Strona główna
Logo unii europejskiej

wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Poprawa warunków mieszkaniowych życia mieszkańców obszaru zdegradowanego - termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 3 w Ornecie”. Postępowanie znak ZO/SMD/1/2019

Data publikacji: 10.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-02-2019

Numer ogłoszenia

1159622

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, przed upływem terminu składnia ofert oznakowanej w sposób następujący:
1) Oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Drwęca”, ul. Przemysłowa 15, 11-130 Orneta. Oferta w postępowaniu ZO/SMD/1/2019 na: „Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Poprawa warunków mieszkaniowych życia mieszkańców obszaru zdegradowanego - termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 3 w Ornecie”- nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 11.02.2019r.” godz.11.00.
2) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych wymogów dotyczących zaadresowania koperty.
2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Drwęca”, ul. Przemysłowa 15, 11-130 Orneta w terminie do dnia 11.02.2019r. godz.10.30.
3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Drwęca”, ul. Przemysłowa 15, 11-130 Orneta w pokoju nr 5 w dniu 11.02.2019r. o godz. 11.00.
Sekcja "Dodatkowe warunki"
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 11.02.2019 r. do godz. 10.30.w wysokości:
Sekcja "Skrócony opis przedmiotu zamówienia" oraz "Opis przedmiotu zamówienia"
w ust. 2 pkt 2) po lit. g) dodaje się h) o następującej treści: „h) wymiana instalacji zimnej wody piwnica.”
w ust. 2 pkt 2) wykreśla się lit. e) o następującej treści: „ e)montaż podzielników kosztów c.o. -z modułami radiowymi".

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, przed upływem terminu składnia ofert oznakowanej w sposób następujący:
1) Oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Drwęca”, ul. Przemysłowa 15, 11-130 Orneta. Oferta w postępowaniu ZO/SMD/1/2019 na: „Poprawa warunków mieszkaniowych życia mieszkańców obszaru zdegradowanego - termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 3 w Ornecie”- nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 01.02.2019r.” godz.11.00.
2) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych wymogów dotyczących zaadresowania koperty.
2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Drwęca”, ul. Przemysłowa 15, 11-130 Orneta w terminie do dnia 01.02.2019r. godz.10.30.
3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Drwęca”, ul. Przemysłowa 15, 11-130 Orneta w pokoju nr 5 w dniu 01.02.2019r. o godz. 11.00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Komar

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

55 242 14 58

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Poprawa warunków mieszkaniowych życia mieszkańców obszaru zdegradowanego - termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 3 w Ornecie”. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części ZO „obiektem” lub „przedmiotem zamówienia”.
2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:
1) część 1 - roboty ogólnobudowlane budynku przy ul. Przemysłowej 3 - zakres przedmiotu zamówienia części 1 obejmuje w szczególności:
a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z elewacją
b) docieplenie stropodachu,
c) wymianę wyłazu dachowego,
d) remont balkonów,
e) docipelnie stropu na piwnicą
f) wymianę okienek piwnic pomieszczeń ogólnego użytku,
g) drzwi wejściowych do budynku,
h) wykonanie obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych.
i) wykonanie wymiany instalacji elektrycznych - montaż oświetlenia LED,
j) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych, 45321000-3 Izolacja cieplna, 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych, 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań;
2) część 2 - roboty sanitarne budynku przy ul. Przemysłowej 3 w Ornecie. Zakres przedmiotu zamówienia części 2 obejmuje w szczególności:
a) rozbiórki instalacji grzewczej i c.w.u. - piwnice
b) wykonanie nowej instalacji c.o. - piwnice,
c) wykonanie nowej instalacji c.w.u. - piwnice,
d) wymiana zaworów podpionowych oraz otuliny c.o. i c.w.u.,
e) montaż podzielników kosztów c.o. -z modułami radiowymi,
f) wymianę wodomierzy montaż - ze zdalnym odczytem
g) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania, 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.
3. W ramach części 1-2 będących przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, w tym montażu wyposażenia stałego oraz niezbędnych urządzeń.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu dla części 1-2 został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarach robót, audycie energetycznym ZO wraz załącznikami.
5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia część 1-2 na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), audytu energetycznego ZO wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty są dokumentacja projektowa, STWiORB, ZO, audyt energetyczny wraz z załącznikami oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy.
6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.
7. W przypadku wskazania dla części 1-2 w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, audycie aenergetycznym, ZO znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, audycie energetycznym oraz ZO pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją projektową, STWiORB, przedmiarami, ZO zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, audycie energetycznym oraz ZO oraz będą zgodne pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
6) standardów emisyjnych,
7) izolacyjności cieplnej,
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne przy współudziale autora dokumentacji projektowej.
Minimalne parametry techniczne stanowiące minimalne parametry równoważności zostały przedstawione w dokumentacji projektowej, STWOIRB oraz przedmiarach.
8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków tej sekcji ogłoszenia pozostały opis przedmiotu zamówienia znajduje się w sekcji "Cel zamówienia" oraz "Przedmiot zamówienia" i Zapytaniu ofertowym stanowiącym integralny załącznik do niniejszego ogłoszenia

