Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie nr 6/2018

Data publikacji: 09.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-02-2019

Numer ogłoszenia

1159580

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie firmy przy ul. Stoczniowców 1, 30-709 Kraków, za pośrednictwem kuriera, poprzez e-mail lub przesyłać na adres do korespondencji.
2. Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 11.02.2019
3. Decyduje data wpływu do Zamawiającego, otrzymania przesyłki pocztowej, wiadomości e-mail lub dostarczenia osobiście.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marcin.kukulka@wotel.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Kukułka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

793363639

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia 6/2018 jest zakup materiałów budowlanych zgodnie ze specyfikacją podaną w Załączniku nr 1, stanowiących element do zabudowy prototypów w ramach projektu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia 6/2018 jest zakup materiałów budowlanych zgodnie ze specyfikacją podaną w Załączniku nr 1, stanowiących element do zabudowy prototypów w ramach projektu.

Przedmiot zamówienia

Od podmiotu oczekuje się dostarczenia budowlanych zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do zamówienia.
Ogłoszenie zawiera 4 załączniki, z czego załącznik 1 stanowi zestawienie elementów stanowiących przedmiot dostawy.

Kod CPV

44000000-0

Nazwa kodu CPV

Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Całość zamówienia zostanie zrealizowana maksymalnie do 60 dni od daty podpisania umowy z dostawcą.
2. Zamówienie i dostawy mogą być realizowane w częściach, jednak nie później niż do terminu wynikającego z punktu 1.
3. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie podpisanie umowy z Zamawiającym.
Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Warunki płatności. Płatności zostaną realizowane w terminie 60 dni na podstawie wystawionej faktury VAT po sporządzeniu protokołu odbioru każdej części zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Oferta powinna być przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.
Złożona oferta powinna zawierać:
 nazwę i adres Oferenta,
 termin realizacji,
 kosztorys ofertowy,
 cenę, warunki i termin płatności,
 datę sporządzenia oferty,
 datę ważności oferty,
 informację o wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyclingu, jeśli jest to możliwe ze względu na specyfikę zamówienia
 podpis oferenta

Oferta musi być ważna co najmniej do: 31.03.2019
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje.

Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych (złożona po terminie, niekompletna oraz do których nie załączono wymaganych załączników) lub merytorycznych (zwłaszcza niebędącą ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.

Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu) albo w przypadku nie otrzymania dofinansowania projektu. Informacja o unieważnieniu postępowania lub zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl. W przypadku modyfikacji treści zapytania termin składania ofert zostanie przedłużony. O unieważnieniu postępowania lub zmianie treści zapytania ofertowego zostaną poinformowane podmioty, od których Zamawiający otrzymał już ofertę.

Warunki zmiany umowy

Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym Oferentem na realizację przedmiotu zamówienia.
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie terminu realizacji pod warunkiem wystąpienia obiektywnych i niezależnych od wykonawcy okoliczności powodujących uzasadnione wydłużenie okresu dostawy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg załączonego wzoru ("Zał. 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu").
W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w powyższym rozumieniu wg załączonego wzoru.
Dodatkowo Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów, a mianowicie:
1. oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu. (Załącznik nr 4.)
Szczegóły dotyczące klauzuli informacyjnej RODO znajdują się w załączniku nr 3. "Klauzula informacyjna RODO".

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

KRYTERIA OCENY:
Kryteriami wyboru ofert są:

KRYTERIUM 1: Cena netto (maksymalna liczba punktów do zdobycia to 70 pkt),
Sposób oceny: 70 pkt x cena najniższa/cena badana

KRYTERIUM 2: Czas dostawy do Zamawiającego (maksymalna liczba punktów do zdobycia to 30 pkt).
Sposób oceny:
30 pkt – czas dostawy do 21 dni od podpisania umowy
0 pkt – czas dostawy powyżej 21 dni od podpisania umowy

KRYTERIUM DODATKOWE (ROZSTRZYGAJĄCE):
Jeżeli w ramach zamówienia kilka ofert otrzyma identyczną liczbę punktów Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który zadeklaruje sporządzanie raportów i dokumentacji technicznej, instrukcji użytkownika, faktur, pozostałych dokumentów w postaci elektronicznej (z poszanowaniem ochrony środowiska).

