Strona główna
Logo unii europejskiej

Ewaluacja wdrażania i wpływu Funduszu Małych Projektów na realizację celu IV osi priorytetowej Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

Data publikacji: 09.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-01-2019

Numer ogłoszenia

1159467

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę dotyczącą zamówienia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres tomasz.kolodziejczak@miir.gov.pl do dnia 28 stycznia 2019 r

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tomasz.kolodziejczak@miir.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Kołodziejczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71 340 68 48

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Badanie obejmuje przeprowadzenie ewaluacji śródokresowej. Ocenie podlegać będzie efektywność i skuteczność instrumentu, jak również jego trafność i oddziaływanie.
Jednocześnie rekomendacje wynikające z części badania dotyczącej procesów, w które bezpośrednio zaangażowany jest beneficjent, powinny odnosić się do możliwych uproszczeń w zakresie wdrażania mikroprojektów i projektu parasolowego. Ewaluatorzy powinni ocenić dotychczas wprowadzone zmiany w procesach oraz ewentualnie zaproponować dalsze modyfikacje również z uwzględnieniem propozycji przepisów na lata 2021-2027.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem badania jest ocena sposobu wdrażania oraz rezultatów Funduszu Małych Projektów (dalej FMP) - projektu parasolowego realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 (zwanego dalej programem).
Badanie umożliwi ocenę wpływu mikroprojektów na zmiany społeczno-kulturowe zachodzące na polsko-saksońskim pograniczu. Odpowie na pytanie, jaki jest udział tego instrumentu wsparcia w procesie zmian zachodzących na pograniczu. Ocenie poddane zostaną również tendencje w postrzeganiu sąsiadów z drugiej strony granicy, stopień wzajemnego zaufania oraz rozwoju kontaktów transgranicznych.

Przedmiot zamówienia

Badanie obejmuje przeprowadzenie ewaluacji śródokresowej. Ocenie podlegać będzie efektywność i skuteczność instrumentu, jak również jego trafność i oddziaływanie.
Jednocześnie rekomendacje wynikające z części badania dotyczącej procesów, w które bezpośrednio zaangażowany jest beneficjent, powinny odnosić się do możliwych uproszczeń w zakresie wdrażania mikroprojektów i projektu parasolowego. Ewaluatorzy powinni ocenić dotychczas wprowadzone zmiany w procesach oraz ewentualnie zaproponować dalsze modyfikacje również z uwzględnieniem propozycji przepisów na lata 2021-2027.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Podana poniżej lista narzędzi badawczych stanowi minimum metodyczne określone przez Zamawiającego.
1. analiza danych zastanych (w tym Program, Podręcznik Programu, dokumenty wdrożeniowe Euroregionu, strategia euroregionu, wnioski o dofinansowanie mikroprojektów, raporty z realizacji mikroprojektów, wnioski o płatność, procedury wewnętrzne Euroregionu (PL i DE), analiza danych ze sprawozdawczości i monitoringu na poziomie IZ, WS i Kontrolerów z art. 23. (PL i DE)),
2. analiza przepisów UE i krajowych pod kątem rozwiązań dot. FMP (również projektów dot. perspektywy 2021-2027)
3. 6 wywiadów pogłębionych z: pracownikami biur Euroregionu (również niemieckiego), w tym obowiązkowo z dyrektorami (3 PL / 3 DE),
4. 2 wywiady z kontrolerami z art. 23 (1 PL / 1 DE),
5. CAWI/CATI z wszystkimi wnioskodawcami mikroprojektów,
6. minimum 6 studiów przypadku (mikroprojekty), w różnych obszarach tematycznych w ich ramach badanie opinii mieszkańców pogranicza,
7. analiza sieci, w tym szczególnie: liczba, gęstość i siła powiązań,
8. benchmarking z minimum dwoma programami Interreg, posiadającymi zbliżony instrument, w tym: 1 z udziałem Polski i 1 bez udziału Polski,
9. tajemniczy klient (Mystery shopper), co najmniej 6 prób kontaktu łącznie (telefonicznie i/lub osobiście) w sprawie dofinansowania (3 DE i 3 PL).