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: lidzbarski Miejscowość: Orneta

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Poprawa warunków mieszkaniowych życia mieszkańców obszaru zdegradowanego - termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 3 w Ornecie”. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części ZO „obiektem” lub „przedmiotem zamówienia”.
2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:
1) część 1 - roboty ogólnobudowlane budynku przy ul. Przemysłowej 3 - zakres przedmiotu zamówienia części 1 obejmuje w szczególności:
a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z elewacją
b) docieplenie stropodachu,
c) wymianę wyłazu dachowego,
d) remont balkonów,
e) docipelnie stropu na piwnicą
f) wymianę okienek piwnic pomieszczeń ogólnego użytku,
g) drzwi wejściowych do budynku,
h) wykonanie obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych.
i) wykonanie wymiany instalacji elektrycznych - montaż oświetlenia LED,
j) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych, 45321000-3 Izolacja cieplna, 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych, 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań;
2) część 2 - roboty sanitarne budynku przy ul. Przemysłowej 3 w Ornecie. Zakres przedmiotu zamówienia części 2 obejmuje w szczególności:
a) rozbiórki instalacji grzewczej i c.w.u. - piwnice
b) wykonanie nowej instalacji c.o. - piwnice,
c) wykonanie nowej instalacji c.w.u. - piwnice,
d) wymiana zaworów podpionowych oraz otuliny c.o. i c.w.u.,
e) montaż podzielników kosztów c.o. -z modułami radiowymi,
f) wymianę wodomierzy montaż - ze zdalnym odczytem
g) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania, 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.
3. W ramach części 1-2 będących przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, w tym montażu wyposażenia stałego oraz niezbędnych urządzeń.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu dla części 1-2 został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarach robót, audycie energetycznym ZO wraz załącznikami.
5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia część 1-2 na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), audytu energetycznego ZO wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty są dokumentacja projektowa, STWiORB, ZO, audyt energetyczny wraz z załącznikami oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy.
6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.
7. W przypadku wskazania dla części 1-2 w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, audycie aenergetycznym, ZO znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, audycie energetycznym oraz ZO pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków tej sekcji ogłoszenia pozostały opis przedmiotu zamówienia znajduje się w sekcji "Skrócony opis przedmiotu zamówienia" oraz "Przedmiot zamówienia" i Zapytaniu ofertowym stanowiącym integralny załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Przedmiot zamówienia

z dokumentacją projektową, STWiORB, przedmiarami, ZO zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, audycie energetycznym oraz ZO oraz będą zgodne pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
6) standardów emisyjnych,
7) izolacyjności cieplnej,
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne przy współudziale autora dokumentacji projektowej.
Minimalne parametry techniczne stanowiące minimalne parametry równoważności zostały przedstawione w dokumentacji projektowej, STWOIRB oraz przedmiarach.
8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
9. Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy na budowę wszelkie elementy, urządzenia i materiały konieczne do wykonania robót budowlanych, instalacji, jak również przeznaczone do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej.
10. Elementy wyposażenia (urządzenia) muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.
11. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta.
12. Wykonawca zrealizuje roboty w części 1-2 zgodnie z dokumentacją projektową oraz wykona wszelkie towarzyszące czynności niezbędne do zrealizowania całego zadania. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie, uruchomienie, regulację i działanie urządzeń, jak również za jakość wykończeń, a także jakość przeprowadzonych prac odtworzeniowych związanych z naprawami naruszonej w trakcie robót tkanki budowlanej i instalacyjnej obiektu.
13. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac: roboty ziemne, roboty w zakresie instalacji i sieci: robót ocieplenowych, elewacyjnych, cieplnych, i inne roboty ogólnobudowlane, o których mowa w dokumentacji projektowej i STWiORB na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w załączniku nr 6 do ZO wzór umowy
14. Minimalne okresy gwarancji wynoszą:
1) część 1 roboty budowlane 36 miesięcy
2) część 2 roboty instalacyjne - 36 miesięcy
a) na wodomierze zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej min. 5 lat
b) nakładki radiowo na wodomierze zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej min. 10 lat.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków tej sekcji ogłoszenia pozostały opis przedmiotu zamówienia znajduje się w sekcji "Skrócony opis przedmiotu zamówienia" oraz "Cel zamówienia" i Zapytaniu ofertowym stanowiącym integralny załącznik do niniejszego ogłoszenia

