Strona główna
Logo unii europejskiej

Przygotowanie i realizacja badania ilościowego w ramach projektu „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego”

Data publikacji: 10.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-01-2019

Numer ogłoszenia

1159771

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można:
a. przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Fundacja „Fundusz Współpracy”, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji.
b. przesłać e-mailem na adres: ikowalska[at]cofund.org.pl – decyduje data wyświetlenia wiadomości na komputerze odbiorcy.
c. dostarczyć osobiście do Kancelarii FFW na adres: Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ikowalska@cofund.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Izabela Kowalska, Michał Bargielski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Bargielski tel. 606 407 935

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie badania ankietowego dla wybranych jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, wybranych podmiotów ekonomii społecznej, wybranych instytucji zatrudnienia socjalnego, oraz wszystkich Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w Polsce.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Fundacja Fundusz Współpracy jest partnerem projektu „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego”, nr umowy: POWR.02.05.00-00-0210/18 (dalej: Projekt), którego celem jest wypracowanie i testowe zastosowanie modelu współpracy Instytucji Zatrudnienia Socjalnego (dalej: IZS) oraz innych podmiotów ekonomii społecznej, instytucji pomocy społecznej oraz instytucji wsparcia rynku pracy. Współpraca ta, ma prowadzić do rozwijania w IZS zdolności do kształcenia kadr, mogących dostarczać na lokalnych rynkach usługi społeczne.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest badanie ilościowe przeprowadzone metodami ilościowymi, na które składa się przynajmniej 1016 skutecznie zebranych ankiet zgodnie z zaproponowaną w załączniku nr 2 próbą oraz wskazane niżej czynności:
1. Zapoznanie się z przygotowanymi przez zamawiającego propozycjami narzędzi badawczych i koncepcją badania. Na ich podstawie wykonawca przygotuje procedurę określenia właściwego respondenta w badanym podmiocie oraz opracuje scenariusze prowadzenia rozmów i wywiadów dla osób realizujących badanie. Przygotowywana przez wykonawcę procedura będzie zawierała ankietę preselekcyjną wykonywaną metodą CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) oraz opis sposobu postępowania zmierzającego do uzyskania możliwie dużego zwrotu podczas ankiety CAWI realizowanej w wyselekcjonowanych podmiotach. Podstawowym celem ankiety preselekcyjnej będzie weryfikacja statusu podmiotu oraz wskazanie właściwego, kompetentnego respondenta do udziału w badaniu prowadzonym metodą CAWI. Dodatkowo, powinny zostać zebrane podstawowe informacje o podmiocie.
2. Przygotowanie szczegółowego planu realizacji badania, wraz z procedurą przepływu informacji umożliwiającą Zamawiającemu na monitorowanie postępu prac oraz pełny wgląd i przedstawienie do akceptacji strony wizualnej oraz informacyjnej ankiet internetowych, dostępnych dla respondentów.
3. Przygotowanie i realizacja pilotażu, którego celem będzie zweryfikowanie: poprawności narzędzi badawczych oraz procedury docierania do uczestników badania. Dla grupy a), b) i c) pilotaż powinien objąć poprawność narzędzia oraz procedur dotarcia do podmiotów będących uczestnikami badania. W przypadku ROPS, pilotaż powinien objąć poprawność narzędzia oraz sposobu określania właściwego respondenta w instytucji. Wnioski z pilotażu wykonawca przedstawi zamawiającemu na spotkaniu w siedzibie zamawiającego wraz z propozycjami wprowadzenia ewentualnych poprawek w kwestionariuszach oraz procedurach.
4. Przygotowanie operatu doboru próby i przedstawienie go do akceptacji zamawiającego.
5. Przeprowadzenie ankiet preselekcyjnych metodą CATI, a następnie realizacja łącznie przynajmniej 1016 (tysiąca szesnastu) wywiadów skutecznie przeprowadzonych metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) w grupach podmiotów a), b) i c), lub metodą CATI w grupie d). W grupach a),b) i c), należy zrealizować próbę zgodną z opisem zawartym w załączniku nr. 2., w grupie c) badaniem objęte powinny być wszystkie ROPS w Polsce (16 podmiotów)
6. Przygotowanie i przedstawienie do akceptacji przez zamawiającego kluczy kodowych do pytań otwartych.
7. Przekazanie uzyskanego materiału, jako zbioru danych surowych razem ze słownikiem i etykietami zmiennych oraz ich wartości w tym z zakodowanymi pytaniami otwartymi. Zbiory danych w formatach spss, sav i xls
8. Przygotowanie raportu podsumowującego przebieg badania oraz frekwencje odpowiedzi dla poszczególnych pytań. Raport w formacie MS Word oraz pliki o których mowa w pkt. 7., powinny zostać dostarczone na adres poczty elektronicznej, który zostanie wskazany w umowie, oraz w formie drukowanej opatrzonej podpisem Wykonawcy na adres siedziby Zamawiającego.

Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją całości badania bądź którejkolwiek jego części (np. dojazdy, wynagrodzenie respondentów). Wszelkie koszty ponosi Wykonawca.

Kod CPV

79300000-7

Nazwa kodu CPV

Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka

Harmonogram realizacji zamówienia

Do 28 lutego 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. Doświadczenie w realizacji badań metodą CAWI i CATI
Aby otrzymać punkty za badanie, wykonawca musi przedstawić protokół odbioru (jeśli zawiera informację o wykorzystaniu wymienionych w kryterium technik badawczych), link do dostępnego w sieci Internet lub dołączyć plik w formacie pdf lub wydruk raportu z badań z odniesieniem do stron opisujących metodologię badania.
2. Doświadczenie w realizacji badań w zakresie ekonomii społecznej, zatrudnienia socjalnego lub pomocy społecznej
Aby otrzymać punkty za badanie, wykonawca musi przedstawić protokół odbioru (jeśli w tytule przedmiotu zamówienia zawarta jest jednoznaczna informacja o tematyce badania) lub link do dostępnego w sieci raportu z badań z odniesieniem do stron opisujących zakres tematyczny badania.

