Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonania elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,85 MW

Data publikacji: 10.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-02-2019

Numer ogłoszenia

1159700

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego. Na kopercie należy nanieść adnotację „Oferta – wykonanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,85 MW”.

2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12-02-2019 r. do godz. 10:00.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Cezary Linek (e-mail: cezar@linek.pl)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,85 MW.
Przedmiotowe zapytanie ofertowe jest zaproszeniem do składania ofert na wykonanie wskazanych poniżej dostaw i robót związanych z kompleksową budową obiektów budowlanych służących do produkcji energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii jakim jest promieniowanie słoneczne:

1) Urządzenia generujące energię elektryczną
2) Trafostacja
3) Przyłączenie komponentów sieci AC niezbędnych do wytwarzania energii elektrycznej
4) Infrastruktura techniczna


kod CPV – 09 33 12 00-0 - słoneczne moduły fotoelektryczne
kod CPV – 09 33 20 00-5 - instalacje słoneczne
kod CPV – 45 00 00 00-7 - roboty budowlane
kod CPV – 45 31 10 00-0 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych
kod CPV – 71 32 20 00-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: kolneński Miejscowość: Kolno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez PV Kolno Sp. z o.o. Projektu p.n. „Kolno - budowa elektrowni fotowoltaicznej".
Głównym celem realizacji projektu jest uruchomienie produkcji energii elektrycznej w oparciu o odnawialne źródło energii pochodzące ze słońca, a następnie wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej.

Celem zamówienia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Kolno, a co za tym idzie uruchomienie produkcji energii elektrycznej w oparciu o odnawialne źródło energii pochodzące ze słońca, a następnie wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,85 MW.
Przedmiotowe zapytanie ofertowe jest zaproszeniem do składania ofert na wykonanie wskazanych poniżej dostaw i robót związanych z kompleksową budową obiektów budowlanych służących do produkcji energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii jakim jest promieniowanie słoneczne:

1) Urządzenia generujące energię elektryczną, w tym:
a. dostawa modułów fotowoltaicznych, o łącznej mocy min. 1854,72 kWp (wyposażonych w diody by-pasowe umożliwiające wykorzystanie energii elektrycznej do podgrzewania paneli w przypadku zacienienia przez śnieg lub lód);
b. dostawa inwerterów o łącznej mocy 1800 kW;
c. dostawa okablowania DC 1x6mm2;
d. dostawa konektorów MC4 męskiego 4/6mm2;
e. dostawa konektorów MC4 żeńskiego 4/6mm2;
f. dostawa systemu montażowego wolnostojącego, dwupodporowego wbijanego umożliwiającego montaż min. 1854,72 kWp - stanowiącego podkonstrukcję ze stali cynkowanej ogniowo pod moduły PV;
g. montaż urządzeń generujących energię elektryczną wymienionych w pkt. a-f.

2) Trafostacja, w tym:
a. dostawa kontenerowej stacji transformatorowej w obudowie betonowej (1 szt.);
b. montaż trafostacji.

3) Przyłączenie komponentów sieci AC niezbędnych do wytwarzania energii elektrycznej, w tym:
a. dostawa materiałów i wykonanie przyłącza do linii SN;
b. dostawa materiałów (okablowanie) i wykonanie przyłącza kablowego linii AC.

4) Infrastruktura techniczna, w tym:
a. przygotowanie terenu pod inwestycję;
b. budowa zaplecza biurowego i sanitarnego;
c. dostawa i montaż ogrodzenia;
d. dostawa i montaż oświetlenia;
e. dostawa i montaż monitoringu;
f. budowa dróg dojazdowych.


kod CPV – 09 33 12 00-0 - słoneczne moduły fotoelektryczne
kod CPV – 09 33 20 00-5 - instalacje słoneczne
kod CPV – 45 00 00 00-7 - roboty budowlane
kod CPV – 45 31 10 00-0 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych
kod CPV – 71 32 20 00-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym polu szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwarto w Zapytaniu ofertowym 1/2019 PV Kolno, stanowiącym załącznik pn. „Zapytanie ofertowe 1_2019 PV Kolno" oraz wskazanych w nim załącznikach.