Kod CPV

45211000-9

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia (dotyczy wszystkich części) - od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji zamówienia (dotyczy wszystkich części) - do 26.08.2019r. Jest to termin zakończenia wykonanych robót zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty i zgłosić je do odbioru.
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami umowy, z uwzględnieniem konieczności skoordynowania realizacji poszczególnych części zamówienia przez wykonawców wybranych w wszystkich częściach. Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkaniu w siedzibie Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy, podczas którego zostaną uzgodnione szczegóły harmonogramu. Harmonogram rzeczowo-finansowy może zostać zaktualizowany. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga aneksu do umowy. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji będzie podpisanie przez Strony umowy zaktualizowanego harmonogramu. Aktualizacja harmonogramu nie może powodować zmiany terminu końcowego wykonania robót Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót według działów STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania robót oraz będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym miesiącu rozliczeniowym. Asortymenty robót mniej znaczących będą łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jeżeli dotyczy), zapewniające realizację przedmiotu Umowy w terminie określonym

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

a) część 1 - dla uznania że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały Wykonane. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia” zamawiający rozumie zadanie polegające na termomodernizacji (przez termomodernizację zamawiający rozumie wykonanie docieplenia budynku i wymianę stolarki okiennej w ramach jednego zadania) lub budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu kubaturowego, obiekt o kubaturze minimum 6.000,00 m3. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ZO, o którym mowa w §VI ust. 2 pkt.1) oraz na podstawie dokumentu, o którym mowa w §VI ust. 2 pkt.3). Do przedmiotowego wykazu wykonanych robót (załącznika nr 3A do ZO) należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek.
b) część 2 - dla uznania że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały Wykonane. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia” zamawiający rozumie zadanie polegające na wykonaniu wewnętrznej instalacji c.o. i/lub c.u.w. i /lub sieci wodociągowej o wartości robót 100 000 zł brutto. W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez wykonawcę jako spełniający warunek, rozliczenie pomiędzy wykonawcą a zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ZO, o którym mowa w §VI ust. 2 pkt.1) oraz na podstawie dokumentu, o którym mowa w §VI ust. 2 pkt.3). Do przedmiotowego wykazu wykonanych robót (załącznika nr 3B do ZO) należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek. Przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi tj.:
4.1) część 1 - Kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia,
4.2) część 2
a) Kierownikiem robót w specjalności sanitarnej. Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia,
b) min. 1 osobą posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie montażu i programowania urządzeń pomiarowo-odczytowych.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ZO, o którym mowa w §VI ust. 2 pkt.1) ZO, oraz na podstawie dokumentu, o którym mowa w §VI ust. 2 pkt.4) ZO, (zgodnie z załącznikiem nr 4A i/lub 4B do ZO). Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dopuszcza pełnienie kierowników robót ww. specjalnościach przez jedną osobę pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień dla poszczególnych branż. Zamawiający informuje, że wymaga aby osoby wskazane w załączniku nr 4A i/lub 4B do ZO brały bezpośredni udział w wykonywaniu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

3. Informacja dla wykonawców polegających a zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków działu w postępowaniu:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (doświadczenie zawodowe i/lub osoby zdolne do wykonania zamówienia) innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe (doświadczenie zawodowe i/lub osoby zdolne do wykonania zamówienia), pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane
5) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe (doświadczenie zawodowe i/lub osoby zdolne do wykonania zamówienia) podmiotu na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże doświadczenie zawodowe o którym mowa w §V ust. 2 pkt 2) ZO.
7) W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (doświadczenie zawodowe i/lub osoby zdolne do wykonania zamówienia), będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia) lub innego dokumentu potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8) Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 7) należy złożyć w oryginale wraz z ofertą
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 01.02.2019 r. do godz. 10.30.w wysokości:
1) Część 1 - 10.000,00 zł
2) część 2 - 2400,00 zł
2. Wadium może być wniesione w następującej formie:
1) Pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego: 18 8309 000 000 5980 4420 0000 10 o uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.
2) Gwarancji bankowej
3) Gwarancji ubezpieczeniowej,
3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które ustala się w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia.
4. Zabezpieczenie wykonawca zobowiązany jest wnieść na rachunek lub dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny być one wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia
7. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu szczegółowy opis dotyczący wymagań w zakresie wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy został zawarty w §XI i XII Zapytania ofertowego oraz worze umowy (załącznik nr 6 do ZO) który stanowi integralny załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Warunki zmiany umowy

