Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie funkcji Inżyniera Hardware w projekcie badawczo-rozwojowym.

Data publikacji: 09.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-01-2019

Numer ogłoszenia

1159459

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami może być złożona: w wersji papierowej w miejscu wykonywania projektu to znaczy: JW Partners Sp. z o.o., ul. Zgoda 3/1B, 00-018 Warszawa (siedziba Zamawiającego otwarta jest dla klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00) lub elektronicznie (zeskanowania wersja formy papierowej) na adres mailowy: lukasz.wrobel@jwpartners.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

lukasz.wrobel@jwpartners.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

lukasz.wrobel@jwpartners.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501306048

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Inżyniera Hardware w projekcie badawczo - rozwojowym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zlecenie realizacji zadań projektowych i badawczych w projekcie badawczo-rozwojowego w roli Inżyniera Hardware

Przedmiot zamówienia

1. Dobór, konfiguracja i złożenie elementów całego systemu w całość.
2. Przygotowanie komponentów systemu zgodnie z wytycznymi kierowanika technicznego oraz kierownika prac badawczych.
3. Przygotowanie połączeń pomiędzy systemem radarowym, systemem RFiD i jednostką sterującąte
4. Dobór komponentów po stronie sterowania całego sytemu, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących poboru mocy.
5. Przeprowadzenie testów systemu urządzeń według metodyki wskazanej przez kierownika prac badawczych
6. Przygotowanie raportów z przeprowadzonych testów.
7. Uczestnictwo i przygotowanie sprzętu do badaniach całego systemu podczas prób w laboratorium oraz w warunkach zastosowania komercyjnego.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa zlecenie z wyłonionym Zleceniobiorcą zawarta będzie na czas od dnia 17.01.2018 do daty zakończenia projektu to znaczy: 30.11.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu i składania ofert zaproszone są osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie zbliżonym do opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym obowiązków Inżyniera Hardware w projekcie badawczo-rozwojowym.

Wiedza i doświadczenie

Do udziału w postępowaniu i składania ofert zaproszone są osoby fizyczne, które spełniają następujące wymogi:
- Wykształcenie wyższe o profilu nauk technicznych bądź osobą będąca w trakcie kształcenia na uczelni wyższej o profilu nauk technicznych
- osoby mogące się pochwalić potwierdzonym doświadczeniem w pracy w środowisku z systemami elektronicznymi (nie software)
- dobra znajomość języka angielskiego (poziom B2)
- znajomość środowiska Matlab
- znajomość środowiska LabView
- umiejętność programowania w językach C, C++

Dodatkowe warunki

Złożona oferta musi być ważna minimum 30 dni od daty złożenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi zawierać następujące elementy:
- dane identyfikujące oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL)
- dane do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
- datę przygotowania i termin ważności oferty
- kwotę miesięcznego wynagrodzenia brutto z realizacji przedmiotu zapytania ofertowego
- podpis osoby składającej ofertę.
2. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Dodatkowo oferta musi zawierać następujące załączniki:
- CV Wykonawcy
- listę projektów zrealizowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego
- oświadczenie o braku powiązań, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto – 100 pkt. (100%)
Liczba punktów w kryterium „kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
𝑃𝑖 = [𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑖] x 100 pkt,
gdzie:
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto”
Cmin – najmniejsza kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto spośród kwot zaproponowanych przez wszystkich Wykonawców
Ci - kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto oferty nr „i”

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JW PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6/49

00-621 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48 501 306 04

NIP

5223038858

Tytuł projektu

Synergia technologii radarowych i RFID przełomem w analizie gier zespołowych z piłką

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0632/16-00
Liczba wyświetleń: 110