Strona główna
Logo unii europejskiej

TCF/13/ZK Badania laboratoryjne - wygrzewanie w piecach

Data publikacji: 10.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-01-2019

Numer ogłoszenia

1159842

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty winny być wniesione w formie pisemnej za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres: zamowienia@xt-pl.com
lub
• pocztą, kurierem lub osobiście (oryginały dokumentów), w zamkniętej kopercie na adres:
XTPL S.A.
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
(PORT budynek nr 2, pok. nr 2/7, piętro 2)
w godzinach pracy Zamawiającego do 08.00 do 16.00. w dni robocze (od poniedziałku do piątku),

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
Szczegóły w dokumencie "Zapytanie ofertowe"

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@xt-pl.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Świderek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

668 349 992

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie obejmuje wygrzewanie w piecach w próżni i w powietrzu, w różnych temperaturach.

Szczegóły w dokumencie "Zapytanie ofertowe"

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy zdolnego przeprowadzić wygrzewanie w piecach w powietrzu i próżni, w różnych temperaturach.
Szczegóły w dokumencie "Zapytanie ofertowe"

Przedmiot zamówienia

Szczegóły w dokumencie "Zapytanie ofertowe"

Kod CPV

73111000-3

Nazwa kodu CPV

Laboratoryjne usługi badawcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
73110000-6 Usługi badawcze
73120000-9 Usługi eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2019r.
Szczegóły w dokumencie "Zapytanie ofertowe"

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły w dokumencie "Zapytanie ofertowe"

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły w dokumencie "Zapytanie ofertowe"

Potencjał techniczny

Szczegóły w dokumencie "Zapytanie ofertowe"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły w dokumencie "Zapytanie ofertowe"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły w dokumencie "Zapytanie ofertowe"

Dodatkowe warunki

Szczegóły w dokumencie "Zapytanie ofertowe"

Warunki zmiany umowy

Szczegóły w dokumencie "Zapytanie ofertowe" oraz we wzorze umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegóły w dokumencie "Zapytanie ofertowe"

Zamówienia uzupełniające

Szczegóły w dokumencie "Zapytanie ofertowe"

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. CENA – waga – 70%
2. CZAS REALIZACJI USŁUGI – waga – 30%

Łącznie oferent może otrzymać 100 pkt w tym:
a) 70 pkt za kryterium „CENA”
b) 30 pkt za kryterium „CZAS REALIZACJI USŁUGI

Szczegóły w dokumencie "Zapytanie ofertowe"

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega Wykonawca, który jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

Szczegóły w dokumencie "Zapytanie ofertowe"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

XTPL S.A.

Adres

Stabłowicka 147

54-066 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

609777767

NIP

9512394886

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego do wytwarzania nowej generacji warstw TCF do zastosowań w wyświetlaczach oraz cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1690/15-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o.o.
ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław;
NIP: 8942930022; REGON: 020671635
Oferta wpłynęła 17.01.2019

Cena: 32 000,00 zł netto (39 360,00 zł brutto)
Liczba wyświetleń: 99