UWAGA
W każdym przypadku, gdy w treści dokumentacji projektowej lub innym dokumencie przekazanym przez Zamawiającego, przy opisie przedmiotu zamówienia posłużono się wskazaniem producenta, nazwy własnej wyrobu (produktu, materiału itp.) lub innego wyróżnika, który identyfikuje konkretny wyrób, Oferent ma prawo zaoferować produkt (wyrób/ urządzenie) równoważny. Posłużenie się w opisie przedmiotu zamówienia wskazanymi powyżej określeniami miało na celu wyłącznie wskazanie produktu, którego parametry stanowią wymagany poziom (standard) jakości.

Kod CPV

09331200-0

Nazwa kodu CPV

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Oczekiwany termin realizacji zamówienia: do dnia 31-05-2019 r. jako termin zakończenia wszelkich prac, dokonania wymaganych badań i pomiarów wymaganych aktualnymi przepisami prawa oraz normami, przekazanie wskazanej w postanowieniach Umowy dokumentacji, złożenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia do właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy wraz z wymaganą dokumentacją, zgłoszenia elektrowni do odbioru przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej oraz zgłoszenia Zamawiającemu wykonanego przedmiotu zamówienia do odbioru. W powyższy termin nie wchodzą procedury odbioru końcowego.

2. Z dniem zakończenia wszelkich prac i zgłoszeniem ich do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, w tym potwierdzenie zgłoszenia elektrowni do odbioru do Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

3. Jeżeli koniec terminu realizacji, wynikający ze wskazanego w ofercie terminu wykonania zamówienia przypadać będzie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za dzień stanowiący koniec terminu zostanie przyjęty najbliższy po tym dniu (lub po tych dniach) dzień roboczy.

4. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 15 dni od daty podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu, w tym odnoszących się do wiedzy i doświadczenia zawarto w Zapytaniu ofertowym 1/2019 PV Kolno, stanowiącym załącznik pn. „Zapytanie ofertowe 1_2019 PV Kolno".

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu, w tym odnoszących się do osób zdolnych do wykonania zamówienia zawarto w Zapytaniu ofertowym 1/2019 PV Kolno, stanowiącym załącznik pn. „Zapytanie ofertowe 1_2019 PV Kolno".

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu, w tym odnoszących się do sytuacji ekonomicznej i finansowej zawarto w Zapytaniu ofertowym 1/2019 PV Kolno, stanowiącym załącznik pn. „Zapytanie ofertowe 1_2019 PV Kolno".

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu, w tym odnoszących się do dodatkowych warunków zawarto w Zapytaniu ofertowym 1/2019 PV Kolno, stanowiącym załącznik pn. „Zapytanie ofertowe 1_2019 PV Kolno".

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie. Przypadki, w których Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie, zostały określone w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania (wzór umowy).

Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę przy uwzględnieniu ustanowionych w zapytaniu warunków zmian w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegóły dotyczące listy dokumentów oraz oświadczeń wymaganych od Wykonawcy zawarto w Zapytaniu ofertowym 1/2019 PV Kolno, stanowiącym załącznik pn. „Zapytanie ofertowe 1_2019 PV Kolno".

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu uzupełniających zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów albo zwiększeniu bieżących dostaw, w sytuacji gdy zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena zebranych ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów punktowych i ich znaczenia:

Kryterium 1: Cena brutto*, waga 50 pkt.

Punktacja w ramach kryterium będzie przyznawana na podstawie poniższego wzoru:

W1obl=(C min)/(C obl)*W1max

W1obl - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
W1max - waga kryterium 1 – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium 1
Cmin - wartość najniższej ceny brutto spośród złożonych ofert wykonawców
Cobl - wartość ceny brutto ocenianej oferty

* Zamawiający, na potrzeby oceny ofert, w przypadku oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, powiększy wskazaną przez Oferenta cenę brutto o obciążenia podatkowe ponad wskazaną cenę brutto, które miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.Kryterium 2: Roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne, waga 5 pkt.
Punktacja w ramach kryterium będzie przyznawana na podstawie poniższego wzoru:

W2obl=(E min)/(E obl)*W2max

W2obl - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
W2max - waga kryterium 2 – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium 2
Emin - wartość najniższego rocznego zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne spośród złożonych ofert wykonawców
Eobl - wartość rocznego zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne ocenianej ofertyKryterium 3: Wydłużony okres gwarancji wykonawcy, waga 20 pkt.

W3obl=W3a+W3b

W3obl - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
W3a. Podkryterium gwarancja na panele fotowoltaiczne, waga 15 pkt.

Wykonawca, który zaoferował wartość 20 lat więcej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów w danym podkryterium.
Wykonawca, który zaoferował wartość równą 10 lat – otrzymuje 0 pkt.

