Strona główna
Logo unii europejskiej

Warsztaty wyjazdowe dla ok. 50 osób, w tym dzieci (5 dni) - realizacja usług zakwaterowania wraz z wyżywieniem oraz sal na zajęcia

Data publikacji: 10.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-01-2019

Numer ogłoszenia

1159644

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Z uwagi, iż część potencjalnych oferentów zgłaszała problem z otwarciem niektórych załączników wydłużono termin składania ofert do poniedziałku - 28 stycznia 2019 r. - godz. 11:00. Treść zapytania ofertowego w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składnia ofert upływa z dniem 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 11:00.
/poprzedni termin 25 stycznia 2019 r. (piątek) o godz. 11:00/
2. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty e-mail: pnt@fal.org.pl
3. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu wskazanym w zapytaniu.
4. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej (wersja elektroniczna) w języku polskim.
5. Oferta powinna zawierać:
a. nazwę i adres oferenta,
b. adres e-mail do kontaktu,
c. adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, NIP, REGON,
d. opis parametrów nawiązujących do punktów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, w tym miejsce położenia obiektu (hotelu, ośrodka) – dokładny adres.
e. cenę brutto za usługę noclegu i wyżywienia 1 uczestnika/-czki warsztatów wyjazdowych w przeliczeniu na 1 dobę
f. cenę brutto za usługę noclegu i wyżywienia 1 dziecka w wieku 2-10 lat uczestniczącego w zajęciach w ramach warsztatów wyjazdowych w przeliczeniu na 1 dobę
g. cenę brutto za korzystanie z sal wykazanych w zapytaniu ofertowym,
h. informację nt. dostępu do sprzętu rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie obiektu, w tym placu zabaw – oferta nieodpłatna oraz oferta odpłatna; ceny brutto za dodatkowe atrakcje, np. zorganizowanie kolacji z ogniskiem i/lub korzystanie z urządzeń sportowo-rekreacyjnych (jeśli dotyczy),
i. informację nt. warunków przyrodniczo – krajobrazowych pozwalających na zorganizowanie atrakcyjnych zajęć bądź spotkania integracyjnego w okolicy;
j. wskazanie osoby do kontaktu,
k. dodatkowe materiały informacyjno-promocyjne, zdjęcia obiektu oraz przykładowe menu, które pozwolą w ocenie oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pnt@fal.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina BIelińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

533340613

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujące usługi:
1) zapewnienie zakwaterowania (wynajem pokoi/domków) dla szac. 50 osób;
2) zapewnienie 4 sal na zajęcia dla dorosłych i dzieci;
3) zapewnienie wyżywienie dla uczestników/uczestniczek w ramach warsztatów wyjazdowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 22-26 marca 2019 r. (piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek)

Uczestnikami warsztatów wyjazdowych będzie ok. 50 osób podczas turnusu, w tym dzieci i młodzież.
Zamawiający zapewnia kadrę do realizacji zajęć w podziale na grupy uczestników/-czek.

Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia oczekuje:

- położenia obiektu na terenie województwa wielkopolskiego
(preferowana będzie odległość pomiędzy do 100 km od Miasta Nowy Tomyśl),
- preferowane będą obiekty posiadające odpowiednie warunki przyrodniczo – krajobrazowe pozwalające na zorganizowanie atrakcyjnych zajęć bądź spotkania integracyjnego w okolicy,

Oferta spełniać będzie zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności w następującym zakresie:

- dostępność sal na zajęcia i toalety ogólnodostępne,
- dostępność sal/sali, w której będzie realizowane wyżywienie, dostępność przynajmniej 2 pokoi.

Zamawiający zwraca uwagę, iż uczestnikami zajęć w ramach warsztatów wyjazdowych będą dzieci, w związku z tym Zamawiający zwróci szczególną uwagę na udogodnienia dla dzieci ze strony Wykonawcy, w tym:
- możliwości zorganizowania na miejscu animacji dla dzieci przez kadrę Zamawiającego;
- dostępu do sprzętu rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie obiektu, w tym plac zabaw (zarówno nieodpłatnie, jak i odpłatnie).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu we współpracy z Powiatem Nowotomyskim/ Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu pt. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” (nr RPWP.07.02.02-30-0033/15), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

W związku z realizacją Projektu we współpracy z Powiatem Nowotomyskim/ Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu pt. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” (nr RPWP.07.02.02-30-0033/15), współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujące usługi:
1) zapewnienie zakwaterowania (wynajem pokoi/domków) dla szac. 50 osób;
2) zapewnienie 4 sal na zajęcia dla dorosłych i dzieci;
3) zapewnienie wyżywienie dla uczestników/uczestniczek w ramach warsztatów wyjazdowych.

