Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/Innoconect/2018 na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie części hydrauliczno-mechanicznej prasy wielogniazdowej stanowiącej część linii demonstracyjnej do wytwarzania złączek REKIN-Al.

Data publikacji: 10.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-02-2019

Numer ogłoszenia

1159737

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a) Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać wyłącznie w formie papierowej, osobiście lub za pośrednictwem operatorów pocztowych/kurierów w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Oferta w zakresie zaprojektowania, wykonania i dostarczenia części hydrauliczno-mechanicznej prasy wielogniazdowej stanowiącej część linii demonstracyjnej do wytwarzania złączek REKIN-Al. Nie otwierać przed datą 13.02.2019 r. o godzinie 11.00”

b) Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2019 r. do północy (liczy się data i godzina wpływu oferty).

W przypadku ofert, które będą wysyłane, liczy się data i godzina wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres:

ERKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. ks. Jana Hanowskiego 7, 11-042 Jonkowo

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Kowalewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

89/522 10 34

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie części hydrauliczno-mechanicznej prasy wielogniazdowej stanowiącej część linii demonstracyjnej do wytwarzania złączek REKIN-Al.

Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa, szczegółowe dane techniczne, zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania, udostępnione zostaną Oferentom, po podpisaniu deklaracji poufności, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi danymi technicznymi, należy uprzednio umówić się na spotkanie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: olsztyński Miejscowość: Jonkowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na zadanie zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie części hydrauliczno-mechanicznej prasy wielogniazdowej stanowiącej część linii demonstracyjnej do wytwarzania złączek REKIN-Al.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie części hydrauliczno-mechanicznej prasy wielogniazdowej stanowiącej część linii demonstracyjnej do wytwarzania złączek REKIN-Al.

Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa, szczegółowe dane techniczne, zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania, udostępnione zostaną Oferentom, po podpisaniu deklaracji poufności, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi danymi technicznymi, należy uprzednio umówić się na spotkanie.

Osoba do kontaktu: Piotr Kowalewski, koordynator merytoryczny projektu,
tel. 89/522 10 34,
mail: dotacjezamowienia.jonkowo@erko.pl

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (11-042 Jonkowo, ul. Hanowskiego 7).

Po podpisaniu deklaracji o poufności przez Oferenta, Zamawiający przekaże wszelkie informacje, które niezbędne będą do przygotowania oferty.

Oferent zobowiązany będzie dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty techniczne:

1. Poglądowe rysunki techniczne części mechanicznej linii określające wymiary gabarytowe i przestrzenie robocze oraz prowadzenie płyt stemplowych.
2. Poglądowe rysunki zainstalowania osłon.
3. Schemat hydrauliczny układu zasilania linii.
4. Wykaz komponentów zastosowanych do wykonania układu hydraulicznego.
5. Rysunek poglądowy zasilaczy hydraulicznych i propozycja lokalizacji w stosunku do części mechanicznej.
6. Zapotrzebowanie na zainstalowane w prasach linii media (np. olej hydrauliczny inne) i energię elektryczną.

W celu określenia spełniania wymogów technicznych, każda oferta na etapie oceny formalnej oceniania będzie przy pomocy formularza stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania. Oferty nie spełniające wymogów zawartych w Załączniku nr 6, zostaną odrzucone.

Zakup powyżej opisanej przedmiotu zamówienia uzasadniony jest potrzebami badawczymi w ramach realizowanego projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie specjalistycznego systemu połączeń REKIN-AL dedykowanego do aluminiowych przewodów emaliowanych”.

Kod CPV

42636100-4

Nazwa kodu CPV

Prasy hydrauliczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71333000-1 Mechaniczne usługi inżynieryjne

Harmonogram realizacji zamówienia

nie dotyczy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
b) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) należy dołączyć do oferty.
c) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek określony w punkcie 7 ppkt. a) musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców samodzielnie.
d) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunku udziału w postepowaniu, o którym mowa w punkcie 7 ppkt. a).
e) Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania, jeżeli poda rażąco niską cenę.
f) Za rażąco niską cenę uznawane jest w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
g) W takiej sytuacji Zamawiającego może zwrócić się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty, w opinii zamawiającego, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
h) W przypadku niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanego powyżej, Zamawiający może odrzucić ofertę. Wówczas oferta nie będzie oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty.
i) Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Oferent, który:
• Złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
• Jest podmiot powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie Oświadczenia Oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Oferenta tego warunku na podstawie posiadanej wiedzy oraz dostępnych dokumentów (na przykład KRS)

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia.

