Strona główna
Logo unii europejskiej

Badania przemysłowe oraz prace rozwojowe w projekcie „Opracowanie innowacyjnej platformy COMBITOX do diagnostyki toksykologicznej narkomanii, lekomanii i alkoholizmu”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Data publikacji: 09.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-01-2019

Numer ogłoszenia

1159458

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

SKŁADANIE OFERT
Ofertę należy składać do dnia 17.01.2018 r. do godz. 8⁰⁰ pocztą e-mail w formie pdf na adres: miloszbokrzycki@wp.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

miloszbokrzycki@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Miłosz Bokrzycki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

695654728

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są Badania przemysłowe oraz prace rozwojowe.
2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 odrębne części A, B, C i D, osobno oceniane.
Część A – Nadzór merytoryczny nad młodymi pracownikami zatrudnionymi przy realizacji projektu oraz wykonywanie zadań wynikających z poszczególnych etapów projektu.
Stanowisko: Młodszy specjalista. Wymiar pracy: 160 godzin miesięcznie przez okres trwania projektu.
Część B – Wykonanie bieżących prac laboratoryjnych przewidzianych w poszczególnych etapach projektu.
Stanowisko: Asystent. Wymiar pracy: 160 godzin miesięcznie przez okres trwania projektu.
Część C – Wykonywanie prostych czynności techniczno-laboratoryjnych zgodnie ze wskazaniami specjalistów w zakresie adekwatnym do aktualnie realizowanego etapu prac.
Stanowisko: Młodszy asystent. Wymiar pracy: 40 godzin miesięcznie przez okres trwania projektu.
Część D – Wykonywanie prostych czynności techniczno-laboratoryjnych zgodnie ze wskazaniami specjalistów w zakresie adekwatnym do aktualnie realizowanego etapu prac.
Stanowisko: Młodszy asystent. Wymiar pracy: 40 godzin miesięcznie przez okres trwania projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamawiający, Instytut Ekspertyz Toksykologicznych Sp. z o.o., zaprasza Państwa do składania ofert
w postępowaniu o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem są: Badania przemysłowe oraz prace rozwojowe w projekcie „Opracowanie innowacyjnej platformy COMBITOX do diagnostyki toksykologicznej narkomanii, lekomanii i alkoholizmu”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są Badania przemysłowe oraz prace rozwojowe.
2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 odrębne części A, B, C i D, osobno oceniane.
Część A – Nadzór merytoryczny nad młodymi pracownikami zatrudnionymi przy realizacji projektu oraz wykonywanie zadań wynikających z poszczególnych etapów projektu.
Stanowisko: Młodszy specjalista. Wymiar pracy: 160 godzin miesięcznie przez okres trwania projektu.
Część B – Wykonanie bieżących prac laboratoryjnych przewidzianych w poszczególnych etapach projektu.
Stanowisko: Asystent. Wymiar pracy: 160 godzin miesięcznie przez okres trwania projektu.
Część C – Wykonywanie prostych czynności techniczno-laboratoryjnych zgodnie ze wskazaniami specjalistów w zakresie adekwatnym do aktualnie realizowanego etapu prac.
Stanowisko: Młodszy asystent. Wymiar pracy: 40 godzin miesięcznie przez okres trwania projektu.
Część D – Wykonywanie prostych czynności techniczno-laboratoryjnych zgodnie ze wskazaniami specjalistów w zakresie adekwatnym do aktualnie realizowanego etapu prac.
Stanowisko: Młodszy asystent. Wymiar pracy: 40 godzin miesięcznie przez okres trwania projektu.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Usługa realizowana będzie w okresie trwania projektu: 36 miesięcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli skieruje do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, co najmniej jedną osobę posiadającą:
Część A
1. Ukończone studia magisterskie na kierunku Biotechnologia.
2. Stopień naukowy dr n. med.
3. Studia podyplomowe z zakresu analityki medycznej.
4. Aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.
5. Doświadczenie w analizie toksykologicznej materiału biologicznego.
6. Doświadczenie w stosowaniu metod GC-HS i LC-MS.
7. Znajomość języka angielskiego.
Część B
1. Ukończone studia magisterskie na kierunku Analityka medyczna
2. Aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
3. Doświadczenie w analizie toksykologicznej materiału biologicznego
4. Studia podyplomowe z zakresu chromatografii i pokrewnych metod instrumentalnych (konkretnie: Chromatografia i techniki pokrewne we współczesnej analizie
5. Znajomość języka angielskiego
6. Udokumentowana znajomość metod walidacji (Szkolenie: Walidacja metod chromatograficznych (HPLC, LC-MS, GC, GC-MS)
7. Znajomość procedur GLP
8. Kurs spektrometrii Mas
9. Szkolenie: Monitorowanie badań klinicznych
Część C i D
1. Student kierunku: Chemia i toksykologia sądowa lub Chemia kryminalistyczna i sądowa lub Chemia sądowa
2. Doświadczenie w analizie toksykologicznej materiału biologicznego
3. Znajomość metod chromatograficznych
4. Znajomość języka angielskiego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
a) Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 A-D do Zapytania ofertowego);
b) Wykaz osób (Załącznik nr 2 A-D do Zapytania ofertowego)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru na podstawie następujących kryteriów:

- Kryterium „Cena” : 100 pkt

Najniższa cena oferty
Ilość punktów = --------------------------------------------------------- x 100
Cena oferty badanej

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INSTYTUT EKSPERTYZ TOKSYKOLOGICZNYCH SP. Z O.O.

Adres

Kasztanowa 45

55-093 Borowa

dolnośląskie , wrocławski

Numer telefonu

783400657

NIP

8961560520

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej platformy „COMBITOX” do diagnostyki toksykologicznej narkomanii, lekomanii i alkoholizmu

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0175/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część A
Agnieszka Chłopaś-Konowałek, ul. Młyńska 15/13, 20-406 Lublin
Data wpłynięcia oferty: 15.01.2019 godzina: 19:05
5 976,00 PLN brutto miesięcznie

Część B
Karolina Nowak, Darnowiec 21, 63-630 Rychtal, woj. Wielkopolskie
Data wpłynięcia oferty: 16.01.2019 godzina: 07:16
4 648,00 PLN brutto miesięcznie

Część C
Olga Wachełko, ul. Na Szańcach 8e/4, 50-320 Wrocław
Data wpłynięcia oferty: 15.01.2019 godzina: 18:16
830,00 PLN brutto miesięcznie

Część D
Olga Wachełko, ul. Na Szańcach 8e/4, 50-320 Wrocław
Data wpłynięcia oferty: 15.01.2019 godzina: 18:16
830,00 PLN brutto miesięcznie
Liczba wyświetleń: 198