Kod CPV

55241000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie ośrodków wypoczynkowych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegółowy przedmiot zamówienia:
1) Uczestnikami warsztatów wyjazdowych będzie ok. 50 osób. Zamawiający zapewnia kadrę do realizacji zajęć dla grupy uczestników/-czek;
2) Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia oczekuje:
- położenia obiektu na terenie województwa wielkopolskiego
(preferowana będzie odległość do 100 km od miasta Nowy Tomyśl),
- preferowane będą obiekty posiadające odpowiednie warunki przyrodniczo – krajobrazowe pozwalające na zorganizowanie atrakcyjnych zajęć bądź spotkania integracyjnego w okolicy,
3) spełniać będzie zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności w następującym zakresie:
- dostępność sal na zajęcia i toalety ogólnodostępne,
- dostępność sal/sali, w której będzie realizowane wyżywienie,
- dostępność przynajmniej 2 pokoi;
4) Zamawiający zwraca uwagę, iż uczestnikami zajęć w ramach warsztatów wyjazdowych będą dzieci, w związku z tym Zamawiający zwróci szczególną uwagę na udogodnienia dla dzieci ze strony Wykonawcy, w tym:
- możliwości zorganizowania na miejscu animacji dla dzieci przez kadrę Zamawiającego;
- dostępu do sprzętu rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie obiektu
5) Zamawiający planuje następującą liczbę posiłków: śniadania (4x), obiady (5x), kolacje (4x), serwis (7x)
6) Zamawiający w ramach usługi dotyczącej zapewnienia noclegów, tj. wynajmu pokoi/domków oraz sal na warsztaty oczekuje zapewnienie miejsc noclegowych dla ok. 50 osób:
a. informacji nt. możliwości ewentualnej dostawki łóżka dla dziecka - Zamawiający przewiduje dzieci w wieku od 2 do 10 lat,
pokoje/domki powinny być z łazienką wyposażoną w WC oraz kabinę prysznicową (ewentualnie wannę),
c. zapewnienie sal szkoleniowych – z dostępem do Internetu wyposażonych w tablice flipchartowe wraz z miejscem na catering,
d. bezpłatny parking,
Pokoje/domki winny być wyposażone w niezbędny sprzęt z możliwością swobodnego rozpakowania bagażu, do każdego łóżka przynależna szafka lub minimum 1 półka w szafie na osobę.
Ostateczną liczbę pokoi/domków, zgodnie z ilością uczestników Zamawiający przedstawi najpóźniej do 28 grudnia 2018 r.
7) Zamawiający w ramach usługi dotyczącej wyżywienia oczekuje:
a. śniadań (4x) dla grupy ok. 50 osób, (z uwzględnieniem specjalnych potrzeb, np. potraw wegańskich, diety bezglutenowej, itp.) – łącznie liczba dni: 4, w tym
Uzgodnienie menu odbędzie się najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi.
b. obiadów (5x) dla grupy ok. 50 osób, w (z uwzględnieniem specjalnych potrzeb, np. potraw wegańskich, diety bezglutenowej, itp.) – łącznie liczba dni: 4, Uzgodnienie menu odbędzie się najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi.
c. kolacji (4x) dla grupy ok. 50 osób (z uwzględnieniem specjalnych potrzeb, np. potraw wegańskich, diety bezglutenowej, itp.) – łącznie liczba dni: 4 w tym jedna uroczysta kolacja w dniu przyjazdu ze specjalnymi atrakcjami wg. możliwości Wykonującego. Uzgodnienie menu odbędzie się najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi.
d. serwis (7x):
- dla dorosłych serwis powinien się składać z: kawy, herbaty, wody, owoców/warzyw i tzw. „suchego poczęstunku” (np. paluszki, ciastka) dostępnych każdego dnia;
- dla dzieci serwis powinien się składać z: herbaty, soków, wody, owoców/warzyw i tzw. „suchego poczęstunku” (np. paluszki, ciastka) dostępnych każdego dnia;
Uzgodnienie menu odbędzie się najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi.
8) Zamawiający w ramach usługi na sale na zajęcia oczekuje:
a. salę na szkolenie dorosłych mieszcząca grupę co najmniej 15 osób:
- wyposażona w krzesła i stoły (z możliwością zmiany aranżacji w trakcie trwania zajęć) dla uczestników spotkania, tablicę typu flipchart, projekt multimedialny oraz dostęp do sieci energetycznej oraz Internetu,
- dostępna na wyłączność w trakcie realizacji zamówienia,
- z dostępną obsługą techniczną w trakcie trwania zajęć,
z dostępem do światła dziennego (okna nieprzesłonięte reklamami zewnętrznymi, itp.) z możliwością zasłonięcia okien,
- z możliwością ustawienia serwisu, o którym mowa powyżej,
- z możliwością pozostawienia akcesoriów do realizacji zajęć,
- z możliwością zamieszczenia oznakowania sali o realizowanych zajęciach i dofinansowaniu poprzez przywieszenie plakatu postawienie stojaka (przed wejściem i w środku).
b. sale na realizację zajęć dla dzieci:
- jedną z sal mieszcząca grupę co najmniej 15 osób
- dwie sale mieszczące ok. 15 osób
- wyposażona w krzesła i stoły (z możliwością zmiany aranżacji w trakcie trwania zajęć) dla uczestników spotkania, tablicę typu flipchart, projekt multimedialny oraz dostęp do sieci energetycznej oraz Internetu,
- dostępna na wyłączność w trakcie realizacji zamówienia,
- z dostępną obsługą techniczną w trakcie trwania zajęć,
- z dostępem do światła dziennego (okna nieprzesłonięte reklamami zewnętrznymi, itp.) z możliwością zasłonięcia okien,
- z możliwością ustawienia serwisu, o którym mowa powyżej,
- z możliwością pozostawienia akcesoriów do realizacji zajęć,
- z możliwością zamieszczenia oznakowania sali o realizowanych zajęciach i dofinansowaniu poprzez przywieszenie plakatu postawienie stojaka (przed wejściem i w środku).
Zastrzegamy sobie łatwy dostęp do toalet przy każdej z sal.

