Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prób izolacji wyłączników cyfrowych

Data publikacji: 09.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-02-2019

Numer ogłoszenia

1159559

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 8 luty 2019
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/ kuriera / posłańca w siedzibie firmy JM-Tronic Sp. z o.o. lub elektronicznie na adres e-mail: m.koziorowicz@jmtronik.pl
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Mariusz Koziorowicz tel: 608-698-059 email: m.koziorowicz@jmtronik.pl
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b) Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po ostatnim dniu terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Koziorowicz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie Prób izolacji wyłączników cyfrowych:

Wg norm:
PN-EN 62271-100:2009 (IEC 62271-100:2008)
PN-EN 62271-100:2009/A1:2013-07 (IEC 62271-100:2008/AMD1:2012)
PN-EN 62271-100:2009/A2:2017-12 (IEC 62271-100:2008/AMD2:2017)

1. Dla wyłącznika typ 17,5kV / 1250A / 31,5kA
17,5kV 1250A 31,5kA p=150mm Wysuwny 220VDC (biegun zalewany)
Parametry:
· napięcie znamionowe: 17,5 kV,
· częstotliwość znamionowa: 50 Hz,
· poziom znamionowy izolacji 38/45 kV AC, 95/110 kV LI,
· prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany: 31,5 kA/3 s,
· prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany: 80 kA,
· prąd znamionowy ciągły: 1250 A,
· prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy: 31,5 kA,
· prąd znamionowy załączalny zwarciowy: 80 kA,
· klasa: S1, E2

Wymagania odnośnie prób:
1. Próby izolacji (punkt normy 6.2 - PN-EN 62271-100:2009 (IEC 62271-100:2008))
1.1. Próby napięciem o częstotliwości sieciowej – Parametry probiercze 38/45 kV
1.2. Próby napięciem udarowym piorunowym 1.2/50 – Parametry probiercze 95/110kV

Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze

2. Dla wyłącznika typ 24kV / 1250A / 25kA
24kV 1250A 25kA p=210mm Wysuwny 220VDC (biegun zalewany)
Parametry:
· napięcie znamionowe: 24kV,
· częstotliwość znamionowa: 50 Hz,
· poziom znamionowy izolacji 50/60 kV AC, 125/145 kV LI,
· prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany: 25 kA/3 s,
· prąd znamionowy szczytowy wytrzymywanyt: 63 kA,
· prąd znamionowy ciągły: 1250 A,
· prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy: 25 kA,
· prąd znamionowy załączalny zwarciowy: 63 kA,
· klasa: S1, E2

Wymagania odnośnie prób:
1. Próby izolacji (punkt normy 6.2 - PN-EN 62271-100:2009 (IEC 62271-100:2008))
1.1. Próby napięciem o częstotliwości sieciowej – Parametry probiercze 50/60 kV
1.2. Próby napięciem udarowym piorunowym 1.2/50 – Parametry probiercze 125/145kV


Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1.Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie Prób izolacji wyłączników cyfrowych:

Wg norm:
PN-EN 62271-100:2009 (IEC 62271-100:2008)
PN-EN 62271-100:2009/A1:2013-07 (IEC 62271-100:2008/AMD1:2012)
PN-EN 62271-100:2009/A2:2017-12 (IEC 62271-100:2008/AMD2:2017)

1. Dla wyłącznika typ 17,5kV / 1250A / 31,5kA
17,5kV 1250A 31,5kA p=150mm Wysuwny 220VDC (biegun zalewany)
Parametry:
· napięcie znamionowe: 17,5 kV,
· częstotliwość znamionowa: 50 Hz,
· poziom znamionowy izolacji 38/45 kV AC, 95/110 kV LI,
· prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany: 31,5 kA/3 s,
· prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany: 80 kA,
· prąd znamionowy ciągły: 1250 A,
· prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy: 31,5 kA,
· prąd znamionowy załączalny zwarciowy: 80 kA,
· klasa: S1, E2

Wymagania odnośnie prób:
1. Próby izolacji (punkt normy 6.2 - PN-EN 62271-100:2009 (IEC 62271-100:2008))
1.1. Próby napięciem o częstotliwości sieciowej – Parametry probiercze 38/45 kV
1.2. Próby napięciem udarowym piorunowym 1.2/50 – Parametry probiercze 95/110kV

Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze

2. Dla wyłącznika typ 24kV / 1250A / 25kA
24kV 1250A 25kA p=210mm Wysuwny 220VDC (biegun zalewany)
Parametry:
· napięcie znamionowe: 24kV,
· częstotliwość znamionowa: 50 Hz,
· poziom znamionowy izolacji 50/60 kV AC, 125/145 kV LI,
· prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany: 25 kA/3 s,
· prąd znamionowy szczytowy wytrzymywanyt: 63 kA,
· prąd znamionowy ciągły: 1250 A,
· prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy: 25 kA,
· prąd znamionowy załączalny zwarciowy: 63 kA,
· klasa: S1, E2

Wymagania odnośnie prób:
1. Próby izolacji (punkt normy 6.2 - PN-EN 62271-100:2009 (IEC 62271-100:2008))
1.1. Próby napięciem o częstotliwości sieciowej – Parametry probiercze 50/60 kV
1.2. Próby napięciem udarowym piorunowym 1.2/50 – Parametry probiercze 125/145kV


Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze

Kod CPV

73111000-3

Nazwa kodu CPV

Laboratoryjne usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 29.03.2019
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
3. Miejsce realizacji zamówienia: uzależnione od potrzeb Zamawiającego (w tym: siedziba Zamawiającego lub Wykonawcy).
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić miejsce i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia badań.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN lub w EUR. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
3. W przypadku wyrażenia ceny w innej walucie niż PLN zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji zapytania
4. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
5. W przypadku wykonawców, którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT w Polsce, Zamawiający – w celu właściwego porównania ofert – doliczy do podanej ceny netto kwotę należnego podatku VAT.
6. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JM-TRONIC SP. Z O.O.

Adres

Wapienna 43/45

04-691 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

501771126

NIP

9520002748

Tytuł projektu

Inteligentna cyfrowa rozdzielnica średniego napięcia

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0496/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres: Instytut Elektrotechniki, ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 31.01.2019r.
Cena brutto: 17 220,00 zł
Liczba wyświetleń: 187