Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie wielofunkcyjnej platformy do badań właściwości mechanicznych

Data publikacji: 10.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-02-2019

Numer ogłoszenia

1159637

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

UWAGA ZMIANA DO TREŚCI SIWZ !

Szanowni Państwo
Informuję, że Zamawiający dokonał następujących zmian treści SIWZ 4/P/2019 dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji i uruchomienia wielofunkcyjnej platformy do badań właściwości mechanicznych:

Zmiany dokonane w punkcie VII Istotne postanowienia umowne, Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy i ubezpieczenie:

Zapis pierwotny:

2. Ustala się zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy i Właściwego Usunięcia Wad i Usterek w kwocie nie mniejszej niż 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej. Gwarancja ta winna być zgodna z Załącznikiem nr 5 do niniejszej SIWZ i ważna co najmniej od momentu podpisania Umowy do czasu zakończenia okresu gwarancji mechanicznej plus 30 dni, przedłużonego proporcjonalnie o czas w jakim Zamawiający nie mógł z Zamówienia korzystać z powodu wad, jeżeli wady takie wystąpią.

Zapis obowiązujący po zmianie:

2. Ustala się zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy i Właściwego Usunięcia Wad i Usterek w kwocie nie mniejszej niż 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub innej uzgodnionej w Umowie. Gwarancja ta winna być zgodna z Załącznikiem nr 5 do niniejszej SIWZ lub zgodna z formą uzgodnioną w umowie i ważna co najmniej od momentu podpisania Umowy do czasu zakończenia okresu gwarancji mechanicznej plus 30 dni, przedłużonego proporcjonalnie o czas w jakim Zamawiający nie mógł z Zamówienia korzystać z powodu wad, jeżeli wady takie wystąpią.

Miejsce i sposób składania ofert

GRUPA AZOTY S.A. ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów, Biuro Przetargów (pokój nr 13). Za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście do dnia 12.02.2019 r., do godziny 10.00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Mateusz Laska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

785-780-380

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie wielofunkcyjnej platformy do badań właściwości mechanicznych. Urządzenie będzie przeznaczone do prowadzenia prac badawczo - rozwojowych. Wymagania odnośnie urządzenia zawiera załącznik SIWZ nr 4/P/2019.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Tarnów Miejscowość: Tarnów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest w związku z realizacją projektu pn. „Budowa Centrum B+R Grupy Azoty S.A. w Tarnowie” w ramach działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Urządzenie będzie przeznaczone do prowadzenia prac badawczo - rozwojowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie wielofunkcyjnej platformy do badań właściwości mechanicznych.
Urządzenie powinno być fabrycznie nowe oraz musi posiadać kompletne wyposażenie pozwalające na pracę urządzenia po jego montażu.
Wielofunkcyjna platforma do badań właściwości mechanicznych powinna być wyposażona
w następujące elementy i funkcjonalności:

Urządzenie musi składać się z platformy badawczej z zainstalowanymi na jednym ramieniu: mikroskopem optycznym oraz głowicą spełniającą funkcje mikrotwardościomierza i micro scratch testera. Platforma musi być wykonana z syntetycznego granitu, tłumiącego drgania, doposażona
w stół antywibracyjny z podpięciem sprężonego powietrza i w zmotoryzowane stoliki umożliwiające automatyczny przesuw próbki pomiędzy głowicą pomiarową
i mikroskopem. W skład zestawu musi wchodzić również komputer z oprogramowaniem sterującym, monitor i mysz z klawiaturą.

1. Minimalne parametry platformy badawczej:
• Zakres ruchu stolika w osiach X,Y i Z przedstawiony w załączniku SIWZ 4/P/2019
• Zestaw musi zawierać układ antywibracyjny ze stołem poduszkowym
i podpięciem sprężonego powietrza,
• Sztywność ramy urządzenia nie mniej niż 108 N/m

2. Minimalne parametry modułu głowicy mikrotwardościomierza
• Zakres obciążeń w zakresie przedstawionym w załączniku SIWZ 4/P/2019
• Głowica musi posiadać układ referencyjny eliminujący wpływ dryftu termicznego na wyniki pomiaru w postaci elementu, który opiera się na powierzchni próbki,
• Zakres czujnika głębokości o parametrach przedstawionych w załączniku SIWZ 4/P/2019
• Głowica musi być wyposażona w minimum jeden wgłębnik diamentowy Vickers z certyfikatem kalibracji

3. Minimalne parametry modułu zintegrowanej głowicy scratch testera
• Zakres obciążeń przedstawiony w załączniku SIWZ 4/P/2019.
• Pomiar siły tarcia o parametrach przedstawionych w załączniku SIWZ 4/P/2019
• Czujnik emisji akustycznej o parametrach przedstawionych w załączniku SIWZ 4/P/2019
• Prędkość przesuwu podczas zarysowania w zakresie przynajmniej od 0,4 do 600 mm/min.
• Długość zarysowania: z weryfikacją optyczną: do minimum 30 mm, bez weryfikacji optycznej: do minimum 120 mm.
• Możliwość wykonywania pomiaru na powierzchniach cylindrycznych
w zakresie różnicy wysokości do przynajmniej 2mm na drodze ustawionego zarysowania.
• Zestaw ma zawierać przynajmniej jeden wgłębnik diamentowy Rockwella 120 z certyfikatem kalibracji o promieniu zaokrąglenia r=100μm.

