektu

RPWP.01.02.00-30-0130/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wpłynęło 5 ofert od osób fizycznych:
Michał Przybylski data: 17.01.2019 r. Cena: 278 880,00 PLN brutto
Błażej Paruszewski data: 17.01.2019 r. Cena: 69 682,20 PLN brutto
Michał Spławski data: 17.01.2019 r. Cena: 69 682,20 PLN brutto
Jakub Chudziński data: 17.01.2019 r. Cena: 84 645,00 PLN brutto
Filip Jarecki data: 17.01.2019 r. Cena: 84 645,00 PLN brutto
Liczba wyświetleń: 106