Harmonogram realizacji zamówienia

Wstępna wersja raportu metodycznego do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
Uwagi Zamawiającego do Wstępnej wersji raportu metodycznego do 10 dni kalendarzowych od otrzymania Wstępnej wersji raportu metodycznego
Ostateczna wersja raportu metodycznego do 10 dni kalendarzowych od otrzymania uwag Zamawiającego do Wstępnej wersji raportu metodycznego
Wstępna wersja raportu ewaluacyjnego do 150 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
Uwagi Zamawiającego do Wstępnej wersji raportu końcowego do 40 dni kalendarzowych od otrzymania Wstępnej wersji raportu końcowego
Ostateczna wersja raportu końcowego do 30 dni kalendarzowych od otrzymania uwag Zamawiającego do Wstępnej wersji raportu końcowego

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonali 1 usługę, polegającą na wykonaniu badania ewaluacyjnego/analizy programu/ów operacyjnych współfinansowanego/-ych ze środków Unii Europejskiej w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i/lub regionu, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy dysponują lub będą dysponowali zespołem osób, w tym:
4 osobami, które łącznie spełniają wszystkie niżej wymienione wymagania
a) kierowała/koordynowała realizacją co najmniej 2 badań ewaluacyjnych dotyczących programu/ów operacyjnych współfinansowanego/-ych ze środków Unii Europejskiej w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i/lub regionu, a wartość każdej usługi wyniosła nie mniej niż 100 000,00 zł brutto,
b) jest autorem lub współautorem raportu końcowego (wymienionym w raporcie) z co najmniej 1 badania ewaluacyjnego obejmującego Program/y Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III lub Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski,
c) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła, co najmniej 1 badanie społeczno-ekonomiczne, w ramach którego wykorzystano metody/techniki z zakresu badań społecznych i/lub analiz rynku
d) posiada znajomość języka niemieckiego na poziomie minimum C2 w skali globalnej biegłości językowej według "Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ) – w przypadku osoby, której językiem ojczystym nie jest język niemiecki.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca w formularzu ofertowym przedstawi kosztorys badania z kosztem opracowania narzędzi badawczych.
2. Wszelkie przekazane przez Zamawiającego dane Wykonawca ma obowiązek traktować jako poufne zarówno w trakcie realizacji Umowy, jak i po jej ustaniu. Wykonawca zachowa poufność odnośnie jakichkolwiek informacji, czy dokumentów ujawnionych, odkrytych, zgromadzonych lub opracowanych w trakcie przeprowadzania badania. Wykonawca zobowiązuje się, że informacje te będą wykorzystane jedynie do celów badania i nie zostaną ujawnione osobom trzecim oraz, że zostaną zniszczone/usunięte po zakończeniu badania.
3. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.
4. Czas trwania umowy może ulec wydłużeniu, jeżeli nastąpią nieprzewidziane, niezawinione przez Wykonawcę okoliczności uniemożliwiające wykonanie zadania w przewidzianym terminie.
5. Wszystkie tworzone materiały (papierowe oraz elektroniczne) związane z realizacją Zamówienia muszą zawierać system identyfikacji wizualnej. Logotypy powinny być umieszczone w miejscu widocznym.
6. Realizacja zamówienia będzie finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.
7. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji przedstawianych przez wykonawcę informacji i raportów, w celu potwierdzenia ich oryginalności, programami antyplagiatowymi.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Informacje i dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków w zakresie doświadczenia zespołu badawczego i zrealizowanych zamówień, przedstawione na wzorach tabel.
2. Sposób realizacji zamówienia zawierający opis technik badawczych.
3. Formularz ofertowy zawierający m.in. koszty wykonania zamówienia w kwocie netto i brutto; koszty te muszą obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem zadania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone z powodu wykluczenia Wykonawcy, na podstawie następujących kryteriów oceny:
Lp. kryterium Znaczenie kryterium (%)
1. Cena 35
2. Koncepcja badawcza 50
3. Zespół 15
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
1. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej
------------------------------- x 35 = liczba punktów
Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

Koncepcja badawcza musi uzyskać minimalnie 20 punktów. W innym przypadku oferta zostanie odrzucona niezależnie od liczby punktów uzyskanych za pozostałe kryteria.
Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy nie spełnili warunków, a oferty złożone przez nich uzna za odrzucone.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MINISTERSTWO ROZWOJU, DWT

Adres

pl. Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

222738150

Fax

222738918

NIP

5262895199

Tytuł projektu

Wdrażanie przez Instytucję Zarządzającą Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

Numer projektu

PLSN.05.01.00-00-0001/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Konsorcjum w składzie:
EU - CONSULT sp. z o.o., Toruńska 18C/d, 80-747 Gdańsk oraz Kreatus sp. z o.o., 11 Listopada 60-62, 43-300 Bielsko-Biała,
Data wpłynięcia oferty - 28 stycznia 2019 r.,
Cena oferty - 81 300, 81 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 407