Opis sposobu weryfikacji kryteriów znajduje się w Zapytaniu ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamówienie może być udzielone wyłącznie Oferentowi spełniającemu poniższe warunki:
1. Stworzy zespół badawczy posiadający doświadczenie w prowadzeniu i realizacji badań ilościowych na terenie całego kraju, który przeprowadził w ciągu ostatnich 24 miesięcy przynajmniej 3 badania ilościowe, na próbie ogólnopolskiej, o wartości zamówienia przynajmniej 100 000 złotych (sto tysięcy złotych).
2. Zespół badawczy odpowiedzialny za realizację niniejszego badania będzie kierowany przez osobę, która w ciągu ostatnich 24 miesięcy nadzorowała przynajmniej dwa badania ilościowe dotyczące i realizowane w środowisku instytucji: pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, ekonomii społecznej lub jednostek samorządu terytorialnego.

Dodatkowe warunki

1. Aby otrzymać punkty, wykonawca musi opisać w jaki sposób sprawowany będzie nadzór nad badaniem, w szczególności w zakresie pracy osób realizujących ankiety oraz weryfikacji stopnia realizacji próby. Pożądana procedura powinna umożliwiać zamawiającemu co najmniej bieżący dostęp do informacji o zaawansowaniu badania.
2. Zamawiający premiuje oferty złożone przez Podmioty Ekonomii Społecznej. Szczegółowy opis kryterium znajduje się w Zapytaniu Ofertowym.

Warunki zmiany umowy

1) Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, określonej w umowie.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, w przypadku zmiany wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
3) Ponadto:
a) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie, gdy jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego wynikającymi z prowadzonego projektu, a w szczególności w związku ze zmianami we wniosku o dofinansowanie projektu lub zmianami w umowie partnerskiej Zamawiającego;
b) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie gdy jest to konieczne dla prawidłowego wykonania projektu przez Zamawiającego, a w szczególności gdy zmiana umowy ma zapobiec narażeniu istotnego interesu Zamawiającego lub jest korzystna dla Zamawiającego;
c) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie terminu wykonania umowy, gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od Stron, wykonanie umowy napotyka istotne przeszkody;
4) W przypadku konieczności dokonania zmian w umowie Strony zawrą stosowny Aneks. W przypadku odmowy przez Wykonawcę zawarcia Aneksu Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym składając Wykonawcy pisemne oświadczenie.
5) Wypowiedzenie, odstąpienie od umowy:
Zamawiający jest upoważniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy w przypadku:
a) niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy wskazanych
w umowie przy czym Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania obowiązków wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 14 dni na ich wykonanie oraz wskazując zakres naruszeń lub zaniechań – przy czym wezwanie może być przekazane Wykonawcy z zastosowaniem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez Wykonawcę;
b) rozwiązania umowy o dofinansowanie/współpracy, na podstawie której jest finansowana niniejsza umowa; przy czym Zamawiający ma obowiązek rozliczyć się
z Wykonawcą za wykonane przez niego zadania określone niniejszą umową;
c) nieprzekazania przez IP/donatora środków finansowych na realizację niniejszej umowy, przy czym Zamawiający ma obowiązek rozliczyć się z Wykonawcą za wykonane przez niego Zamówienie określone niniejszą umową;
d) Każda ze stron jest upoważniona do rozwiązania umowy z zachowaniem 14 dni okresu wypowiedzenia w formie pisemnej, z zachowaniem obowiązku wzajemnego rozliczenia za wykonane przez Wykonawcę Zamówienie określone niniejszą umową.
6) Kary umowne:
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi:
a) w wysokości 5% wynagrodzenia wskazanego w ofercie za każdy dzień zwłoki
w wykonaniu Zamówienia/usługi lub jej odpowiedniej części,
b) w wysokości 20% wynagrodzenia wskazanego w ofercie za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
c) Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kary/kar umownej/umownych wskazanych w niniejszej umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Oferta zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego
- Protokoły odbioru alternatywnie plik pdf z raportem lub wydruk raportu lub link do raportu dostępnego online weryfikujące wymagane doświadczenie Wykonawcy w kryterium przedmiotowym nr 2 i 3 (punkt VI. Zapytania ofertowego)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena - 45% (45/100 pkt)
2. Doświadczenie w realizacji badań metodą CAWI i CATI (Dotyczy okresu: grudzień 2017-grudzień 2018) - 20% (20/100 pkt)
3. Doświadczenie w realizacji badań w zakresie ekonomii społecznej, zatrudnienia socjalnego lub pomocy społecznej (Dotyczy okresu grudzień 2017-grudzień 2018.) - 15% (15/100 pkt)
4. Opis procedury nadzoru i kontroli jakości realizacji badania - 15% (15/100 pkt)
5. Wykonawca jest podmiotem ekonomii społecznej - 5% (5/100 pkt)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA "FUNDUSZ WSPÓŁPRACY"

Adres

00-444 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

0224509810

NIP

5260005468

Tytuł projektu

Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego

Numer projektu

POWR.02.05.00-00-0210/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno, data wpłynięcia oferty: 17.01.2019 r. ,
cena: 60 270,00 PLN.
Liczba wyświetleń: 138