4. Minimalne parametry mikroskopu optycznego
• Mikroskop o parametrach przedstawionych w załączniku SIWZ 4/P/2019

5. Minimalne parametry oprogramowania:
• Kreślone charakterystyki siły, głębokości penetracji, współczynnika tarcia, siły tarcia w czasie rzeczywistym.
• Możliwość wykonania zdjęcia panoramicznego całej rysy. Zdjęcie rysy musi być idealnie dopasowane do wykresu pozwalając na jednoczesną analizę zmierzonych parametrów i optyczną.
• Możliwość wykonania fotografii z zachowaniem ostrości w całej głębokości zarysowania - system musi być zintegrowany ze stolikiem w osi Z
• Całkowicie definiowalne tryby pracy (pojedyncza rysa, wiele rys, praca
w trybie tribometru).
• Edytowalna zmiana obciążenia (stałe obciążenie, wzrastające, malejące, schodkowe wzrastające, schodkowe malejące, logarytmiczne bądź indywidualne, tryby użytkownika).
• Zbieranie informacji o głębokości zarysowania w trakcie wykonywania testu,
• Inne parametry przedstawione w załączniku SIWZ 4/P/2019

6. Minimalne parametru jednostki sterującej
• Do urządzenia musi być dołączony zestaw komputerowy o parametrach przedstawionych w załączniku SIWZ 4/P/2019

7. Dodatkowe wymagania
Platforma pomiarowa musi mieć możliwość doposażenia w przyszłości o kolejne akcesoria przedstawione w załączniku SIWZ 4/P/2019

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalnie do 17.04.2019 r. z zastrzeżeniem zapisów zawartych w pkt. VII: Istotne postanowienia umowne, podpunkt: Termin i warunki realizacji.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca prac/ Dostawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia objętego niniejszym przetargiem. Za montaż i uruchomienie odpowiada Wykonawca, który winien zapewnić odpowiednie kwalifikacje swojego personelu.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w ostatnich 5 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie - co najmniej 3 zadań o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj. wykazanie się wykonaniem dostawy przynajmniej trzech wielofunkcyjnych platform do badań właściwości mechanicznych, popartych weryfikowalnymi referencjami lub dokumentami równoważnymi, o wartości nie niższej niż 400 000 PLN netto każdy. Autoryzowany dostawca może przedstawić referencje producenta urządzenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Za montaż i uruchomienie odpowiada Wykonawca, który winien zapewnić odpowiednie kwalifikacje swojego personelu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi wykazać się potencjałem finansowym i ekonomicznym pozwalającym na realizację zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty:
 bilanse oraz rachunki zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania bilansu, informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za okres lat 2016, 2017;
 Wykonawca powinien posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca załączy w ofercie kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wraz z potwierdzeniem opłaty składki.
Wymagana suma ubezpieczenia OC zostanie ostatecznie określona na etapie negocjowania umowy.

Dodatkowe warunki

Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej na warunkach określonych w pkt. VII „Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy i ubezpieczenie” SIWZ nr 4/P/2019.

Warunki zmiany umowy

Zmiany treści niniejszej Umowy są dopuszczalne w przypadku:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli zmiana ta wynika z:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy;
b) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania prac objętych przedmiotem Umowy niewynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa powyżej (nie dotyczy okoliczności wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę);
c) wystąpienia siły wyższej;
2) zmiany technologii, jeżeli po dacie złożenia oferty dane urządzenie zostało wycofane z rynku przez producenta lub też dany model urządzenia został zastąpiony nowszym modelem, spełniającym wszystkie wymogi opisane w ogłoszeniu. W takiej sytuacji nie dopuszcza się zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;
3) zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji tego projektu;
5) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Część I – Oferta Handlowa:
1) wypełniony Formularz Oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
2) wypełniony Formularz Cenowy (jeśli dotyczy);
3) wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie (Oferencie) wpisanym do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub oryginał/ kserokopia aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS - kserokopia potwierdzona przez osoby uprawnione do reprezentowania Podmiotu;(*)
4) oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, opisanego w Rozdziale IV SIWZ „Warunki uczestnictwa w przetargu”, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;
5) oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz oświadczenie, że wobec Wykonawcy nie wszczęto postępowania upadłościowego lub postępowania restrukturyzacyjnego ani nie ogłoszono jego upadłości według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ;
6) bilanse oraz rachunki zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania bilansu, informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za okres lat 2016, 2017;
7) polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy wraz z dowodem opłacenia składki. Wykonawca ponadto dołączy oświadczenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej zwiększy sumę ubezpieczenia co najmniej do wysokości ustalonej pomiędzy stronami w Umowie i na warunkach w niej określonych oraz przedstawi Zamawiającemu dokument potwierdzający taką zmianę nie później, niż w dniu zawarcia Umowy;
8) Wzór Umowy wraz z załącznikami - zaakceptowany poprzez parafowanie każdej strony - Załącznik nr 8 do SIWZ.


