Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup systemu informatycznego B2B, B2E i B2C

Data publikacji: 10.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-01-2019

Numer ogłoszenia

1159812

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do 18.01.2019
Jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do biura zamawiającego lub datę wpływu na skrzynkę elektroniczną zamawiającego.
Jako datę wpływu oferty nie można traktować daty jej nadania czy sporządzenia oferty.
Oferty można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail zamawiającego, kurierem lub osobiście w biurze zamawiającego pod adresem:

Miejsce składania ofert:
Jan Gebauer ZAKŁAD STOLARSKI GEBAUER, ul. Świętego Marcina 35, 46-050 Tarnów Opolski, NIP: 7540001449
tel. 774644858
e-mail: projekt_2.1.2@gebauer.pl
biuro czynne w godzinach: 8:00 – 16:00

W sprawach formalnych i technicznych należy kontaktować się z:
Marek Gebauer, tel. 577 179 999, projekt_2.1.2@gebauer.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekt_2.1.2@gebauer.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Gebauer

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

577 179 999

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie dotyczy zakupu systemu informatycznego B2B, B2E i B2C, zgodnie z opisem i specyfikacją stanowiącą Załącznik nr 1 do przedmiotowego Zapytania dla przedsiębiorstwa Jan Gebauer ZAKŁAD STOLARSKI GEBAUER, (ul. Świętego Marcina 35, 46-050 Tarnów Opolski, NIP: 7540001449) w ramach projektu „Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwie ZAKŁAD STOLARSKI GEBAUER”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: opolski Miejscowość: Tarnów Opolski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwie ZAKŁAD STOLARSKI GEBAUER

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie dotyczy zakupu systemu informatycznego B2B, B2E i B2C, zgodnie z opisem i specyfikacją stanowiącą Załącznik nr 1 do przedmiotowego Zapytania dla przedsiębiorstwa Jan Gebauer ZAKŁAD STOLARSKI GEBAUER, (ul. Świętego Marcina 35, 46-050 Tarnów Opolski, NIP: 7540001449) w ramach projektu „Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwie ZAKŁAD STOLARSKI GEBAUER”.
1. Wszelkie ewentualne nazwy własne produktów i technologii przywołane w Specyfikacji technicznej do zamówienia służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się rozwiązania równoważne rozumiane jako rozwiązania wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą systemu pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne.
2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie spotkania, uzgodnienia, konsultacje, które będą niezbędne w celu realizacji projektu i będą wymagały bezpośredniego kontaktu obu stron, odbywały się w siedzibie zamawiającego (ul. Świętego Marcina 35, 46-050 Tarnów Opolski).
3. Maksymalny czas reakcji na serwis gdzie „czas reakcji serwisu” rozumiany jest jako czas od momentu zgłoszenia awarii do rozpoczęcia jej likwidacji, podany jest w godzinach i wynosi maksymalnie 2 godziny (dopuszcza się zdalną naprawę systemu). Brak deklaracji czasu reakcji serwisu w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 2 godzin skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu reakcji serwisu powinna być podana w pełnych godzinach. Czas ten dotyczy dni roboczych.
4. Maksymalny czas naprawy systemu w przypadku awarii : 5 dni. Przez czas naprawy rozumiemy okres od momentu przyjęcia zgłoszenia serwisowego do momentu w jakim zostanie przywrócona pierwotna normatywna funkcjonalność i efektywność działania systemu.

Kod CPV: 48982000-5 - Pakiety oprogramowania do zarządzania konfiguracją
Kod CPV: 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Pełna treść zapytania znajduje się w załącznikach.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonanie w ciągu trzech lat licząc od dnia złożenia oferty minimum dwóch dedykowanych wdrożeń systemów informatycznych B2B, B2C, B2E o wartości min. 500 000,00 zł netto każdy. Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń. Oświadczenie musi zawierać informacje o wdrożonym systemie/zamówieniu, nazwę klienta, termin wykonania oraz kwotę netto zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent będzie dysponować minimum jedną osobą – skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą niezbędną wiedzę oraz 5-letnie doświadczenie niezbędne w tworzeniu zaawansowanych systemów informatycznych B2B, B2E, B2C. Zamawiający oceni spełnienie warunku na podstawie złożonego oświadczenia.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
- Sporządzili ofertę zgodnie z pkt. VII niniejszego zapytania.
- Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych lub jest niezgodna z zapytaniem.

Zamawiający ma możliwość zwrócenia się do oferenta o udzielenie wyjaśnień, jeśli:
• cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia (przez rażąco niską cenę należy rozumieć sytuację, gdy cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert lub cena oferty jest niższa o co najmniej 30 % od kwoty założonej we wniosku o dofinansowanie),
i/lub
• treść oferty jest niespójna lub budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
W takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Oferenta w formie mailowej o udzielenie wyjaśnień lub złożenie dowodów wyceny elementów oferty mających wpływ na wysokość ostatecznej ceny oferty. Zamawiający może odrzucić ofertę Oferenta, który w terminie 3 dni roboczych od momentu wysłania pisma (pismo będzie wysłane na adres mailowy wskazany w ofercie) nie złożył wystarczających wyjaśnień lub złożone wyjaśnienia są niewystarczające i cena nadal budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w zapytaniu ofertowym.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Oferent, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Przygotowanie oferty:
1) Oferta musi być złożona na wzorze formularza ofertowego. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu w obrocie gospodarczym.
2) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
3) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
4) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegać będą tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.
Kryteria oceny ofert:
1 - Cena: 65 pkt.
Ocenie podlega cena łączna netto zamówienia zgodnego ze specyfikacją. Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną netto, tj. 65 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny netto zgodnie ze wzorem: (cena netto najniższa / cena netto danej oferty) * 65 pkt.
Brak podania ceny netto lub możliwości jej wyliczenia powoduje odrzucenie oferty.

2 - Okres gwarancji: 35 pkt.
Ocena dotyczy okresu gwarancji na wdrożony system (B2E, B2B, B2C ) podany w miesiącach.
Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji, licząc od daty końcowego odbioru wszystkich usług objętych umową, otrzyma 35 punktów procentowych; oferty proponujące terminy krótsze otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru: (oferowany okres gwarancji na system danej oferty/najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich złożonych ofert * 35 pkt ).

Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Deklaracja udzielonego okresu gwarancji powinna być podana w pełnych miesiącach.
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę wykonawcy, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów przydzielonych w ramach wyżej wymienionych kryteriach.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:
Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JAN GEBAUER ZAKŁAD STOLARSKI GEBAUER

Adres

Świętego Marcina 35

46-050 Tarnów Opolski (wieś)

opolskie , opolski

Numer telefonu

774644858

Fax

774644857

NIP

7540001449

Tytuł projektu

Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwie ZAKŁAD STOLARSKI GEBAUER

Numer projektu

RPOP.02.01.02-16-0006/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Sprinter Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Budowlanych 64
45-123 Opole
data wpływu oferty: 18.01.2019
Liczba wyświetleń: 692