Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa materiałów biurowych

Data publikacji: 09.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-01-2019

Numer ogłoszenia

1159492

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać mailowo na adres zmg@warr.pl do 16.01.2019 r. (do końca dnia)
2. Oferta musi być ważna do 31.01.2019 r.
3. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Oferenta.
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające całego zakresu z zapytania ofertowego zostaną odrzucone.
6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
7. Oferent w formularzu ofertowym poda cenę jednostkową brutto oraz cenę brutto za wszystkie szt./op./bloczki/ryzy.
8. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zmg@warr.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Jarosz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71 348 30 17

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych w związku z realizacją projektu: "Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-OSI Dolina Baryczy", Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt biurowy

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych w związku z realizacją projektu: "Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-OSI Dolina Baryczy", Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych
2. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (formularzu ofertowym).
4. Koszt dostawy materiałów leży po stronie Oferenta.

Kod CPV

30190000-7

Nazwa kodu CPV

Różny sprzęt i artykuły biurowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa materiałów biurowych nastąpi do dnia 25.01.2019 r. do siedziby WARR we Wrocławiu, przy ul. Karmelkowej 29

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie nie mogą być powiązani z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych.
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia stanowiącego integralną część Formularza ofertowego.

Dodatkowe warunki

1. W przypadku złożenia dokumentów w niewłaściwej formie Zamawiający może wezwać Wykonawcę do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
2. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste pomyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek lub inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem Ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści ofert. O naniesionych poprawkach Zamawiający musi niezwłocznie powiadomić Wykonawcę, oraz uzyskać jego zgodę na dokonanie poprawek, które nie dotyczą oczywistych omyłek.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sprawie wyboru ofert bez wskazania przyczyny.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium cena - 100% (100 pkt.)

2. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób:
Cena najniższej oferty x 100
Liczba punktów oferty ocenianej = (Cena najniższej oferty x 100)/Cena oferty ocenianej
3. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający udzieli zamówienia u Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
5. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze drugą ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
6. W przypadku gdy okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w terminie przez niego określonym. W przypadku, gdy powtórnie złożone zostaną oferty o takiej samej cenie, Zamawiający dokona losowego wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Adres

Karmelkowa 29

52-437 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

71 797 04 00

Fax

71 797 04 07

NIP

8942316144

Tytuł projektu

Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-OSI Dolina Baryczy

Numer projektu

RPDS.01.03.01-02-0008/17-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie jest związane z realizacją projektu: "Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-OSI Dolina Baryczy", Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybranym wykonawcą materiałów biurowych w ramach niniejszego postępowania ofertowego jest ERIE Troskiewicz spółka jawna
ul. Strachocińska 170, 51-518 Wrocław.
Oferta wpłynęła dnia 16.01.2019 r.
Kwota brutto za wykonanie i dostawę materiałów biurowych - 1 876,11 PLN
Liczba wyświetleń: 216