Harmonogram realizacji zamówienia

22-26 marca 2019 r. (piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udziale zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
3. posiadają niezbędne warunki do wykonania przedmiotu zamówienia,
4. brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym oraz pozostałymi realizatorami projektu, tj. Powiatem Nowotomyskim / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu (Partner Wiodący).

Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań, o których mowa powyżej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

A. cena za nocleg w przeliczeniu na 1 dobę – 25%
B. wyżywienie 1 uczestnika/-czki warsztatów wyjazdowych – 25%
(weryfikowana na podstawie ceny w formularzu ofertowym)
C. cena za nocleg 1 dziecka w wieku 2-10 lat – 5%
D. wyżywienie 1 dziecka w wieku 2-10 lat uczestniczącego w zajęciach w ramach warsztatów wyjazdowych w przeliczeniu na 1 dobę – 5%
(weryfikowana na podstawie ceny w formularzu ofertowym)
E. cena sal warsztatów wyjazdowych w przeliczeniu na 1 dobę – 10% (weryfikowana na podstawie ceny w formularzu ofertowym)
F. położenie obiektu, tj. odległość od Miasta Nowy Tomyśl – 10%
(weryfikowane na podstawie danych adresowych obiektu wskazanych w formularzu ofertowym)
G. dostęp do sprzętu rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie obiektu, w tym plac zabaw – oferta nieodpłatna – 10%
H. dostęp do sprzętu rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie obiektu, w tym plac zabaw – oferta odpłatna – 5%
I. warunki przyrodniczo – krajobrazowe pozwalające na zorganizowanie atrakcyjnych zajęć bądź spotkania integracyjnego w okolicy – 5%

Łącznie w ramach wszystkich ww. kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

Szczegółowa kalkulacja obliczania punktacji w zapytaniu ofertowym (w załączeniu)

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty/osoby, które są kapitałowo lub osobowo powiązane z Zamawiającym oraz pozostałymi realizatorami projektu, tj. Powiatem Nowotomyskim / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu (Partner Wiodący)
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Adres

Lipowa 6A

62-040 Puszczykowo

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

663 83 63 73

Fax

61 625 68 42

NIP

7773036630

Tytuł projektu

Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę

Numer projektu

RPWP.07.02.01-30-0033/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Po analizie została wybrana najkorzystniejsza oferta firmy: Hotel Szablewski, Dymaczewo Nowe, ul. Pod Topolami 1, 62-050 Mosina, która uzyskała największą liczbę punktów.
Liczba wyświetleń: 354