Zmiany umowy zostały określone w §10 i §11 wzoru umowy:
§ 10. Zmiana umowy
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczególności:
1) wstrzymania, zawieszenia robót przez Zamawiającego, o czas wstrzymania,
2) w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności,
3) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
4) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
a) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie/prowadzenie zamówień/ robót budowlanych, zgodnie z technologią ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
b) klęski żywiołowe
– fakt ten musi zgłosić na piśmie w terminie 2 dni od zaistnienia okoliczności i musi być potwierdzony przez Zamawiającego.
5) wystąpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na Termin wykonywania robót fakt ten Wykonawca mus zgłosić na piśmie w terminie 2 dni od dnia powzięcia informacji o zaistniałej sytuacji i musi być potwierdzony przez Zamawiającego.
6) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. czynności lub ich zaniechania, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
7) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
8) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
9) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót.
10) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
11) wystąpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w ZO, Dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne.
12) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej oraz ZO warunków geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
13) wystąpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w dokumentacji projektowej oraz ZO warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwen¬taryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych.
14) w przypadku zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego.
15) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.
3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie Terminu zakończenia robót w przypadku:
1) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w §11 niniejszej umowy
2) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy.
3) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
4) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
5) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
6) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw,
7) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urządzeń i wyposażenia będzie korzystna dla Zamawiającego oraz spowoduje poprawę parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego urządzenia lub wyposażenia,
8) wycofania z produkcji określonego rodzaju przedmiotu zamówienia, niedostępności na rynku Materiałów lub urządzeń wskazanych w Dokumentacji projektowej, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych Materiałów lub urządzeń.,
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków tej sekcji ogłoszenia szczegółowy opis zmian umowy został zawarty w §10 i §11 załącznika nr 6 - wzór umowy do Zapytania Ofertowego - stanowiącym integralny załącznik do niniejszego ogłoszenia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca składa formularze ofertowe z ceną obejmującą wszystkie elementy zamówienia w danej części zamówienia .
2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1A i/lub 1B do ZO,
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 2 do ZO - w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną przedmiotowe oświadczenie składa każdy wykonawca oddzielnie we własnym imieniu,
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane - zgodnie załącznikiem nr 3A i/lub 3B do ZO.
4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie załącznikiem nr 4A i/lub 4B do ZO.
5) Pisemne zobowiązania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (doświadczeniu zawodowym i/lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia) innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia w szczególności do podpisania i złożenia oferty. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości do załączonego pełnomocnictwa zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia oryginału udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię.
7) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców - pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości do załączonego pełnomocnictwa zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia oryginału udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię.
8) Wykaz oferowanych maszyn i urządzeń i wyposażenia - zgodnie załącznikiem nr 5 do ZO - dotyczy cz. 2.
9) Potwierdzenie wniesienia wadium

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający.
2. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert dla każdej części oddzielnie na podstawie następujących kryteriów dla części 1 i 2 :
l.p. Opis kryteriów oceny Waga
1 Cena (C) 65 %
2 Okres gwarancji i rękojmi (Ogr) 30%
3 Aspekt społeczny (As) 5%
3. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (C) - (waga 65%) zostanie obliczona wg następującego wzoru:
1) C = (Co: Cb) x 65 pkt, gdzie:
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium „Cena”
Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej
2) Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podanej w „Formularzu cenowym” (Załącznik nr 1A i /lub 1B do ZO) pkt. 1. Określona w ten sposób cena oferty służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty
4. Punkty za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” (Ogr) - (waga 30%) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:
1) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz urządzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przedstawionego przez wykonawców zastrzegając, iż minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy wg poniższego wzoru:
Ogr =(Gro: Grn) x 30 pkt, gdzie:
Ogr - ilość punktów badanej oferty w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”
Gro - okres gwarancji i rękojmi oferty badanej
Grn - najdłuższy okres gwarancji i rękojmi podany w ofertach
2) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1A i /lub 1B do ZO). W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt 2 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1A i /lub 1B do ZO) okresu gwarancji i rękojmi, zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi tj. 36 miesięcy. Jeżeli wykonawca określi okres krótszy niż minimalny wymagany do zaoferowania okres (termin) gwarancji i rękojmi (tj. 36 miesięcy), oferta wykonawcy zostanie odrzucona.
3) Oferta z okresem 60 miesięcy i więcej, gwarancji i rękojmi otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 30,00 pkt.
4) UWAGA - Patrz zapisy §12 wzoru umowy