Pozostali wykonawcy (tj. wykonawcy, którzy zaproponowali wartość pośrednią, pomiędzy wartością 20 lat lub więcej a wartością równą 10 lat), otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru:

W3a=((G3aobl-G3amin))/((G3amax-G3amin))*W3amax

W3a - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
W3amax - waga podkryterium gwarancja na panele fotowoltaiczne – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w podkryterium
G3amin - wartość okresu gwarancji zgodna z minimalnym okresem gwarancji wymaganym dla objętego podkryterium przedmiotu zamówienia (10 lat)
G3amax - wartość maksymalnego oczekiwanego przez Zamawiającego okresu gwarancji dla objętego podkryterium przedmiotu zamówienia (20 lat)
G3aobl - wartość obliczanego okresu gwarancji w danym podkryterium

W3b. Podkryterium gwarancja na inwertery, waga 5 pkt.

Wykonawca, który zaoferował wartość 10 lat więcej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów w danym podkryterium.
Wykonawca, który zaoferował wartość równą 5 lat – otrzymuje 0 pkt.

Pozostali wykonawcy (tj. wykonawcy, którzy zaproponowali wartość pośrednią, pomiędzy wartością 10 lat lub więcej a wartością równą 5 lat), otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru:

W3b=((G3bobl-G3bmin))/((G3bmax-G3bmin))*W3bmax

W3b - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
W3bmax - waga podkryterium gwarancja na inwertery – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w podkryterium
G3bmin - wartość okresu gwarancji zgodna z minimalnym okresem gwarancji wymaganym dla objętego podkryterium przedmiotu zamówienia (5 lat)
G3bmax - wartość maksymalnego oczekiwanego przez Zamawiającego okresu gwarancji dla objętego podkryterium przedmiotu zamówienia (10 lat)
G3bobl - wartość obliczanego okresu gwarancji w danym podkryteriumKryterium 4: Parametry techniczne instalacji fotowoltaicznej – rozumiane jako realna ilość możliwej do wyprodukowania energii z instalacji PV rocznie, waga 15 pkt.
Punktacja w ramach kryterium będzie przyznawana na podstawie poniższego wzoru:
W4obl=(P obl)/(P max)*W4max

W4obl - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
W4max - waga kryterium 4 – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium 4
Pmax - najwyższa zaoferowana ilość możliwej do wyprodukowania energii rocznie (MWh/rok) spośród wszystkich badanych ofert
Pobl - ilość możliwej do wyprodukowania energii rocznie (MWh/rok) zaoferowana w ofercie badanejKryterium 5: Obniżenie udziału procentowego płatności zaliczkowych, waga 10 pkt.

Wykonawca, który zrezygnuje z płatności zaliczkowych – otrzymuje maksymalną liczbę punktów w danym kryterium, tj. 10 pkt.
Wykonawca, który zaoferował udział procentowy płatności zaliczkowych w płatnościach ogółem równy 50% – otrzymuje 0 pkt.

Pozostali wykonawcy (tj. wykonawcy, którzy zaproponowali wartość pośrednią, pomiędzy wartością 0% a wartością równą 50%), otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru:

W5obl=(Z max-Z obl)/(Z max)*W5max

W5obl - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
W5max - waga kryterium 5 – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium 5
Zmax - maksymalna dopuszczona przez Zamawiającego wartość udziału procentowego płatności zaliczkowych w płatnościach ogółem (50%)
Zobl - wartość obliczanego udziału procentowego płatności zaliczkowych w płatnościach ogółem ocenianej oferty

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie zostanie wyznaczona poprzez zsumowanie wartości W1obl, W2obl, W3obl, W4obl,W5obl
Informacje wykorzystane do oceny punktowej będą pochodziły z przedłożonego przez Oferenta formularza oferty.

Maksymalna możliwa ilość punktów do zdobycia: 100.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty: najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką sama liczbę punktów w ramach oceny punktowej, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

Z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczone są podmioty:

1. Powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego jest:
• Cezary Linek

Osobą wykonującą w imieniu Zmawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy jest:
• Cezary Linek

Oferent potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, którego treść zawarto w formularzu ofertowym (Wzór – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PV KOLNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Cicha 25

09-300 Żuromin

mazowieckie , żuromiński

Numer telefonu

604449219

NIP

5110291490

Tytuł projektu

Kolno - budowa elektrowni fotowoltaicznej.

Numer projektu

RPPD.05.01.00-20-0413/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 395