Część II – Oferta Techniczna:
9) karta katalogowa platformy wraz z oryginalną specyfikacja techniczną producenta wszystkich urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w języku polskim i/lub angielskim;
10) wymagania co do sposobu przygotowania pomieszczenia, w którym sprzęt ma pracować (dostępna powierzchnia, media pomocnicze, wymagania dla zasilania);
11) rysunek techniczny oferowanej aparatury wraz z opisem elementów składowych;
12) wykaz podobnych zrealizowanych dostaw, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie;
13) potwierdzenie poziomu oddziaływania na środowisko naturalne pod względem wymaganego kryterium w rozdziale II pkt 3.6 (np. poziom hałasu, zużycia energii, wody,..)
14) Wykonawca załącza świadectwo tzw. deklarację zgodności wykonania z obowiązującymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi.
15) kserokopie posiadanych certyfikatów Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 i Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 lub równoważnych, (jeżeli Oferent posiada);
16) Wykaz elementów zużywalnych wraz z określeniem szacunkowego czasu eksploatacji oraz ceną dla każdej pozycji
17) Wykaz Podwykonawców – Załącznik 7 ( jeśli dotyczy)
18) Umowa Konsorcjum (jeśli dotyczy)

(*) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3) powyżej składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
 jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym;
 nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości;
 nie zalega ze składkami na ubezpieczenie społeczne i podatkami.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) kryteria formalne (spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu) określone w Rozdziale IV i V, w tym m.in.:
 wykazanie się wykonaniem dostawy przynajmniej trzech wielofunkcyjnych platform do badań właściwości mechacznicznych o porównywalnych parametrach, poparte weryfikowalnymi referencjami, o wartości nie niższej niż 400 000 PLN netto każdy;
 termin dostawy: maksymalnie do 17.04.2019r.;
 udzielenie gwarancji co najmniej na okres minimalny określony w SIWZ;
Niespełnienie kryteriów formalnych spowoduje odrzucenie oferty.

b) kryteria merytoryczne:
 Cena (C) – 95%
 Pozytywny wpływ na środowisko (E) – 5%

Ocena Oferty (O) stanowi sumę algebraiczną wskaźników oceny powyższych kryteriów.
O = C + E
Zasady obliczania wskaźników oceny z uwzględnieniem powyższych kryteriów:
Wskaźnik Ceny Oferty (C):
C = (Cn/Co) x 95%
gdzie:
Cn – najniższa cena oferty w PLN spośród rozpatrywanych,
Co – cena oferty badanej w PLN

Wskaźnik Ceny Oferty (C) należy rozumieć jako całkowite wynagrodzenie za zakup, dostawę, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia
Wskaźnik wpływu na środowisko naturalne (E):
E = (En/E0 ) x 5%
gdzie:
En - najniższe deklarowane zużycie prądu
E0 – deklarowane zużycie prądu

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą liczbę punktów, ofertą wygrywającą będzie oferta najkorzystniejsza ze względu na wskaźnik wpływu na środowisko naturalne.

Wykluczenia

1) Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem Postępowania wyrządzili szkodę Grupie Azoty, nie wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie lub też brali udział w Aukcji prowadzonej przez Grupę Azoty i nie potwierdzili ceny po jej wygraniu lub nie podpisali/nie wykonali Umowy,
b) Oferentów, w stosunku, do których (I) otwarto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne, (II) wobec których ogłoszono upadłość oraz (III) Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.
c) Oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, których urzędujących członków władz Zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, lub którzy wyrządzili Spółce szkodę, co zostało potwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela,
d) Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w SIWZ lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału Oferentów w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia w Trybie przetargowym,
e) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego Postępowania, lub korzystali, w celu sporządzenia Oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem spółek Grupy Azoty i autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem Postępowania o udzielenie Zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów,
f) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania,
g) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania Ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania Ofertą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GRUPA AZOTY S.A.

Adres

Eugeniusza Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

małopolskie , Tarnów

NIP

8730006829

Tytuł projektu

Budowa Centrum B+R Grupy Azoty S.A. w Tarnowie

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0142/15-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Postępowanie zakończone. Wybrano ofertę firmy:

Anton Paar Poland Sp. z o.o., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa
Data wpływu oferty: 11.02.2019
Łączna kwota netto: 495 000,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) +VAT.
Liczba wyświetleń: 198