Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/2019 Zakup surowców i materiałów wraz z dostawą

Data publikacji: 09.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-02-2019

Numer ogłoszenia

1159604

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Został zmieniony załącznik nr 4 - została dokonana wymiana pliku na prawidłowy, w związku z tym został wydłużony termin składania ofert do dnia 11.02.2019.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami można przesłać pocztą na adres Zamawiającego:
ROMA sp. z o.o. Grabowiec, ul. Słoneczna 7, 87-124 Złotoria lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub skan przesłać na adres e-mail:rromanowski@roma.torun.pl, po czym przesłać pocztą oryginał oferty.
Oferta przesłana pocztą lub dostarczona osobiście powinna być przekazana w zamkniętej kopercie opisanej:
NIE OTWIERAĆ DO DNIA 08.02.2019 r.
a oferta dostarczona poprzez adres email- zaszyfrowana i opisana NIE OTWIERAĆ DO DNIA 08.02.2019 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rromanowski@roma.torun.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Roman Romanowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48605564206

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup surowców i materiałów wraz z dostawą. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w tabeli surowcowej stanowiącej załącznik nr 4.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: toruński Miejscowość: Grabowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup surowców i materiałów na potrzeby realizacji projektu "Zmiana sposobu wytwarzania zespolonego hybrydowego wielkogabarytowego wyrobu kompozytowego" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup surowców i materiałów zgodnie z założonymi parametrami technicznymi wraz z dostawą w okresie od lutego 2019 zgodnie z zawartą umową po złożeniu zamówienia, przy czym okres realizacji zamówienia maksymalnie wynosi maksymalnie do 7 dni. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, który należy uzupełnić znajduje się w załączniku nr 4 – tabela surowcowa.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przy ograniczeniu oferty do dwóch części.

Kod CPV

24000000-4

Nazwa kodu CPV

Produkty chemiczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV: 24500000-9 Tworzywa sztuczne w formach podstawowych
CPV: 243000000-7 Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa w okresie od lutego 2019 zgodnie z zawartą umową.
Po złożeniu zamówienia okres realizacji zamówienia maksymalnie wynosi do 7 dni.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków – załącznik nr 2 do oferty.

Wiedza i doświadczenie

Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków – załącznik nr 2 do oferty.

Potencjał techniczny

Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków – załącznik nr 2 do oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków – załącznik nr 2 do oferty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków – załącznik nr 2 do oferty.

Dodatkowe warunki

Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - załącznik nr 3 do oferty

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zamówienia/umowy podpisanej z dostawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego.
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, w tym także spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć. Ewentualne zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - wzór,
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków – wzór,
Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań – wzór,
Załącznik nr 4 – tabela surowcowa-wzór

Zamówienia uzupełniające

n/d

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert: Kryterium WAGA (%)
1) Cena oferty netto (waga 60% oceny)
2) Termin dostawy (waga 40% oceny) –tj. szybkość realizacji dostawy po przesłaniu pisemnego, w tym poprzez email zamówienia (liczba dni).
Sposób oceny ofert:
W celu porównania ofert punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem do zapytania ofertowego i obliczane według wzorów, dla ofert częściowych zostanie dokonane porównanie w stosunku proporcjonalnym do zakresu dostawy.
ad.1. Kryterium – cena
P1=Cn/Cob x[60]
gdzie:
P1 – liczba punktów w Kryterium nr 1 przyznanych Dostawcy za zaoferowaną cenę
CN– najniższa zaoferowana łączna cena w postępowaniu
COB – cena łączna zaoferowana w badanej ofercie
60- waga kryterium
Ad.2 Kryterium – Termin dostawy– liczony jako szybkość realizacji dostawy zapewnionej przez Oferenta od złożonego zamówienia (liczba dni)
P2=Dn/Dob x[40]
gdzie:
P2 – liczba punktów w Kryterium nr 2 przyznanych rozpatrywanej ofercie
DN– termin dostawy wyrażony w liczbie dni najkrótszy ze wszystkich ofert
DOB – termin dostawy wyrażony w liczbie dni rozpatrywanej oferty
40- waga kryterium

Zamawiający nie wyklucza podjęcia negocjacji cenowych z każdym z oferentów.
Wygrywa oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są Oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Do oferty należy załączyć oświadczenie zakresu wykluczeń w odniesieniu do podmiotów powiązanych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Słoneczna 7

87-124 Grabowiec

kujawsko-pomorskie , toruński

Numer telefonu

605564206

NIP

8790015789

Tytuł projektu

Zmiana sposobu wytwarzania zespolonego hybrydowego wielkogabarytowego wyrobu kompozytowego.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0891/17-00

Inne źródła finansowania

n/d

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 310