Łączna liczba punktów, jakie może uzyskać oferta stanowi sumę kryterium 1 i 2.
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Komisja Konkursowa dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.
Zamawiający ogłosi wybór Oferenta na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/.

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Stoczniowców 1

30-709 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

793363639

NIP

9452204579

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej modułowej konstrukcji pływającej o funkcjonalnościach hotelu wraz z systemem inteligentnego zarządzania

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0087/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamówienie dopuszczało oferty częściowe. Dla każdej części zamówienia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami zamieszczonymi w ogłoszeniu. Poniżej zamieszczono oferentów wraz z częściami zamówienia, w których złożyli najkorzystniejszą ofertę.

Firma Handlowo Usługowa INVESA Jacek Sala, 32-851 Jadowniki, ul. Staropolska 33 - Pozycje: I.2., I.3, I.5-I.7, I.9, I.10, I.13-I.30, II.1, II.2, II.4, II.8-II.10, III.5, III.6, III.14-III.16. poz. bez numeru (wkręty samowiercące), III.18., III.25-III.43

Interfarb S.C. Dariusz Kękuś i S-ka, ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków, Pozycje: III.1-III.3, III.8-III.9, III.17, III.24.

Odstąpiono od zakupu pozycji:
I.1. Piana poliuretanowa
I.4. płyta kompozytowa
I.8. folia zewnętrzna elewacyjna EPDM z klejem
I.11. Taśma butylowa
I.12. Masa szpachlowa do płyt karton gips
II.5. Sklejka wodoodporna
II.7. Folia zewnętrzna elewacyjna EPDM z klejem
III.4. płyta kompozytowa
III.7. Masa szpachlowa do płyt karton gips
III.11. folia zewnętrzna elewacyjna EPDM z klejem (…)
III.12. folia zewnętrzna elewacyjna EPDM z klejem (…)
III.13. folia zewnętrzna elewacyjna EPDM z klejem (…)
III.19. piana poliuretanowa
III.20. beton architektoniczny w postaci masy tynkarskiej (…)
III.21. podkład pod beton z poz. 20.
III.22. impregnat do betonu architektonicznego do zabezpieczenia powierzchni (…)
III. 23. klej do płyty kompozytowej

Przyczyny:
Odstąpiono od zakupu piany poliuretanowej ze względu na zmiany w modelu konstrukcji oraz nieodpowiadające parametry akustyczne piany. Już po ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności, w toku prac B+R okazało się, że piana nie spełnia pożądanych parametrów i jej zakup jest bezzasadny.
Odstąpiono od zakupu płyty kompozytowej o zadanych parametrach ze względu na zmiany w modelu konstrukcyjnym budynku po ogłoszeniu zapytania w Bazie Konkurencyjności. Nowy model konstrukcji zakłada użycie płyt również na dachu, co niesie ze sobą zwiększenie parametrów wytrzymałościowych i odporności na wodę. Postępowanie na płytę kompozytową o niezbędnych parametrach zostanie wkrótce opublikowane.
Pozostałe pozycje z zestawienia na skutek zmian konstrukcji i założeń architektonicznych nie są adekwatne do zakresu projektu. Podane w zapytaniu ilości i parametry materiałów nie przystają do aktualnego zapotrzebowania wynikającego z modelu prototypu. Po korekcie ilości i parametrów niezbędnych materiałów zostanie ogłoszone nowe postępowanie.

Nie rozstrzygnięto:
II.3. mikroguma – brak złożonych ofert
II.6 klej do drewna – brak złożonych ofert
Liczba wyświetleń: 447