Potencjał techniczny

Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie zasoby techniczne i możliwości pozwalające na realizację ww. zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca oświadcza, iż dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Dodatkowe warunki

a) Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Cena oferty powinna być wyrażona w PLN.
b) Ofertę można składać wyłącznie na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
c) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Tak przygotowaną ofertę należy zeskanować.
d) Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
e) Oferta winna być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
f) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
g) Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
h) Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w zapytaniu ofertowym załączniki.
i) W przypadku braków formalnych w ofercie lub omyłek pisarskich lub rachunkowych w ofercie Zamawiający może odrzucić ofertę.
j) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
k) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie oferty nieoznaczonej wyraźnie i niezaadresowanej zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego.
l) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:

a) Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
• w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia;
• w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona; przypadków siły wyższej; uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe, do zapobieżenia (np. powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe).
b) Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki urzędowej podatku VAT lub innych niezależnych od zamawiającego okoliczności prawno-podatkowych wpływających na ostateczną cenę.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

a) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
• Formularz oferty
• Załącznik nr 1: Opis techniczny wraz z kompletem następujących dokumentów:
 Poglądowe rysunki techniczne części mechanicznej linii określające wymiary gabarytowe i przestrzenie robocze oraz prowadzenie płyty stemplowej.
 Poglądowe rysunki zainstalowania osłon.
 Schemat hydrauliczny układu zasilania linii.
 Wykaz komponentów zastosowanych do wykonania układu hydraulicznego.
 Rysunek poglądowy zasilaczy hydraulicznych i propozycja lokalizacji w stosunku do części mechanicznej.
 Zapotrzebowanie na zainstalowane w prasach linii media (np. olej hydrauliczny inne) i energię elektryczną.
• Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
• Załącznik nr 5: oświadczenie o posiadanych zasobach technicznych i możliwości zrealizowania zamówienia
• Załącznik nr 6: formularz oceny parametrów technicznych
• Załącznik nr 7: aktualny odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej lub KRS,
b) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

a) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujący kryteria (maksymalna łączna ocena: 100 pkt.):

Zgodność oferty ze specyfikacją – warunek konieczny

Kryterium PUNKTY
Cena netto w PLN 60
Termin wykonania zamówienia 20
Gwarancja 20

• Cena netto w PLN
Przez kryterium „Cena netto w PLN” (Kc) Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Cena netto w PLN” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 60 (waga ktyterium)

Cn – najniższa łączna zaproponowana cena netto przedmiotu zamówienia
Co – łączna cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto w PLN”

• Termin wykonania zamówienia

Przez kryterium „Termin wykonania zamówienia” (T) Zamawiający rozumie określony przez Oferenta czas wykonania zamówienia, wyrażony w tygodniach, liczony od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego/podpisania umowy.

Ocena w ramach kryterium „Termin wykonania zamówienia” (T) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
T = (Tn/To) x 20% (waga kryterium)

T- ilość punktów uzyskana w ramach oceny
Tn- najkrótszy termin wykonania zamówienia (wyrażony w tygodniach) zaoferowany w ocenianych ofertach
To- termin wykonania zamówienia (wyrażony w tygodniach) zaoferowany w ofercie ocenianej

Uwaga. Zamawiający nie dopuszcza terminu dostawy dłuższego niż 22 tygodnie.

• Gwarancja

Przez kryterium „Gwarancja” (G) Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta gwarancję (liczbę miesięcy) na przedmiot zamówienia wskazany w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Gwarancja” (G) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

G=(Go/Gn) x 20 (waga kryterium)

Gdzie:

G- ilość punktów uzyskana w ramach oceny
Gn – najdłuższy zaproponowany okres gwarancji na urządzenie
Go – okres gwarancji na urządzenie zaproponowany w badanej ofercie

Uwaga. Zamawiający nie dopuszcza gwarancji krótszej niż 12 m-cy.

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży Wykonawca, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów. W razie równej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie.

Wykluczenia

e) Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania, jeżeli poda rażąco niską cenę.
f) Za rażąco niską cenę uznawane jest w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
g) W takiej sytuacji Zamawiającego może zwrócić się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty, w opinii zamawiającego, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
h) W przypadku niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanego powyżej, Zamawiający może odrzucić ofertę. Wówczas oferta nie będzie oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty.
i) Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Oferent, który:
• Złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
• Jest podmiot powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie Oświadczenia Oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Oferenta tego warunku na podstawie posiadanej wiedzy oraz dostępnych dokumentów (na przykład KRS)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁADY METALOWE ERKO R. PĘTLAK SPÓŁKA JAWNA BRACIA PĘTLAK

Adres

ks. Jana Hanowskiego 7

11-042 Jonkowo

warmińsko-mazurskie , olsztyński

Numer telefonu

(89)5221041, 6

Fax

895221045

NIP

7390204693

Tytuł projektu

Opracowanie i wdrożenie specjalistycznego systemu połączeń REKIN-AL dedykowanego do aluminiowych przewodów emaliowanych

Numer projektu

POIR.04.01.04-00-0007/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

1. Hydromega sp. z o.o., 81-969 Gdynia, ul. Czechosłowacka 3
data wpływu: data wpływu: 11.02.2019 g. 8.37
Liczba wyświetleń: 228