5. Punkty za kryterium „Aspekt społeczny” kryterium społeczne (waga 5%) - (As) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:
1) Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w pkt 3 Formularza Ofertowego (załącznik nr 1A i /lub 1B do ZO) dotyczącego liczby etatów na których wykonawca zatrudni (osób nowo zatrudnionych) przy realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności do wykonania robót budowlanych na umowę o pracę, osoby będące członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:
a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2016.2046, z późn. zm.);
b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2017.1065 z późn. zm.);
2) Zamawiający weźmie pod uwagę zarówno pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (pełen etat), jak też pracowników zatrudnianych w wymiarze nie mniejszym niż ½ wymiaru czasu pracy (etaty częściowe). Dla celów obliczeniowych Zamawiający dokona zsumowania etatów częściowych. Maksymalna oceniana ilość etatów: część 1 - 1 etat, część 2 - 1 etat. W przypadku podania większej liczby etatów niż 1 oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów w danej części i nie będzie dodatkowo punktowana. W przypadku gdy oferta wykonawcy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w kilku częściach, wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia pracowników w takiej ilości etatów, jaka wynika z sumy oferowanej w częściach, w których wykonawca uzyskał zamówienie.
3) Oferta w kryterium otrzyma zero punktów, jeżeli wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia w/w pracowników na podstawie umowy o pracę w wymiarze równym lub większym niż ½ etatu.
4) Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Aspekt Społeczny” (As) zostanie obliczona wg następującego wzoru:
As = (Ob: Ok) x 5 pkt, gdzie
As -liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Aspekt społeczny”
Ob - zadeklarowana w badanej ofercie liczba etatów
Ok - największa zadeklarowana liczba etatów
UWAGA!!! - Patrz zapisy §18 i 19 wzoru umowy
5. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
Po = C + Ogr +As gdzie:
Po - suma punktów uzyskana przez ofertę
C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”
Ogr - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”
As - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Aspekt społeczny”
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
7. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków tej sekcji ogłoszenia szczegółowy opis kryteriów oceny i opis sposobu przyznawania punktacji oraz wszystkie grupy osób marginalizowanych został zawarty Zapytaniu ofertowym stanowiącym integralny załącznik do niniejszego ogłoszenia

Wykluczenia

1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 2 do ZO, o którym mowa w §VI ust. 2 pkt.2) ZO.
2. Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
1) jej treść nie odpowiada treści ZO, z zastrzeżeniem możliwości poprawienia omyłki, w szczególności w oparciu
o treść ZO w sposób określony §VIII ust. 4 pkt 3) ZO,
2) zawiera niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia, jeżeli w toku oceny ofert Zamawiający poweźmie wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia za wskazaną cenę i w związku z tym zasadne jest wyjaśnienie elementów składowych oferty mających wpływ na cenę, a złożone wyjaśnienia nie udowodnią, że cena gwarantuje realizację zamówienia;
3) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki w swojej ofercie;
4) wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą o liczbę dni wymaganą w wezwaniu Zamawiającego;
5) wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do jego wykluczenia w szczególności: brak w ofercie złożonego oświadczenia o braku powiązań z zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 2 do ZO.
6) Zamawiający informuje, że brak podania przez Wykonawcę producenta i modelu dla części 1-2 spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią formularza zapytania ofertowego, z uwagi na fakt braku możliwości sprawdzenia oferowanego sprzętu i oprogramowania z minimalnymi wymaganiami zamawiającego, opisanymi w załączniku nr 1A-1B do ZO. Zamawiający informuje, że nie wymaga wskazania szczegółowych parametrów technicznych

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "DRWĘCA"

Adres

Przemysłowa 15

11-130 Orneta

warmińsko-mazurskie , lidzbarski

Numer telefonu

(55)2421458

Fax

552421458

NIP

5820003477

Tytuł projektu

Poprawa warunków mieszkaniowych życia mieszkańców obszaru zdegradowanego - termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 3 w Ornecie

Numer projektu

RPWM.04.03.02-28-0084/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający w dniu otwarcia ofert stwierdził, iż zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia kwotę brutto w wysokości
a) na realizację części 1 - kwotę brutto: 630.011,43 zł.
a) na realizację części 2 - kwotę brutto: 125.597,54 zł,
Najniższe kwoty ofert za realizację części 1 i 2 przewyższają środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie §XVII ust. 7 pkt 3) ZO, gdyż ceny wszystkich złożonych ofert są wyższe od kwot, które Zamawiający przeznaczył na realizację części 1 i 2.
Liczba wyświetleń: 402