Strona główna
Logo unii europejskiej

Wynajem Drukarki 3D w ramach projektu "Opracowanie innowacyjnego układu optoelektronicznego do pomiaru wybranych parametrów napowietrznych linii elektroenergetycznych" - Zapytanie ofertowe 1/4S/2019

Data publikacji: 10.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-01-2019

Numer ogłoszenia

1159711

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy przygotować na załączonym do zaproszeniu Formularzu ofertowym (załącznik nr 2) oraz przesłać na adres e-mail: biuro@energotech.info.pl lub pocztą na adres:
EnergoTech Lublin Sp. z o.o.
Al. Witosa 16B, 20-315 Lublin
2. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego składania ofert pod w/w adresem.
3. Termin składania ofert upływa dnia 21 stycznia 2019 r. o godz. 12:00.
4. Oferty, które nie odpowiadają pełnemu opisowi zamówienia nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca, w celu wzięcia udziału w postępowaniu, musi przedłożyć:
a. Ofertę w postaci wypełnionego i podpisanego Formularza ofertowego (załącznik nr 2),
b. Parafowany na każdej stronie Wzór umowy najmu (załącznik nr 3),
c. Podpisane Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 4).
6. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.
7. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana na podstawie Wzoru umowy najmu (załącznik nr 3).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@energotech.info.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Konarski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

721195266

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wynajem Drukarki 3D na 17 miesięcy w okresie od 01.03.2019 r. do 31.07.2020 r., według Specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 1 do zaproszenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu „Opracowanie innowacyjnego układu optoelektronicznego do pomiaru wybranych parametrów napowietrznych linii elektroenergetycznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki – Wspólne przedsięwzięcie z Województwem Lubelskim w obszarze technologii fotonicznych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia:
• Wynajem drukarki 3D
Wymagane parametry oferty:
• Okres wynajmu: od 01.03.2019 r. do 31.07.2020 r.
• Termin dostawy urządzenia: do 01.03.2019 r.
• Forma zapłaty: czynsz miesięczny
• Gwarancja na okres wynajmu
Wymagane właściwości urządzenia:
• Obszar roboczy o wymiarach 500 x 500 x 1000 mm lub większy
• Dwie głowice drukujące
• Dysze podgrzewane do minimum 500 °C
• Napęd śrubowy
• Możliwość wykorzystania materiałów do druku: ABS, ASA, PLA, PET-G, Laywood, Laybrick
• Rozdzielczość warstwy minimum 0,1 mm
• Stół roboczy podgrzewany do temperatury minimum 100 °C
• Grzanie stołu dwustrefowe
• Obudowa zamknięta
• Materiał obudowy: stal / aluminium malowane proszkowo
• Temperatura mierzona czujnikiem termopary
• Szpule filamentu podawane w komorze do minimum 15 kg i nad urządzeniem do minimum 15 kg
• Dotykowy kolorowy wyświetlacz z wyświetlaniem modelu drukowanego
• Moduł Wi-Fi
• Drukarka wyposażona w moduły jezdne ze zintegrowanymi stopami w celu przemieszczania urządzenia
• Oprogramowanie do przygotowania modeli do druku (slicer)
• Drukarka 3D powinna zostać dostarczona wraz z kompletem akcesoriów do druku tj. zestawem dysz mosiężnych, zestawem filamentów, suszarką do filamentów oraz narzędziami do druku
• Urządzenie zostanie wykorzystane do prac naukowo-badawczych

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Wynajem na 17 miesięcy w okresie od 01.03.2019 r. do 31.07.2020 r.
Termin dostawy urządzenia: do 01.03.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy spełniający następujące warunki:
• Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Potencjał techniczny

Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy spełniający następujące warunki:
• Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy spełniający następujące warunki:
• Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy spełniający następujące warunki:
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach;

Dodatkowe warunki

Urządzenie będące przedmiotem zamówienia musi spełniać następujące warunki:
a) jest dopuszczone do obrotu i używania, kompletne i gotowe do funkcjonowania bez konieczności zakupienia jakichkolwiek części, wolne od wad fizycznych i prawnych, ubezpieczone, a także, że zapewnia bezpieczeństwo obsługujących pracowników i wymagany poziom sprawności technicznej;
b) posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty lub dokumenty równoważne;
c) nie jest obciążone prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa z tytułu sprowadzenia na polski obszar celny;
d) jest fabrycznie nowe i nieużywane.

Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy spełniający następujące warunki:
• Zgodzą się poddać dobrowolnemu naliczeniu kar w razie niewykonania lub nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązania;

Warunki zmiany umowy

1. W Umowie w toku jej realizacji mogą być wprowadzane zmiany dotyczące:
a. zmiany danych Stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);
b. zmiany urządzeń na nowsze o takich samych lub lepszych parametrach technicznych z zastrzeżeniem, że zmiana nie może spowodować: podwyższenia ceny, wzrostu wartości Umowy, obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy.
2. Zmiany określone w ust. 1 pkt a) wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia drugiej Strony. Zmiany określone w ust. 1 pkt b) wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy wyłącznie w formie pisemnego aneksu do niniejszej Umowy. Zmiana taka może nastąpić w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z następujących okoliczności:
a. zmiany stawki podatku od towarów i usług.
4. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Strona zamierzająca uzyskać zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie pisemnego wniosku o wprowadzenie stosownej zmiany. Wniosek o zmianę wynagrodzenia musi zawierać:
a. wskazanie okoliczności stanowiącej podstawę do zmiany,
b. uzasadnienie wskazujące jaki wpływ ma okoliczność na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,
c. propozycję nowej wysokości wynagrodzenia.
5. Na skutek złożonego, kompletnego wniosku spełniającego wymagania określone powyżej, Strony w terminie
10 dni podejmą negocjacje dotyczące nowej wysokości wynagrodzenia. W przypadku uzgodnienia nowej wysokości wynagrodzenia Strony zawrą stosowny pisemny aneks do Umowy. W przypadku gdyby w terminie
1 miesiąca od podjęcia negocjacji nie doszło do porozumienia odnośnie nowej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia upływającego na koniec miesiąca kalendarzowego.
6. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca, w celu wzięcia udziału w postępowaniu, musi przedłożyć:
a. Ofertę w postaci wypełnionego i podpisanego Formularza ofertowego (załącznik nr 2),
b. Parafowany na każdej stronie Wzór umowy najmu (załącznik nr 3),
c. Podpisane Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 4).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena netto - 100%

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z EnergoTech Lublin Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą EnergoTech Lublin., lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy EnergoTech Lublin., lub osobami wykonującymi w imieniu firmy EnergoTech Lublin, czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

Informujemy, iż osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielnie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli ubiegają się o udzielenie tego zamówienia lub zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ENERGOTECH LUBLIN SP. Z.O.O

Adres

al. Wincentego Witosa 16B

20-315 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

81 422 02 88

Fax

81 422 02 88

NIP

9462595771

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego układu optoelektronicznego do pomiaru wybranych parametrów napowietrznych linii elektroenergetycznych

Numer projektu

POIR.04.01.01-00-0038/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

P.U.H Poltrade Technologies s.c. P.D. Widziewicz
ul. Boczna 9, 41-100 Siemianowice Śląskie
NIP: 643-16-01-167

Data wpłynięcia oferty: 21.01.2019 r.
Cena netto: 99 960 zł
Liczba wyświetleń: 148