Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe 09 01 2019 F - usługa badawcza: analizy NMR

Data publikacji: 09.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-01-2019

Numer ogłoszenia

1159586

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tenders@selvita.com, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tenders@selvita.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Dziedzicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

0048 122 974 700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Rutynowe i specjalistyczne analizy NMR

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie analiz służących do realizacji badań w projektach pt. „Rozwój innowacyjnej spersonalizowanej terapii nowotworów litych”, „Rozwój nowej generacji spersonalizowanych terapii celujących w metabolizm komórek nowotworowych”, „Rozwój innowacyjnej immunoterapii nowotworów litych celującej w immunosupresyjne mikrośrodowisko guza” oraz „Nowa generacja immunoterapii nowotworów oparta o aktywację odpowiedzi immunologicznej pacjentów”.

Przedmiot zamówienia

1. Rutynowe analizy 1H NMR oraz 13C NMR według poniższej specyfikacji:
• Aparat pomiarowy: min. 300 MHz.
• Próbki przygotowane do odebrania i analizy – substancje rozpuszczone w odpowiednio dobranym rozpuszczalniku deuterowanym, umieszczone w probówce do analiz NMR.
• Parametry pomiaru mają być dostosowane do ilości próbki/stężenia roztworu i tak dobrane przez operatora, by zapewnić poprawne widmo NMR (np. dostosowana liczba skanów, czas akwizycji).

Ilość prognozowana na zużycie miesięczne w podanym okresie: 250±50%

2. Specjalistyczne analizy NMR według poniższej specyfikacji:
• Aparat pomiarowy: min. 400 MHz.
• Rozpuszczalniki deuterowane: deuterowana woda, chloroform, DMSO, aceton i metanol (przygotowanie próbki leży po stronie Dostawcy).
Parametry pomiaru mają być dostosowane do ilości próbki/stężenia roztworu i tak dobrane przez operatora, by zapewnić poprawne widmo NMR (np. dostosowana liczba skanów, czas akwizycji).
• Minimalna ilość związku 1 mg, maksymalna 30 mg.
• Możliwość wykonania widm 1HNR i 13C
• Możliwość wykonania widm 2D: np. COSY, HSQC, HMBC
• Możliwość wykonania widm innych heteroatomów: 15N, 19F, 31P.
• Możliwość precyzyjnego określenia stałej sprzężeń.

Ilość prognozowana na zużycie miesięczne w podanym okresie: 200±50%

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia (realizacji badania i przesłania wyników): max. 1 dzień roboczy (próbka musi być odebrana z siedziby Zamawiającego w dniu jej przygotowania, koszty transportu oraz ubezpieczenia po stronie Dostawcy. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe przechowywanie próbki w trakcie transportu.), w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę będzie brany maks. czas dostawy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz uprawnienie do wykonywania określonej działalności, jeżeli są wymagane przepisami prawa. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz uprawnienie do wykonywania określonej działalności, jeżeli są wymagane przepisami prawa. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz uprawnienie do wykonywania określonej działalności, jeżeli są wymagane przepisami prawa. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz uprawnienie do wykonywania określonej działalności, jeżeli są wymagane przepisami prawa. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz uprawnienie do wykonywania określonej działalności, jeżeli są wymagane przepisami prawa. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na warunkach nieznacznie odbiegających od określonych w zapytaniu ofertowym w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty w jednakowy sposób odbiegają od zamieszczonej w zapytaniu specyfikacji, a zmiany te są mało istotne i nie wpływają na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie, tj.:
• występuje niepełna zgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia;
• występuje niepełna zgodność warunków udziału w postępowaniu z warunkami, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym zawartych w części III.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, zakupu jednej z jego części/pozycji, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta
Wypełniony załącznik 1 z zapytania ofertowego

Zamówienia uzupełniające

Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w ilości nieprzekraczającej 50% ilości określonej w niniejszym zapytaniu ofertowym. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
• złożenie oferty w terminie;
• przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części V;
• zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części II.
2. Kryterium oceny ofert:
• Cena 100%
3. Sposób dokonywania oceny:
Punkty za poszczególne kryteria przyznawane będą zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt w przypadku każdego ze wskazanych wyżej kryteriów:
• najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt;
• najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt;
• pozostałe: 10 - (zaoferowana cena/najwyższa zaoferowana cena) * 10 pkt.

W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen.

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SELVITA S.A.

Adres

Profesora Michała Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

784024025

Fax

12 297 47 01

NIP

6792942955

Tytuł projektu

Rozwój innowacyjnej immunoterapii nowotworów litych celującej w immunosupresyjne mikrośrodowisko guza.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0987/16-00

Inne źródła finansowania

„Rozwój innowacyjnej spersonalizowanej terapii nowotworów litych”
„Rozwój nowej generacji spersonalizowanych terapii celujących w metabolizm komórek nowotworowych”
„Nowa generacja immunoterapii nowotworów oparta o aktywację odpowiedzi immunologicznej pacjentów”
Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków - data wpłynięcia oferty: 14.01.2019.
Liczba wyświetleń: 85