Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonanie badań wyłącznika - prób załączania i wyłączania prądu zwarciowego:

Data publikacji: 09.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-02-2019

Numer ogłoszenia

1159573

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 08.02.2019
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/ kuriera / posłańca w siedzibie firmy JM-Tronic Sp. z o.o. lub elektronicznie na adres e-mail: m.koziorowicz@jmtronik.pl
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Mariusz Koziorowicz tel: 608-698-059 email: m.koziorowicz@jmtronik.pl
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b) Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po ostatnim dniu terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Koziorowicz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie Badań wyłącznika - Prób załączania i wyłączania prądu zwarciowego:

Wg norm:
PN-EN 62271-100:2009 (IEC 62271-100:2008)
PN-EN 62271-100:2009/A1:2013-07 (IEC 62271-100:2008/AMD1:2012)
PN-EN 62271-100:2009/A2:2017-12 (IEC 62271-100:2008/AMD2:2017)


1. Dla wyłącznika typ 17,5kV / 1250A / 31,5kA
17,5kV 1250A 31,5kA p=150mm Wysuwny 220VDC (biegun zalewany)
Parametry:
· napięcie znamionowe: 17,5 kV,
· częstotliwość znamionowa: 50 Hz,
· poziom znamionowy izolacji: 38/45 kV AC, 95/110 kV LI,
· prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany: 31,5 kA/3 s,
· prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany: 80 kA,
· prąd znamionowy ciągły: 1250 A,
· prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy: 31,5 kA,
· prąd znamionowy załączalny zwarciowy: 80 kA,
· klasa: S1, E2.


Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze


2. Dla wyłącznika typ 17,5kV / 2000A / 31,5kA
17,5kV 2000A 31,5kA p=210mm Wysuwny 220VDC (biegun zalewany)
Parametry:
· napięcie znamionowe: 17,5 kV,
· częstotliwość znamionowa: 50 Hz,
· poziom znamionowy izolacji: 38/45 kV AC, 95/110 kV LI,
· prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany: 31,5 kA/3 s,
· prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany: 80 kA,
· prąd znamionowy ciągły: 2000 A,
· prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy: 31,5 kA,
· prąd znamionowy załączalny zwarciowy: 80 kA,
· klasa: S1, E2.Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze

Szczegóły w załączniku.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1.Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie Badań wyłącznika - Prób załączania i wyłączania prądu zwarciowego:

Wg norm:
PN-EN 62271-100:2009 (IEC 62271-100:2008)
PN-EN 62271-100:2009/A1:2013-07 (IEC 62271-100:2008/AMD1:2012)
PN-EN 62271-100:2009/A2:2017-12 (IEC 62271-100:2008/AMD2:2017)


1. Dla wyłącznika typ 17,5kV / 1250A / 31,5kA
17,5kV 1250A 31,5kA p=150mm Wysuwny 220VDC (biegun zalewany)
Parametry:
· napięcie znamionowe: 17,5 kV,
· częstotliwość znamionowa: 50 Hz,
· poziom znamionowy izolacji: 38/45 kV AC, 95/110 kV LI,
· prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany: 31,5 kA/3 s,
· prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany: 80 kA,
· prąd znamionowy ciągły: 1250 A,
· prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy: 31,5 kA,
· prąd znamionowy załączalny zwarciowy: 80 kA,
· klasa: S1, E2.


Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze


2. Dla wyłącznika typ 17,5kV / 2000A / 31,5kA
17,5kV 2000A 31,5kA p=210mm Wysuwny 220VDC (biegun zalewany)
Parametry:
· napięcie znamionowe: 17,5 kV,
· częstotliwość znamionowa: 50 Hz,
· poziom znamionowy izolacji: 38/45 kV AC, 95/110 kV LI,
· prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany: 31,5 kA/3 s,
· prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany: 80 kA,
· prąd znamionowy ciągły: 2000 A,
· prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy: 31,5 kA,
· prąd znamionowy załączalny zwarciowy: 80 kA,
· klasa: S1, E2.Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze

Szczegóły w załączniku.

Kod CPV

73111000-3

Nazwa kodu CPV

Laboratoryjne usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 29.03.2019
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
3. Miejsce realizacji zamówienia: uzależnione od potrzeb Zamawiającego (w tym: siedziba Zamawiającego lub Wykonawcy).
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić miejsce i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia badań.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert:

a) Cena brutto – waga punktowa 100 pkt. (100%)

Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
------------------------------------------------------------------------------ x 100
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JM-TRONIC SP. Z O.O.

Adres

Wapienna 43/45

04-691 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

501771126

NIP

9520002748

Tytuł projektu

Inteligentna cyfrowa rozdzielnica średniego napięcia

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0496/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres: Instytut Elektrotechniki, ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 31.01.2019r.
Cena brutto: 436 404,00 zł
Liczba wyświetleń: 208