Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych

Data publikacji: 10.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-01-2019

Numer ogłoszenia

1159656

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej , w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie w siedzibie Zamawiającego, w
Sekretariat
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
ul. I Maja 17
36-065 Dynów
2. Termin składania ofert upływa dnia 18.01.2019 r., o godz. 14:00.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 18.01.2019 r., o godz. 14:10.
5. Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwanie w recepcji Zamawiającego na co najmniej 5 minut przed terminem określonym w ust. 4.
6. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
7. Zaleca się sporządzenie Oferty na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Do formularza ofertowego Wykonawca załączy:
a) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ;
b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie;
8. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszyte, zbindowane). Koperta, w której znajduje się oferta, winna posiadać oznaczenie: UWAGA POSTĘPOWANIE: „Dostawa wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych” Nie otwierać przed dniem 18.01.2019 r. przed godz. 14:00. Nr postępowania: LODYN/2019/PRZY/1” Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Hadam

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

16 65 21 077

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych, dostarczenie instrukcji obsługi oraz udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt (karty gwarancyjne producenta), zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr 1 do niniejszego postępowania.

UWAGA - DOKUMENTACJA ZAWIERAJĄCA LOGOTYP FLAGI POLSKI MUSI BYĆ SKŁADANA W WERSJI KOLOROWEJ.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Dynów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych, dostarczenie instrukcji obsługi oraz udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt (karty gwarancyjne producenta), zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr 1 do niniejszego postępowania.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych, dostarczenie instrukcji obsługi oraz udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt (karty gwarancyjne producenta), zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr 1 do niniejszego postępowania.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Załącznik nr 1 do SIWZ.

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia lokalizacji w terminie do 60 dni kalendarzowych od zawarcia umowy. Wykonawca będzie świadczył usługi gwarancji przez okres wskazany w Ofercie, ale nie krótszy niż 12 miesiące na warunkach określonych w OPZ i w umowie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – brak szczegółowych warunków,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – brak szczegółowych warunków,
3) zdolności technicznej lub zawodowej – brak szczegółowych warunków.

Dodatkowe warunki

Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów oraz sprzętu przekazywanych Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Tj. oklejenie sprzętu naklejkami z informacją o współfinansowaniu zakupu ze środków Unii Europejskiej o Budżetu Państwa wraz z odpowiednimi logotypami programu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające w szczególności informacje:
1) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w §5 SIWZ,
2) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 uPzp,
3) o tym, że nie jest powiązany z Zamawiającym
4) o podwykonawcach, – jeśli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom – wraz ze wskazaniem części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,
Szczegółowy zakres wymaganych informacji, które powinno zawierać ww. oświadczenie wskazany jest we wzorze zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum), oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

L.p. Kryterium Maksymalna liczba pkt. (waga)
1. Cena 100

2. W ramach kryterium „Cena” oferta może otrzymać do 100 pkt. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna według poniższego wzoru:

cena oferty z najniższą ceną
liczba punktów oferty ocenianej = ------------------------------------------------- x 100 pkt
cena oferty ocenianej
3. Zamawiający udzieli zamówienia dla danej części Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 uPzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 uPzp.
2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 uPzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiając zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną jedynie Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa do drugiego stopnia lub powinowactwa do drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT RZESZOWSKI/LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W DYNOWIE

Adres

1 Maja 17

36-065 Dynów

podkarpackie , rzeszowski

NIP

7951701875

Tytuł projektu

Poprawa jakości nauczania w LO Dynów

Numer projektu

RPPK.09.02.00-18-0025/17-00

Inne źródła finansowania

Zakupy w ramach projektu pn. „Poprawa jakości nauczania w LO Dynów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17, numer umowy RPPK.09.02.00-18-0025/17.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres:
PHU EL Hydro s.c. K. Zawierucha, A. Ogłoza
Suchowola 6
26-060 Chmielnik
NIP: 657-291-37-56

Cena:
Netto: 83404,67
Brutto: 101777,00

Data: 18.01.2019
Godzina: 08:24

Liczba uzyskanych punktów:
100
Liczba wyświetleń: 256